Kodeks Postępowania Administracyjnego w świetle zmian 2019

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kodeks Postępowania Administracyjnego w świetle zmian 2019

20 09 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,
Adresaci szkolenia

Grupę docelową szkolenia stanowią pracownicy organów administracji publicznej.

Cel szkolenia

Celem szkolenie KPA jest zapoznanie jego uczestników z najnowszymi zmianami KPA i zestawienie ich z kształtującą się linią orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Uczestnicy posiądą umiejętność poprawnego konstruowania pism procesowych oraz prowadzenia postępowania administracyjnego. Szkolenie będzie nasycone licznymi przykładami z praktyki i orzecznictwa. Ponadto analizie zostaną poddane wątpliwości interpretacyjne pojawiające się przy stosowaniu zarówno młodych jak i nieco starszych instytucji procesowych.

Program szkolenia

1. Omówienie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 4 maja 2019 roku wprowadzonych ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach.

3. Funkcjonowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego wprowadzonych nowelizacją z dnia 1 czerwca 2017 roku:
a) przyjazna dla strony interpretacja przepisów prawa – praktyczne zastosowanie art. 7a,
b) obowiązek analogicznych rozstrzygnięć organów administracji w analogicznych stanach faktycznych sprawy,
c) współdziałanie organów przy rozpoznawaniu spraw – jakich organów dotyczy i na czym polega?
d) obowiązek polubownego załatwiania spraw,
e) rozstrzyganie wątpliwości na rzecz stron postępowania a przepisy szczególne,
f) problemy z zastosowaniem art. 79a kpa w postępowaniach administracyjnych,
g) zasada dwuinstancyjności – możliwa do zmodyfikowania przez przepis szczególny, co planuje ustawodawca,
h) ostateczność, prawomocność i wykonalność decyzji administracyjnej – definicje przymiotów decyzji.

4. Możliwość załatwiania spraw przez telefon, czyli zakres zastosowania art. 14§2 k.p.a.

5. Strona postępowania oraz formy jej reprezentacji w postępowaniu administracyjnym

6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach.

7. Wszczęcie postępowania, zastosowanie art. 61a k.p.a. oraz zastosowanie instytucji odmowy wszczęcia postępowania. Różnica między odmową wszczęcia postępowania a umorzeniem postępowania

8. Prowadzenie postępowania przed organem I instancji, a także organem odwoławczym. Zakres postepowania dowodowego w obu instancjach.

9. Uznanie administracyjne i przykłady jego zastosowania.

10. Udostępnianie akt stronom postępowania, ze szczególnym uwzględnieniem zmian z 4 maja 2019 roku

11. Mediacja i jej funkcjonowanie w praktyce. Dopuszczalność, zasady prowadzenia, skutki mediacji. Mediator. Koszty.

12. Poświadczenie dokumentów a przepisy szczególne ustaw materialnych.

13. Terminy załatwienia spraw administracyjnych. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.

14. Prawo strony do wniesienia ponaglenia. Forma, tryb, termin, postępowanie organu I i II instancji w sytuacji wniesienia ponaglenia. Elementy postanowienia wydawanego przez organ II instancji. Konsekwencje dla organu administracji publicznej związane z wniesieniem ponaglenia przez stronę.

15. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a. oraz na tle innych ustaw.

16. Zmiany w sposobach liczenia terminów.

17. Instytucja doręczenia w teorii i w praktyce.

18. Wezwanie do usunięcia braków formalnych zasady wynikające z k.p.a. a utrwalona linia orzecznicza.

19. Elementy decyzji administracyjnej. Rodzaje rozstrzygnięć w postępowaniu administracyjnym.

20. Postępowanie uproszczone. Milczące załatwienie sprawy – przesłanki, zasady prowadzenia postępowania, rodzaje rozstrzygnięć, tryby zaskarżenia.

21. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki. Stanowisko sądów administracyjnych.

22. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania i konsekwencje dla organów prowadzących postępowanie.

23. Zastosowanie art. 136 k.p.a. w kontekście znowelizowanego brzmienia art. 138 k.p.a.

24. Administracyjne kary pieniężne – przesłanki nałożenia kary, miarkowanie kary, zasady stosowania ulg przy nałożeniu kary, odstąpienie od nałożenia kary, przedawnienie. Stanowisko doktryny i judykatury

25. Europejska współpraca administracyjna – ocena nowelizacji.

26. Dyskusja – studium przypadków.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

20 09 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję