ETAP 2 – POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY Akademia managera ds. projektów inwestycyjnych/badawczo – rozwojowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

ETAP 2 – POZIOM ŚREDNIO-ZAAWANSOWANY Akademia managera ds. projektów inwestycyjnych/badawczo – rozwojowych

22 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Opis szkolenia

Warsztaty skierowane są do osób, które odpowiadają w przedsiębiorstwie za koordynację projektów inwestycyjnych lub badawczo-rozwojowych współfinansowanych z dotacji unijnych. Szeroko omawiają aspekty związane z koordynacją procesów finansowych oraz realizacji rzeczowej, dokumentacji projektowej, krytycznych elementach wymagających uwagi zarówno na etapie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu.

Korzyści dla uczestników

Zdobycie wiedzy nt. wymagań nakładanych na beneficjentów projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych wynikających z umów o dofinansowanie, w tym zapoznanie się z funkcjonowaniem oraz praktyczną obsługą narzędzi informatycznych wykorzystywanych podczas rozliczeń (system SL2014 oraz Baza konkurencyjności). Umiejętność „czytania” wniosku o dofinansowanie, tj. identyfikacja elementów, które muszą być bezwzględnie przestrzegane oraz tych, które pozwalają na elastyczne wprowadzanie zmian (rozróżnienie typu zmian wymagających akceptacji instytucji od tych, które można wprowadzać we własnym zakresie). Wyposażenie uczestników w narzędzia pozwalające na wypracowanie prawidłowych przepływów dokumentów projektowych oraz informacji pomiędzy poszczególnymi działami w obrębie przedsiębiorstwa (kadry, księgowość, dział zakupów, technolodzy) odpowiadających oczekiwaniom instytucji kontrolujących wydatki. Zdobycie wiedzy nt. potencjalnych ryzyk w projekcie oraz sposobów ich minimalizacji (zarządzanie ryzykiem w projektach unijnych).

Program

DZIEŃ I

I. REALIZACJA RZECZOWA

1. Jak rozumieć rozpoczęcie i zakończenie projektu?

2. Okres trwałości w projektach inwestycyjnych.

3. Czy w projektach B+R należy mówić o zasadzie trwałości?

4. Wskaźniki produktu i rezultatu – sposoby monitorowania, wymagania instytucji w zakresie ich dokumentowania.

5. Wskaźniki zrównoważonego rozwoju – etap realizacji projektu oraz okres trwałości.

6. Równość szans w tym dostęp dla osób z niepełnosprawnościami – w jaki sposób zabezpieczyć wskazany wymów w okresie realizacji projektu.

7. Konsekwencje nieosiągnięcia wskaźników oraz niedopełnienia wymogów związanych z zasadami równości szans oraz zrównoważonego rozwoju.

8. Realizacja etapów badawczych oraz kamieni milowych – sprawozdawczość.

9. Co w sytuacji, w której kamienie milowe nie zostaną osiągnięte?

10. Wdrożenie oraz rozpowszechnianie wyników prac B+R.

11. Realizacja zadań w projekcie inwestycyjnym – na co należy zwrócić uwagę.

12. Kontrole oraz audyt wewnętrzny.

13. Obowiązki informacyjno-promocyjne z rozróżnieniem na wymagania w projektach inwestycyjnych oraz badawczo-rozwojowych.

DZIEŃ II

I. REALIZACJA FINANSOWA

1. Co to jest kwalifikowalność wydatków?

2. Katalog kosztów kwalifikowalnych.

3. Jak należy analizować budżet projektu, co należy rozumieć przez kategorie wydatków/zadania projektu i czy musimy pilnować wysokości wydatków w każdej pozycji budżetowej?

4. Różnice pomiędzy kosztami bezpośrednimi a pośrednimi w przypadku projektów badawczych.

5. Zasady rozliczania wynagrodzeń w projekcie – jak prawidłowo dokumentować zatrudnienie personelu projektu, które składki płacowe i pozapłacowe stanowią koszt kwalifikowalny, kiedy należy prowadzić kartę casu pracy, a kiedy wystarczy jedynie lista obecności, co to jest Baza personelu i kiedy należy ją wypełniać.

6. Warunki wypłaty dofinansowania oraz różnice pomiędzy refundacją a zaliczką.

7. Prawidłowe zasady finansowania projektu z zaliczki unijnej.

8. Typy wniosków o płatność oraz terminy ich składania.

9. Wymagana dokumentacja projektowa w podziale na rodzaje kosztów, tj. czego instytucje oczekują od Beneficjentów?

10. Opisywanie dokumentów księgowych.

11. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków.

12. Harmonogram płatności – czemu on służy i kiedy należy go aktualizować?

13. Tryb wprowadzania zmian – co można zmienić, a czego nie?

II. PROJEKTY KONSORCJALNE / PARTNERSKIE

1. Umowa partnerska / konsorcjalna.

2. Obowiązki lidera konsorcjum / partnera wiodącego.

3. Obowiązki pozostałych członków konsorcjum / partnerów.

4. Prowadzenie postępowań ofertowych w projektach partnerskich.

5. Rozliczenia dotacji w projektach partnerskich – przepływy finansowe .

III. REALIZACJA KILKU PROJEKTÓW UNIJNYCH PRZEZ JEDNO PRZEDSIĘBIORSTWO

1. Odpowiednie rozdzielenie przepływów finansowych, w tym prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej.

2. Zarządzanie kilkoma projektami w czasie – zidentyfikowanie punktów stycznych oraz odpowiednie ich prowadzenie.

3. Kontrole krzyżowe.

DZIEŃ III

I. WYBÓR WYKONAWCÓW – ZASADA KONKURENCYJNOŚCI

1. Podstawowe zasady prowadzenia postępowań w ramach zasady konkurencyjności (zasada równego traktowania wykonawców, zasada uczciwej konkurencji, zasada przejrzystości oraz jawności postepowania).

2. Czym jest zamówienie? Omówienie trzech tożsamości zamówienia (tożsamość przedmiotowa, podmiotowa, czasowa).

3. Jak „czytać” budżet projektu z rozróżnieniem projektów realizowanych przez jednego beneficjenta oraz przez konsorcjum/w partnerstwie? + przykład praktyczny na postawie przykładowego budżetu projektu.

4. Procedura szacowanie wartości zamówienia na dostawy/usługi oraz na roboty budowlane.

5. Wybór trybu postępowania – obowiązujące progi.

6. Rozeznanie rynku.

7. Zasada konkurencyjności:
a) konflikt interesów w rozumieniu przepisów unijnych,
b) przygotowanie Zapytania ofertowego – elementy obligatoryjne oraz fakultatywne,
c) przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
d) kryteria oceny ofert – zasady, najczęściej popełniane błędy, przykłady dobrych i złych praktyk,
e) termin składania ofert,
f) określenie terminu realizacji zamówienia,
g) warunki udziału w postępowaniu, tzw. kryteria podmiotowe,
h) wadium,
i) określenie warunków istotnych zmian umowy na realizację przedmiotu zamówienia,
j) oferty częściowe oraz oferty wariantowe,
k) zamówienia podobne na usługi lub roboty budowlane,
l) upublicznienie zapytania ofertowego – Baza konkurencyjności,
m) zmiana zapytania ofertowego w trakcie trwania postępowania – zasady postępowania, możliwe zmiany,
n) ocena ofert oraz wybór wykonawcy,
o) jak prawidłowo prowadzić protokół wyboru,
p) zawarcie umowy oraz realizację zamówienia,
q) dopuszczalność zmian w umowie zawartej z wybranym wykonawcą.

8. Wyłączenia z zasady konkurencyjności.

9. Taryfikator korekt finansowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum ww. miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

22 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję