Podróże służbowe 2021 w sektorze publicznym – praktyczne zasady i kompleksowa problematyka rozliczeń z pracownikami

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami rozliczania podróży krajowych i zagranicznych w sektorze publicznym. W trakcie szkolenia zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądowe oraz interpretacje organów podatkowych, jak również rozbieżności w stosowaniu przepisów dotyczących podróży służbowych przez organy podatkowe, sądy i podatników. Prowadzone szkolenie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy na temat zasad krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników oraz rozstrzygnięcie wątpliwości uczestników szkolenia w zakresie zastosowania przepisów. Podczas szkolenia, omówione zostaną nie tylko zasady odbywania podróży służbowych, ale również ich skutki w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, a także konsekwencje wykorzystywania przez pracowników samochodów prywatnych do celów służbowych oraz służbowych na potrzeby prywatne.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek sektora finansów publicznych zajmujących się rozliczaniem delegacji krajowych i zagranicznych.

Program szkolenia

1. Podróże służbowe – podstawowe źródła prawa:
a) definicja pojęcia podróży służbowej w przepisach i orzecznictwie – praktyka pojęcia ,,incydentalnego” charakteru wyjazdu,
b) odpowiednie określenie miejsca pracy – wpływ na podróż służbową,

2. Podróże służbowe – kompleksowe zagadnienia prawa pracy:
a) elementy podróży służbowej,
b) czas trwania podróży służbowej:
• krajowej,
• zagranicznej,
• mieszanej,
c) wypadek w podróży służbowej – aspekty praktyczne, zagrożenia ze strony ZUS,
d) oddelegowanie pracownika czy jeszcze podróż służbowa – przykłady,
e) wyjazdy na szkolenia czy podróż służbowa – różnice.

3. Normy prawa pracy w podróży służbowej:
a) ewidencja czasu pracy w podróży służbowej,
b) podróż służbowa a prawo do wypoczynku / ekwiwalentu pieniężnego,
c) podróż służbowa – ograniczenia podmiotowe – problemy praktyczne,
d) właściwa forma polecenia wyjazdu służbowego – skutki,
e) czas i miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej.

4. Diety w podróży służbowej:
a) kiedy pracownikowi należy się dieta?
b) dieta w podróży służbowej krajowej – sposób obliczania,
c) dieta w podróży służbowej zagranicznej – sposób obliczania,
d) dieta a zapewnienie częściowego wyżywienia pracownikowi:
e) dieta a posiłek z kontrahentem – konsumpcja na spotkaniu o charakterze biznesowym,
f) nadwyżka diety ponad limit – aspekt podatkowy.

5. Przejazdy w podróży służbowej:
a) środek transportu w podróży służbowej – konsekwencje nieadekwatnego bądź braku wyboru,
b) podróż służbowa samochodem służbowym a samochodem prywatnym pracownika – różnice i konsekwencje,
c) ewidencja przebiegu pojazdu – praktyczne wskazówki rozliczania.

6. Nocleg w podróży służbowej:
a) nocleg w podróży służbowej krajowej,
b) nocleg w podróży służbowej zagranicznej,
c) limity hotelowe – kiedy można je przekroczyć – przykłady praktyczne,
d) ryczałt za nocleg.

7. Ryczałty oraz zwrot innych wydatków:
a) zwrot kosztów poruszania się komunikacją miejscową – aspekty krajowe i zagraniczne,
• co to jest komunikacja miejscowa?
• rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych kosztów – kiedy korzystniej dla pracownika?
• diety dojazdowe w podróży służbowej zagranicznej,
b) zwrot innych udokumentowanych wydatków:
• opłaty za parkingi i przejazd autostradami samochodem służbowym a samochodem prywatnym – różnice,
• ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej,
• inne udokumentowane wydatki w stosunku do uzasadnionych potrzeb – dyskusja.

8. Zaliczka na poczet podróży służbowej krajowej i zagranicznej:
a) wysokość zaliczki w podróży służbowej krajowej i zagranicznej – problemy praktyczne,
b) kiedy istnieje obowiązek wypłaty zaliczki?
c) waluta zaliczki na podróż służbową zagraniczną – problematyka kursu waluty,
d) zwrot zaliczki – termin, kurs rozliczenia – przykłady.

9. Zasady rozliczania i dokumentowanie wydatków w podróży służbowej:
a) rozliczenie ryczałtem a zwrot faktycznie poniesionych wydatków,
b) paragon dokumentem potwierdzającym poniesienie wydatku?
c) oświadczenie pracownika o poniesieniu wydatku – problemy praktyczne – konsekwencje podatkowe i dyscyplinarne.

10. Należności na rzecz pracownika z tytułu podroży służbowej a koszty uzyskania przychodów – kwalifikacja całościowa a rozpoznanie kosztu – orzecznictwo.

11. Samochód w firmie – aspekty podatkowe:
a) samochód a podatki dochodowe:
• samochód prywatny pracownika wykorzystywany na cele służbowe,
• samochód służbowy wykorzystywany na cele prywatne
b) samochód a VAT:
• samochód służbowy używany do celów prywatnych a VAT,
• odliczanie VAT od paliwa i wydatków eksploatacyjnych.

12. Praktyka rozliczeń z tytułu podróży służbowej pracownika a optymalizacja – wskazówki praktyczne.

13. Orzecznictwo sądów administracyjnych, interpretacje organów podatkowych, wyjaśnienia Głównego Inspektoratu Pracy w zakresie delegacji krajowych i zagranicznych.

14. Pytania i odpowiedzi – dyskusja na temat praktycznych problemów z rozliczaniem delegacji.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-11-2021Warszawa
13-12-2021Warszawa

Zaufali nam: