Egzekucja  nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500 plus), funduszu alimentacyjnego i innych w świetle najnowszych zmian

24 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się w pracy codziennej egzekucją administracyjną świadczeń nienależnie pobranych, jak również zapoznanie uczestników szkolenia z aktualnie obowiązującymi regulacjami Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz aktami wykonawczymi, praktyką samorządową oraz orzecznictwem organu II instancji i sądów w danym zakresie.
Szkolenie poświęcone jest przybliżeniu problematycznych unormowań procedury administracyjnej zmierzającej do ustalenia i zobowiązania do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych, analizie poszczególnych etapów postępowania przedegzekucyjnego oraz egzekucyjnego, ale także nabyciu umiejętności zastosowania obowiązujących w tym zakresie regulacji ustawowych w praktyce. Podczas szkolenia uczestnicy mają możliwość zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w praktyce, wskazane zostaną najczęściej popełniane błędy w czynnościach organów będących wierzycielami. Udzielone zostaną odpowiedzi na nurtujące organy administracji publicznej pytania dotyczące m.in. możliwości w dochodzenia świadczeń przedawnionych, stosowania ulg względem takich świadczeń, postępowania w sytuacji braku możliwości zlokalizowania zobowiązanego. Omówiona zostanie dobra i zła praktyka organów, a także wpływ działań organu I instancji w zakresie postępowań administracyjnych mających na celu ustalenie i zobowiązanie do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych na postępowanie egzekucyjne.
Poruszone zostaną również praktyczne problemy z jakimi organy I instancji spotykają się na tle stosowania poszczególnych ustaw materialnych dążąc do ustalenia i zobowiązania do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowanej jest do pracowników OPS, PCPR, UM i UG zajmujących się realizacją świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, stypendiów szkolnych, świadczenia 300 plus, funduszu alimentacyjnego, dodatków mieszkaniowych oraz windykacją świadczeń nienależnie pobranych. Ponadto na szkolenie zapraszamy pracowników Wydziałów Koordynacji Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych UW.

Program

1. Obowiązek dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych i wydatków w świetle dyscypliny finansów publicznych – moment powstania obowiązku.

2. Rodzaje decyzji ustalających i zobowiązujących do zwrotu świadczeń/ wydatków na gruncie ustawy o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (z uwzględnieniem projektowanych zmian), o systemie oświaty, o dodatkach mieszkaniowych oraz o dodatkach energetycznych z uwzględnieniem zmian Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Procedura dochodzenia świadczeń nienależnie pobranych omówiona na przykładach – najczęściej popełniane błędy w prowadzeniu ww. postępowań.

4. Egzekucja administracyjna a egzekucja sądowa.

5. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w jednostkach samorządu terytorialnego – możliwość delegowania uprawnień poza organ właściwy wierzyciela.

6. Art. 6 ustawy – zasada obligatoryjnego wszczęcia i prowadzenia egzekucji – jak należy ją stosować?

7. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych po zmianach wprowadzonych w 2017 r.

8. Regulacje prawne postępowania przedegzekucyjnego i egzekucyjnego.

9. Regulacje trybu postępowania wierzycieli.

10. Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Rola kuratora w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

11. Kiedy powstaje obowiązek wezwania zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu.

12. W jaki sposób i w jakich terminach kierować tytuły wykonawcze do egzekucji.

13. Przebieg egzekucji administracyjnej.
a) zasady prowadzenia egzekucji, wszczęcie egzekucji administracyjnej, postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji, prawo do niepodejmowania czynności egzekucyjnych zasady ustalania właściwości organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia postępowania egzekucyjnego,
b) zmiana należności objętej tytułem wykonawczym, obowiązek wystawienia zmienionego tytułu wykonawczego – czy konieczna, kiedy i w jakim trybie,
c) zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty (regulacja art.33, zarzuty zgłaszane w postępowaniu mającym na celu dochodzenie należności określonych w art. 2 ustawy).

14. Tytuły wykonawcze – wzór tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych – jaki tytuł wykonawczy i kiedy należy wystawić. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. Kwoty warunkujące możliwość wystawienia tytułu wykonawczego. Formy przekazywania tytułów wykonawczych.

15. Kiedy należy sporządzać wnioski egzekucyjne? Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

16. Egzekucja w stosunku do osób nieobecnych, nieznanych z miejsca pobytu i osadzonych w zakładach karnych oraz poza granicami kraju.

17. Zbieg egzekucji.

18. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

19. Egzekucja administracyjna nienależnie pobranych świadczeń w świetle aktualnego stanowiska sądów administracyjnych i organów odwoławczych oraz organów kontrolnych – panel dyskusyjny.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

24 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję