Dokumentacja biura zarządu Praktyczne aspekty prawne, zasady tworzenia oraz obowiązki archiwizacyjne

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie analizy i tworzenia dokumentów korporacyjnych spółek kapitałowych i osobowych, takich jak m.in. uchwały, protokoły z posiedzeń. Przygotowanie uczestników do audytów dokumentacji korporacyjnej, charakterystyka kluczowych dokumentów korporacyjnych (umowa spółki, statut) oraz zasad ich archiwizacji. Zwiększenie świadomości prawnej uczestników szkolenia. Omówienie najważniejszych zmian prawnych oraz wskazanie nowych obowiązków przedsiębiorców.

Adresaci szkolenia

Kierownicy oraz asystencji biura zarządu i rady nadzorczej, specjaliści ds. korporacyjnych, pracownicy biur nadzoru właścicielskiego grup kapitałowych, właściciele MŚP.

Korzyści ze szkolenia

Dowiesz się…
• jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych,
• czym różnią się spółki kapitałowe od spółek osobowych,
• jakie obowiązki prawne związane z dokumentacją spółki spoczywają na członkach Zarządu oraz pracownikach biura Zarządu,
• jak przygotować się do audytu dokumentacji spółki,
• jak zatwierdzić sprawozdanie finansowe w spółce,
• jak tworzyć uchwały i protokoły z posiedzeń,
• jak prawidłowo archiwizować dokumentację organów spółki,
• jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
• co zmieniło się w przepisach,
• jakie nowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach od 2021 r.

Metodyka szkolenia

Wykład oparty na praktycznych aspektach prawnych związanych z prowadzeniem biura Zarządu, analiza przykładowych dokumentów korporacyjnych, odpisów z KRS, przepisów, orzeczeń sądowych, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, ćwiczenia i dyskusje, wspólne rozwiązywanie testów.

Program szkolenia

I. Powstanie spółki i charakterystyka jej organów

1. Jak powstaje spółka? Wspólnik, udziałowiec, akcjonariusz – różnice i podobieństwa.

2. Jakie akty prawne regulują działanie spółek kapitałowych i osobowych?

3. Charakterystyka organów spółki – zgromadzenie wspólników, Rada Nadzorcza, Zarząd.

4. Różnice w kompetencjach organów spółki – na czym polegają i z czego wynikają?

5. Uprawnienia i odpowiedzialność Zarządu w spółce kapitałowej.

6. Rola wspólników w spółce osobowej.

7. Rada Nadzorcza w spółkach kapitałowych – podobieństwa i różnice w spółce z o.o. i spółce akcyjnej, tryb powoływania, rola i kompetencje.

II. Praktyczne aspekty działania spółek

1. Reprezentacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej, komandytowej i jawnej – podobieństwa i różnice.

2. Uprawnienie Zarządu do reprezentowania spółki a zgody korporacyjne (analiza przykładowych zapisów z umów spółek).

3. Kim jest prokurent w spółce? Sposób powołania i odwołania, zakres uprawnień na podstawie analizy przepisów.

4. Dokumenty potwierdzające powołanie prokurenta oraz członków Zarządu, Rady Nadzorczej.

5. Kim jest pełnomocnik? Zakres uprawnień, przekroczenie uprawnień, praktyczne aspekty prowadzenia rejestru pełnomocnictw. Omówienie najczęściej popełnianych błędów.

6. Odpis aktualny i pełny z KRS – jakie zawiera informacje? Jakie dane podlegają obowiązkowi aktualizacji?

III. Zmiany w Zarządzie i Radzie Nadzorczej a dokumentacja spółki

1. Powołanie i odwołanie członków Zarządu – procedury, najczęściej popełnianie błędy. Analiza orzeczeń sądowych.

2. Czy członek Zarządu może zrezygnować z pełnionej funkcji? Case study, analiza przepisów, omówienie procedury, praktyczne aspekty dokumentacji.

3. Kadencja członków Zarządu i Rady Nadzorczej – czym jest, skąd wiemy, ile trwa? Tryb powoływania członków na nową kadencję.

IV. Jak tworzyć uchwały i protokoły z posiedzeń organów?

1. Obowiązek prowadzenia księgi protokołów zawarty w Ksh – na kim spoczywa i w jakim zakresie?

2. Jak napisać uchwałę? Obligatoryjne elementy, tworzenie nagłówków, numeracja, treść.

3. Tryb jawny i tajny głosowania uchwał – zasady stosowania.

4. Kiedy uchwała będzie nieważna?

5. Jak prawidłowo zwołać posiedzenie Zarządu, Rady Nadzorczej? Omówienie terminów i trybów zwoływania posiedzeń.

6. Obowiązkowe elementy protokołu z posiedzenia Zarządu i Rady Nadzorczej zgodnie z Ksh i w praktyce.

7. Użycie środków porozumiewania się na odległość a podejmowanie uchwał.

8. Rola przewodniczącego posiedzenia i protokolanta.

9. Czym jest notarialny protokół z posiedzenia i w jakich przypadkach jest obligatoryjny?

V. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego krok po kroku

1. Zwyczajne zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. – na czym polega, kiedy się odbywa i dlaczego jest obowiązkowe?

2. Jakie uchwały należy podjąć, aby zatwierdzić wyniki spółki za zakończony rok obrotowy?

3. Zatwierdzenie wyników w spółce akcyjnej i osobowej – podobieństwa, różnice, podstawa prawna.

4. Zasady składania dokumentów w elektronicznym repozytorium KRS – terminy, forma dokumentów, analiza praktycznych aspektów.

VI. Podstawowe dokumenty rejestrowe i korporacyjne spółek kapitałowych

1. Jakie dokumenty powinny znajdować się w biurze Zarządu?

2. Odpowiedzialność biura Zarządu w procesie due diligence – na czym polega, jak przygotować dokumentację spółki do audytu zewnętrznej kancelarii prawnej?

3. Dobre praktyki ewidencjonowania uchwał organów. System dziennikowy i bezdziennikowy – cechy i zastosowanie na przykładzie rejestrów protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Nadzorczej, zgromadzeń wspólników.

4. Dlaczego warto porządkować dokumenty? Omówienie dobrych praktyk inwentaryzacji dokumentów.

5. Rola rejestrów a efektywne wykorzystanie zbiorów dokumentacji. Jak ułatwiać użytkownikom dostęp do dokumentów? Dobre praktyki tworzenia rejestrów – aspekt informacyjny i komunikacyjny.

6. Zasady dokumentów wewnątrz organizacji oraz podmiotom trzecim.

VII. Nowelizacje prawa, praktyczne aspekty

1. Nowe zasady aktualizacji danych w KRS – system teleinformatyczny, elektroniczne repozytorium aktów notarialnych.

2. Zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do CRBR – nowe obowiązki przedsiębiorców.

3. Cel powstania rejestru beneficjentów rzeczywistych, definicja, tryb zgłaszania, poprawy i aktualizacji danych w rejestrze, sankcje finansowe, terminy oraz tryb postępowania w przypadku awarii systemu.

4. Najważniejsze zmiany Ksh, tj. dzień dywidendy, zasady przyjęcia rezygnacji ostatniego członka Zarządu, udział w zgromadzeniu wspólników przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych).

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

16-12-202117-12-2021Warszawa

Zaufali nam: