PRAKTYCZNE ASPEKTY

Dochody i wydatki budżetowe w 2021 roku w JSFP – praktyczne aspekty realizacji

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników działów księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze dochodów i wydatków jednostek budżetowych, ze szczególnym podkreśleniem aspektów praktycznych. W ramach szkolenia uczestnicy uporządkują i uzupełnią wiedzę w zakresie ewidencji dochodów i wydatków jednostki, dowiedzą się, jakie czyny w tym zakresie stanowią naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz upewnią się czy prawidłowo przedstawiają dane w sprawozdaniach budżetowych w zakresie dochodów, należności, wydatków i zobowiązań.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program szkolenia

1. Ewidencja należności i dochodów budżetowych – zasady i terminy, w tym m.in.:
a) należności krótkoterminowe i długoterminowe,
b) nadpłaty,
c) zaległości,
d) przedawnienia,
e) należności sporne i wątpliwe.

2. Naliczanie, ewidencja i dochodzenie odsetek od należności i kosztów upomnień – terminy, zasady, odsetki a kary. Zmiany stawek niektórych odsetek.

3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.

4. Odpisy aktualizujące należności budżetowych – zasady, ewidencja.

5. Windykacja należności – krok po kroku – ewidencja:
a) upomnienie, tytuł wykonawczy – należności publicznoprawne,
b) wezwanie do zapłaty, sądowy nakaz zapłaty, tytuł wykonawczy – należności cywilnoprawne,
c) kontrahent w likwidacji, upadłości
d) postanowienia komornicze
e) zakończenie postępowania egzekucyjnego
f) koszty egzekucji.

6. Udzielenie ulg w spłacie należności budżetowych – zasady i ewidencja:
a) umorzenie należności,
b) odroczenie terminu płatności,
c) rozłożenie zaległości na raty.

7. Ewidencja syntetyczna i analityczna wydatków budżetowych.

8. Finansowanie inwestycji, zakupów inwestycyjnych, remontów:
a) ewidencja księgowa,
b) klasyfikacja budżetowa.

9. Wydatki niewygasające.

10. Zobowiązania finansowe, w tym wymagalne – pojęcie, zasady prowadzenia ewidencji analitycznej. Zaangażowanie.

11. Odsetki od zobowiązań wymagalnych – ewidencja.

12. Powiązanie i rozliczanie dochodów i wydatków z budżetem.

13. Dochody i wydatki w sprawozdawczości budżetowej – najczęstsze błędy i nieprawidłowości.

14. Naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie dochodów i wydatków budżetowych.

15. Pytania.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Koszt dwóch lub więcej osób: 390 zł/ osoba

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godzina zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-11-2021Warszawa
10-12-2021Warszawa

Zaufali nam: