Komisja przetargowa – rola i zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Komisja przetargowa – rola i zadania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

29 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do członków komisji przetargowych, pracowników jednostek samorządowych uczestniczących w badaniu i ocenie ofert, pracowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych w samorządach za proces przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego, wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie zadań komisji przetargowej w kontekście procesu oceny ofert w oparciu o doświadczenia zamawiających (dyskusja uczestników szkolenia), jak również orzecznictwo i wyniki kontroli (odniesienie procesów oceny ofert do najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości).

Program szkolenia

1. Fundamentalne zasady dotyczące udzielania zamówień publicznych:
a) zachowanie uczciwej konkurencji,
b) równe traktowanie wykonawców,
c) bezstronność i obiektywizm.

2. Organizacja procesu oceny ofert:
a) komisja przetargowa i zespół „nadzoru”,
b) kiedy powołamy komisję przetargową a kiedy zespół,
c) rola i zadania komisji przetargowej,
d) rola i zadania zespołu,
e) oświadczenia osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Oferta w zamówieniach publicznych:
a) pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności,
b) pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych,
c) czy formularz ofertowy to oferta? – forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone,
d) zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w treści oferty,
e) oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne,
f) terminy związania ofertą,
g) podwykonawstwo a treść oferty,
h) składanie ofert w dobie elektronizacji zamówień publicznych.

4. Procedura otwarcia ofert:
a) publiczny charakter procesu otwarcia ofert,
b) dokumentowanie otwarcia ofert,
c) konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia.

5. Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:
a) oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
b) procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym,
c) tożsamość oferty z przedmiotem zamówienia,
d) równoważność w ofercie w odniesieniu do przedmiotowych oczekiwań zamawiającego,
e) wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty,
f) poprawianie omyłek w ofertach,
g) badanie rażąco niskiej ceny,
h) obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania,
i) instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania,
j) przesłanki odrzucenia oferty,
k) zasady klasyfikacji ofert,
l) oferta najwyżej oceniona a oferta najkorzystniejsza – zdefiniowanie pojęć i różnic,
m) wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia,
n) wybór oferty najkorzystniejszej – skutki dla postępowania.

6. Badanie i ocena w postępowaniach prowadzonych w trybach innych niż przetarg nieograniczony:
a) ocena ofert w przetargu ograniczonym,
b) tryby negocjacyjne,
c) tryb zamówienia z wolnej ręki – jak wygląda tryb postępowania bez oferty.

7. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8. Obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną ofert i wyborem oferty najkorzystniejszej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

29 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję