Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Kategoria: ,
Prowadzący

Krzysztof Lenart – radca prawny; w 2001 roku ukończyłem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W październiku 2004 r. ukończyłem aplikację sądową i zdałem z wynikiem dobrym egzamin sędziowski. W tym samym roku zdałem egzamin wstępny na aplikację radcowską, a w grudniu 2005 r. wpisany zostałem na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach. Od 2006 r. prowadzę indywidualną kancelarię prawną. Od 2011 roku jestem Członkiem, a od roku 2012 Przewodniczącym Rady Nadzorczej SZAR S.A., spółki notowanej na NewConnect. Specjalizuję się w prawie gospodarczym (w szczególności w obsłudze prawnej spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, zagadnieniach korporacyjnych oraz transakcjach kapitałowych, obejmujących m.in. transakcje typu M&A, umowy inwestycyjne, due diligence prawne) i prawie umów (negocjacje, nadzór nad procesami realizacji umów, doradztwo w zakresie sporów związanych z umowami). Zajmuję się również prawnymi aspektami zatrudniania cudzoziemców w Polsce, a także reprezentuję Klientów w sporach, na etapie przedsądowym jak i w procesach sądowych. Posiadam również wieloletnią praktykę w zakresie windykacji roszczeń, w tym z wykorzystaniem Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU).

Cel szkolenia

Szkolenie jest adresowane do pracowników firm z różnych sektorów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej mają do czynienia z zaległościami płatniczymi ze strony kontrahentów i podejmują działania zmierzające do uzyskania należności na drodze sądowej. W szczególności szkolenie jest kierowane do pracowników działów księgowości, finansowych lub windykacyjnych takich firm, nie posiadających wykształcenia prawniczego. Zasadniczym celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności w zakresie korzystania z systemu EPU, w tym samodzielnego składania pozwów i wniosków egzekucyjnych oraz efektywnej obsługi systemu EPU i spraw prowadzonych w postępowaniu elektronicznym.
Wiedza i umiejętności praktyczne uzyskane w trakcie szkolenia w założeniu mają pozwolić wierzycielom (niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności) na samodzielną i kompleksową obsługę windykacji należności od kontrahentów (z wykorzystaniem odpowiednio przeszkolonych pracowników), od etapu złożenia pozwu do zakończenia egzekucji. Działanie takie przyczyniać się będzie do minimalizacji kosztów związanych z windykacją roszczeń pieniężnych, m.in. poprzez ograniczenie lub nawet całkowite wyeliminowanie korzystania z zewnętrznych firm windykacyjnych lub kancelarii prawnych, zwłaszcza w prostych sprawach, o stosunkowo niewielkiej wartości jednostkowej. W takich właśnie sprawach najczęściej koszty windykacji zewnętrznej są nieopłacalne w korelacji do wartości przedmiotu sporu.
W szkoleniu mogą uczestniczyć również osoby, które już posługują się EPU jako instrumentem windykacyjnym w ramach swoich obowiązków służbowych, np. jako pracownicy wewnętrznych działów windykacyjnych. Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli im na ugruntowanie posiadanej wiedzy lub praktyki, poznanie dodatkowych lub nowych możliwości w zakresie wykorzystania EPU. Ponadto osoby takie mogą uzyskać wyjaśnienie różnych wątpliwości lub problemów, z jakimi spotkały się w trakcie korzystania z EPU.

Program

1. Zagadnienia wstępne:
a) ogólne założenia i zasady Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU),
b) sprawy podlegające rozpoznaniu w EPU,
c) roszczenia, które mogą być dochodzone w EPU, roszczenia przedawnione w EPU,
d) pozew w EPU a przerwa biegu przedawnienia,
e) jak prawidłowo ustalić wartość przedmiotu sporu,
f) właściwość sądu w EPU,
g) właściwość sądu po przekazaniu sprawy do postępowania zwykłego, możliwość wyboru sądu właściwego w EPU, w tym w razie przekazania sprawy do postępowania zwykłego,
h) wysokość i zasady uiszczania opłat sądowych w EPU, skutki braku uiszczenia wymaganej opłaty,
i) EPU a tradycyjne postępowanie nakazowe i upominawcze,
j) podsumowanie – EPU – plusy i minusy, czy w każdej sprawie windykacyjnej warto korzystać z EPU?

2. Rozpoczęcie pracy z EPU:
a) założenie konta w EPU, wniosek o założenie konta,
b) wybór profilu konta,
c) aktywacja konta,
d) podpisy elektroniczne w EPU, uzyskanie podpisu elektronicznego dla potrzeb EPU, możliwość wykorzystania kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
e) wymogi dotyczące przeglądarek i środowiska Java.

3. Złożenie pozwu w EPU (symulacja przygotowania pozwu z wykorzystaniem konta na platformie e-sad.gov.pl):
a) prawidłowe oznaczenie powoda (osoby fizyczne, spółki osobowe i kapitałowe, inne podmioty),
b) określenie osób reprezentujących podmioty korporacyjne, wskazanie sposobu reprezentacji, wykazanie prawa do reprezentacji po stronie osób nieujawnionych w KRS,
c) oznaczenie pozwanego. Wskazanie dany identyfikujących pozwanego – PESEL albo NIP, ustalenie numeru PESEL pozwanego dla potrzeb EPU, dane adresowe pozwanego, skutki podania nieprawidłowych lub nieaktualnych danych pozwanego, odrębności w przypadku „zwykłych” osób fizycznych i przedsiębiorców,
d) określenie żądania pozwu, sposób określenia roszczeń objętych pozwem, kilka roszczeń w ramach jednego pozwu,
e) definiowanie dowodów,
f) problematyka odsetek, możliwe warianty w zakresie sposobu formułowania żądania zasądzenia odsetek – na bazie konkretnych przykładów, problematyka odsetek w transakcjach handlowych,
g) uzasadnienie pozwu, konieczne elementy uzasadnienia, sposób konstruowania uzasadnienia na przykładach,
h) żądanie w zakresie zwrotu kosztów procesu,
i) weryfikacja poprawności pozwu, przygotowanie pozwu do złożenia (wysyłki),
j) podpisanie pozwu,
k) proces wysyłki pozwu, opłacenie pozwu,
l) potwierdzenie złożenia pozwu, sygnatura sprawy i dane dostępowe do akt sprawy.

4. Postępowanie po złożeniu pozwu w EPU:
a) komunikacja z sądem po złożeniu pozwu, zasady doręczania pism/orzeczeń w EPU,
b) dopuszczalność cofnięcia pozwu,
c) składanie pism w toku postępowania,
d) wadliwy pozew – możliwe warianty i skutki braków pozwu. Wezwania sądu i sposób reakcji na wezwania,
e) postanowienia sądu w EPU,
f) weryfikacja stanu sprawy w EPU.

5. Zakończenie postępowania w EPU:
a) wydanie nakazu zapłaty. Informacja o wydaniu nakazu zapłaty i dostęp do nakazu zapłaty w EPU,
b) przekazanie informacji o nakazie pozwanemu,
c) uprawomocnienie się nakazu w EPU,
d) odmowa wydania nakazu zapłaty – przesłanki, skutki, możliwość zaskarżenia. Przekazanie sprawy do postępowania zwykłego w następstwie stwierdzenia braku podstaw do wydania nakazu zapłaty – konsekwencje i możliwe warianty działań powoda,
e) sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty, sprzeciw tradycyjny i elektroniczny,
f) uzyskanie informacji o wniesieniu sprzeciwu, procedura po wniesieniu sprzeciwu,
g) możliwe warianty działań powoda w razie wniesienia sprzeciwu, skutki braku reakcji powoda na wezwanie sądu, umorzenie postępowania w EPU a przedawnienie.

6. Egzekucja w oparciu o nakaz wydany w EPU:
a) klauzula wykonalności dla nakazu w EPU,
b) przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji, istotne elementy wniosku, wskazanie środków egzekucyjnych, możliwość wyboru komornika,
c) złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji w EPU,
d) monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego, współpraca z komornikiem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 590 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję