Czas pracy kierowców i ustawa o transporcie drogowym – z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie UE wynikającym z Pakietu Mobilności

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 990 zł + 23%VAT
Szczegółowy plan
Opis szkolenia

Przepisy prawa Unii Europejskiej i polskiej ustawy o transporcie drogowym nakładają przewoźników drogowych, ale także innych uczestników transportu drogowego, szereg obowiązków związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności gospodarczej i świadczeniem pracy kierowcy w zarobkowych przewozach drogowych rzeczy. Szkolenie ma zapewnić kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu czasu pracy kierowców, a precyzyjnie wskazując – z zakresu przepisów socjalnych kierowców w transporcie drogowym i stosowania urządzeń rejestrujących (tachografów) oraz praw i obowiązków wynikających z ustawy o transporcie drogowym. Celem szkolenia jest ukazanie praktycznych aspektów stosowania przepisów prawa z zakresu czasu pracy kierowców i ustawy o transporcie drogowym, tak aby uniknąć stwierdzenia naruszeń w toku kontroli i kar pieniężnych oraz grzywien, a w konsekwencji aby uniknąć utraty dobrej reputacji i uprawnień do wykonywania transportu drogowego czy zawieszenia wydawania świadectw kierowcy.

Program szkolenia uwzględnia stan prawny aktualny na dzień szkolenia, ale także zmiany wynikającez Pakietu Mobilności, które zaczną obowiązywać w lutym 2022 r., a także dorobek doktryny oraz orzecznictwo wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Szkolenie skierowane jest do pracowników centrum logistycznego, którzy w praktyce, w codziennej pracy stykają się z problematyką objętą programem niniejszego szkolenia. Przedstawione zagadnienia mają pozwolić w przyszłości uniknąć szeregu niepotrzebnych błędów i ułatwić poruszanie się w skomplikowanej problematyce prawa transportowego i przepisów socjalnych kierowców.

Program

1. Pojęcie przewozu drogowego, transportu drogowego a przewozu na potrzeby własne. Do jakich przewozów stosujemy przepisy ustawy o transporcie drogowym i przepisy pakietu drogowego (rozporządzeń: 1071 – 1073/2009). Słowniczek z definicjami w ustawie o transporcie drogowym, w tym pojęcie przewoźnika drogowego, przewozu kabotażowego, etc.

2. Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (warunki do jego uzyskania: wymóg siedziby, dobrej reputacji, zarządzający transportem, zdolność finansowa i procedura wydawania).

3. Dobra reputacja – za jakie naruszenia i w jakim trybie można ją utracić, jakie są skutki tej utraty?

4. Licencja wspólnotowa (tryb wydawania, procedura cofnięcia).

5. Świadectwo kierowcy (kto wydaje, w jakim trybie, dla kogo jest wymagane, konsekwencje naruszenia obowiązków związanych ze świadectwem kierowcy, zawieszenie wydawania nowych świadectw).

6. Pośrednictwo przy przewozie rzeczy (obowiązki i odpowiedzialność spedytora na gruncie ustawy o transporcie drogowym).

7. Kontrola ITD (drogowa i w siedzibie przedsiębiorcy, przebieg, wymagane dokumenty).

8. Odpowiedzialność za naruszenia w transporcie drogowym (taryfikatory kar i grzywien, rozporządzenie UE dot. kategorii naruszeń).

9. Przepisy socjalne kierowców (zakres zastosowania rozporządzenia 561/2006, wyłączenia spod obowiązku rejestracji czasu pracy kierowcy i stosowania tachografu, podstawowe definicje, normy prowadzenia pojazdu, normy odpoczynku dobowego i tygodniowego, praca w załodze).

10. Stosowanie tachografów (z podziałem na analogowy i cyfrowy (rodzaje rejestrowanych okresów aktywności kierowcy i innych danych, sposób działania, w tym system inteligentnych tachografów cyfrowych, dokumenty niezbędne do okazania kontrolującemu, obowiązki przedsiębiorcy dotyczące rejestracji norm czasu pracy kierowców).

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

05-11-2021Warszawa

Zaufali nam: