Jak skutecznie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego na gruncie nowej ustawy PZP?

Kategoria: , , , , , , , , , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 690 zł + 23% VAT 
Szczegółowy plan
Program

BLOK 1

1. Prawo zamówień publicznych.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych.

3. Zaangażowanie Wykonawców w tworzenie Opisu Przedmiotu Zamówienia czyli Konsultacje rynkowe przed rozpoczęciem procedury.

4. Opis potrzeb i wymagań – współdziałanie Wykonawcy oraz Zamawiającego.

5. Specyfikacja Warunków Zamówienia, Opis Potrzeb i Wymagań – okiem Wykonawcy.

6. Elektroniczna forma komunikacji.

BLOK 2

1. Jak przygotować się do złożenia oferty wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych?

2. Podpis w formie elektronicznej a w postaci elektronicznej.

3. Jak podpisywać ofertę oraz dokumenty składane w postępowaniu.

4. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe.

5. Potencjał Konsorcjum wg nowej ustawy oraz udostępnianie zasobów przez podmioty trzecie.

6. Podwykonawcy. Kiedy Zamawiający może ograniczyć zakres podwykonawstwa lub żądać zmiany podwykonawcy?

7. Terminy na zadawanie pytań do SWZ i OPiW.

8. Zmiany w wadium oraz w termin związania ofertą.

9. Odrzucenie oferty i wykluczenie z postępowania. Jak tego uniknąć?

BLOK 3

1. Klauzule abuzywne w umowach w sprawie zamówienia publicznego.

2. Waloryzacja umów w sprawie zamówienia publicznego.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

4. Kiedy możemy zmienić umowę wg PZP, z punktu widzenia Wykonawców.

5. Co się zmieni w postępowaniu odwoławczym i jakie są jego koszty?

6. Postępowanie skargowe oraz wyspecjalizowany sąd zamówień publicznych.

7. Pozasądowe rozstrzyganie sporów między Wykonawcą a Zamawiającym.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28, fax 22 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

08-11-2021Warszawa

Zaufali nam: