Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki  warsztaty dla praktyków

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Kompendium wiedzy dla członków rad nadzorczych. Wybrane elementy prawne i rachunkowe w pracy rady nadzorczej i spółki warsztaty dla praktyków

13 05 2021 - 14 05 2021 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Prowadzący

Łukasz Świderek – adwokat, ponad 10-letnia praktyka w obsłudze prawnej przedsiębiorstw – specjalizacja w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego; ekspert kilku renomowanych kancelarii prawnych (adwokackich i radcowskich). Akredytowany wykładowca na Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Kurs Ministerstwa Skarbu Państwa). Od wielu lat prowadzi wysoko oceniane warsztaty szkoleniowe (zrealizowanych ponad 1800 godzin dydaktycznych), w tym dedykowane na rzecz firm z branży budowlanej i deweloperskiej. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach i sympozjach. Autor licznych publikacji (artykuły, książki) m.in. : „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II, „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II (m.in. rozdziały dotyczące: sprzedaży, reklamacji), „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego”, „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje”, „Proponowane zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym – wybrane regulacje”, „Arbitraż – alternatywa dla sądownictwa powszechnego”.

Michał Kołosowski – partner, biegły rewident. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej, a następnie zdobywał doświadczenie w jednej z czołowych firm z tzw. „Wielkiej Czwórki”. Dysponuje bogatym doświadczeniem w badaniu sprawozdań finansowych, sporządzaniu pakietów konsolidacyjnych, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence, przekształcaniu sprawozdań finansowych na zgodne z MSR/MSSF oraz US GAAP. Specjalista w zakresie obsługi spółek z branży nieruchomości i Real Estate. Posiada certyfikat Diploma in International Financial Reporting wydawany przez ACCA. Obecnie kieruje departamentem audytu na terenie północno-wschodniej Polski. Autor licznych artykułów oraz ceniony wykładowca zagadnień z zakresu rachunkowości.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane Członkom Rad Nadzorczych, którzy na co dzień napotykają wiele problemów prawnych i rachunkowych oraz którzy chcieliby powiększyć swoją wiedzę i uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Program

DZIEŃ I

MODUŁ I (ELEMENTY PRAWNE)

1. Wprowadzenie:
a) terminologia, jak czytać i interpretować akty prawne oraz umowy,
b) nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać,
c) akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie – hierarchia ważności, jakich błędów unikać,
d) znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
e) określenie możliwych zagrożeń prawnych związanych funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i metod prawnych radzenia sobie z nimi.

2. Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej – elementy wybrane.

3. Rejestry przedsiębiorców (KRS, CEiDG):
a) skuteczność i konsekwencja wpisu do rejestru,
b) obowiązki sprawozdawcze i aktualizacyjne.

4. Umowy gospodarcze:
a) charakterystyka umów gospodarczych,
b) konstruowanie, sprawdzanie i zabezpieczanie umów gospodarczych – elementy wybrane,
c) „triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie, gdzie szukać „pułapek”,
d) jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
e) określenie zasad odpowiedzialności za produkty lub usługi w umowach (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność odszkodowawcza),
f) formy umów i skutki ich niezastosowania,
g) zawieranie umów przez osoby nieuprawnione a możliwe konsekwencje prawne,
h) niewykonanie lub nienależyte wykonanie – jak się zabezpieczyć na taką ewentualność,
i) metody unieważniania umów gospodarczych,
j) metody rozstrzygania sporów.

5. Kontrakty z kontrahentami zagranicznymi – na co zwrócić szczególną uwagę.

6. Tajemnica przedsiębiorstwa:
a) ochrona tajemnicy na podstawie przepisów,
b) jak prawidłowo zabezpieczyć tajemnicę w umowach.

7. Dokumentacja przedsiębiorstwa i obowiązek jej przechowywania.

8. Ochrona wizerunku przedsiębiorstwa.

DZIEŃ II 

MODUŁ II (ELEMENTY RACHUNKOWE)

Nowy Komitet Audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP)

1. Wprowadzenie:
a) spółka akcyjna i kompetencje jej organów:
• Zarząd,
• Rada Nadzorcza,
• Walne Zgromadzenie.
b) regulamin Rady Nadzorczej na przykładzie spółek giełdowych.

2. Komitet audytu w jednostkach zainteresowania publicznego (JZP):
a) definicja jednostki zainteresowania publicznego,
b) uregulowania ustawy o biegłych rewidentach,
c) niezależność członków komitetu audytu,
d) wymogi merytoryczne dotyczące członków komitetu audytu,
f) polityka i procedura wyboru biegłego rewidenta,
g) skład komitetu audytu,
h) kontrola wewnętrzna, audyt wewnętrzny a Rada Nadzorcza,
i) współpraca z audytorem,
j) odpowiedzialność karna członków komitetu audytu.

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation):
a) definicja informacji poufnej,
b) manipulacje na rynku,
c) zapobieganie nadużyciom na rynku i ich wykrywanie,
d) sankcje administracyjne.

4. Sprawozdawczość finansowa wg PSR oraz MSR:
a) śródroczna oraz roczna sprawozdawczość finansowa:
• kwartalne za pierwszy kwartał (nieaudytowane),
• półroczne wraz przeglądem sprawozdania finansowego,
• kwartalne za trzeci kwartał (nieaudytowane),
• roczne wraz z badaniem sprawozdania finansowego.
b) jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe.

5. Plan działania komitetu audytu w trakcie roku.

6. Spotkanie z Biegłym Rewidentem, kiedy, jak często oraz tematy spotkań i sposób prowadzenia rozmowy, kluczowe kwestie i prawidłowe odpowiedzi.

7. Ocena sprawozdania finansowego -analiza, kluczowe wskaźniki i jak czytamy sprawozdanie finansowe.

8. Dyskusja i zakończenie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

13 05 2021 - 14 05 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję