Due diligence finansowe spółek – szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Due diligence finansowe spółek – szkolenie dedykowane instytucjom finansowym (w zgodności m.in. z wymaganiami EBA)

01 02 2021 - 02 02 2021 - Warszawa

Kategoria: , , , , , , , ,
Cel szkolenia

Obecne czasy wymagają od pracowników instytucji finansowych ogromnej ostrożności oraz umiejętności wnikliwej analizy danych przedsiębiorców i potencjalnych Klientów. Dzięki uczestnictwu w danym szkoleniu będziecie potrafili Państwo na dużym poziomie ogólności czytać sygnały ostrzegawcze związane z stabilnością i otoczeniem dostawcy (analiza sprawozdań finansowych, ruchów na akcjach, portfela projektów, dywersyfikacji przychodów itd.).

Program

1. Analiza sprawozdań finansowych pod kątem sygnałów ostrzegawczych i czynników ryzyka:
a) uwagi ogólne i cel analizy (do jakich wniosków mam dojść jako analityk) i wyselekcjonowanie dokumentów niezbędnych do jej dokonania. Wykorzystanie sprawozdań finansowych, informacji o branży, biznes plany. Rola analizy finansowej – identyfikacja ryzyk, rekomendacje,
b) bilans – majątek firmy i źródła jego finansowania, analiza struktury i dynamiki najistotniejszych pozycji aktywów i pasywów, prawidłowość struktury i dynamiki, analiza zobowiązań bilansowych wiekowanie zobowiązań, charakterystyka rezerw na zobowiązania, koszty i przychody rozliczane w czasie, ocena kondycji majątku, przykłady,
c) struktura własnościowa, formy prawne. Analiza struktury i dynamiki pozycji kapitału własnego przy wykorzystaniu zestawienia zmian w kapitale własnym,
d) analiza rachunku zysków i strat – źródła przychodów, struktura kosztów ( stałe, zmienne itp.),
e) analiza wyniku finansowego – stabilność, struktura, wpływ zdarzeń nietypowych oraz transakcji z podmiotami powiązanymi,
f) analiza przepływów pieniężnych z poszczególnych rodzajów działalności – przepływy z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej, zdolność do generowania operacyjnego przepływu pieniężnego, informacja o tym jakie jest źródło finansowania i co stanowi podstawowy wydatek,
g) zagadnienie powiązań miedzy spółkami, transakcje w grupie, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
h) identyfikacja czynników ryzyka, mechanizmy zarządzania ryzykiem np. płynności, walutowym, kredytowym itp., wykorzystywanie nowoczesnych narzędzi: faktoring, rachunkowość zabezpieczeń,
i) analiza pozostałych informacji do analizy: wykorzystanie informacji dodatkowej, rola opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, analiza raportu z badania, wykorzystanie sprawozdania z działalności w roku obrotowym,
j) zobowiązania warunkowe i inne pozabilansowe, które mogą negatywnie wpłynąć na wyniki finansowe, Zobowiązania i aktywa pozabilansowe, umowy rodzące kary umowne itp.,
k) wykorzystanie analizy finansowej: ocena płynności, zadłużenia, rentowności, efektywności,
l) zasady finansowania działalności gospodarczej: kapitał własny i kapitał obcy,
m) kreatywna rachunkowość i jej wpływ na sprawozdanie finansowe,
n) wykorzystanie danych niefinansowych (w tym sprawozdanie z działalności w roku obrotowym itp.),
o) objawy pogarszającej się sytuacji finansowej, przewidywanie trudności finansowej, sygnały ostrzegawcze.

2. Analiza portfela strategicznego (portfel działalności), w tym:
a) uwarunkowania otoczenia. Model biznesowy (charakter, skala, złożoność), możliwość adaptacji do nowych warunków rynkowych,
b) analiza sprzedaży, główne rynki zbytu, sezonowość, produkty, asortyment, dywersyfikacja przychodów, stabilność powiązań, kontrakty długoterminowe,
c) specyfika branży, pozycja rynkowa firmy, konkurencja,
d) powiązania handlowe dostawcy, w tym kontrakty długoterminowe,
e) nakłady inwestycyjne,

3. Projekcje finansowe w tym: budżety i ich wykonanie, ocena racjonalności założeń, wariantowość.

4. Instrumenty finansowe w tym: analiza portfela akcji i innych instrumentów kapitałowych, rola pozostałych instrumentów.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa w centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
 joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

01 02 2021 - 02 02 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję