NOWOŚĆ

Inwentaryzacja 2021 w JSFP – praktyczne aspekty przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji w jednostkach sektora finansów publicznych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji rocznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. rachunkowości

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przeprowadzania inwentaryzacji:
a) Ustawa o Rachunkowości,
b) Stanowisko Komitetu Krajowego Standardu Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji zapasów,
c) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości budżetowej,
d) Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
2. Istota inwentaryzacji rocznej oraz jej podstawowe cele w jsfp.
3. Metody i formy przeprowadzania inwentaryzacji:
a) spis z natury i różne formy jego przeprowadzenia,
b) potwierdzenie sald,
c) weryfikacja sald.
4. Częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji rocznej:
a) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą spisu z natury,
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą potwierdzenia sald,
c) terminy i częstotliwość inwentaryzacji przeprowadzonej metodą weryfikacji sald.
5. Etapy inwentaryzacji:
a) etap przygotowawczy,
b) etap podstawowy (realizacja inwentaryzacji),
c) etap opracowania wyników i wniosków,
d) wykorzystanie wyników inwentaryzacji.
6. Dokumentacja związana z przeprowadzeniem inwentaryzacji:
a) instrukcja inwentaryzacyjna + harmonogram inwentaryzacji,
b) arkusze spisowe,
c) oświadczenia osób odpowiedzialnie materialnych,
d) sprawozdanie zespołu spisowego.
7. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji:
a) przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej i jego rola w inwentaryzacji,
b) kierownik jednostki,
c) główny księgowy,
d) osoby odpowiedzialne materialnie,
e) zadania członków zespołów spisowych.
8. Spis nietypowych składników majątku.
9. Najczęstsze problemy przy inwentaryzacji.
10. Nieprawidłowości występujące podczas inwentaryzacji i sposoby ich rozwiązywania:
a) niewłaściwe przygotowanie pola spisowego,
b) niewłaściwy dobór uczestników inwentaryzacji,
c) nieprawidłowe liczenie, sugerowane ilości, itp.
11. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych:
a) rodzaje różnic inwentaryzacyjnych,
b) kompensowanie niedoborów i nadwyżek,
c) protokół rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych,
d) protokół komisji inwentaryzacyjnej na zakończenie inwentaryzacji,
e) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych.
12. Pytania do wykładowcy.

Informacje organizacyjne

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

23-11-2021Warszawa
14-12-2021Warszawa

Zaufali nam: