KONFERENCJA Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

KONFERENCJA Odpowiedzialność członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych

27 05 2019 - 28 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , , , ,
Prelegenci konferencji

Monika Drab-Grotowska – radca prawny od 2004 roku, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Karierę rozpoczęła od pracy w Departamencie Domów Maklerskich Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnej Komisji Nadzoru Finansowego), gdzie prowadziła postępowania administracyjne od przesłuchań po uczestnictwo w rozprawie. Następnie, była Zastępcą Dyrektora Zespołu Kontroli Wewnętrznej i Finansowej w Agencji Prywatyzacji. Doświadczenie  zdobywała także, zasiadając w radach nadzorczych, a także zarządzając spółką inwestycyjną. Obecnie jest partnerem w kancelarii prawnej Drab-Grotowska, Juszczyńska, Achler Sp. p. Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm, świadczy doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i negocjowania umów.

Marta Lewandowska – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach prawnych w Warszawie oraz w Toruniu. Z kancelarią Drab – Grotowska, Juszczyńska, Achler związana jest od 2013 roku. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego, prawa medycznego oraz szeroko pojętego prawa gospodarczego. Dotychczasowa praktyka zawodowa Marty Lewandowskiej obejmuje prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, bieżące doradztwo na rzecz władz spółek handlowych oraz podmiotów leczniczych i sporządzanie opinii prawnych.

dr Roman Seredyński – partner zarządzający grupą kapitałową, biegły rewident. Doktor nauk ekonomicznych, tytuł naukowy zdobywał w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Karierę zawodową rozpoczął w międzynarodowej firmie audytorskiej. Brał udział w licznych projektach między innymi dotyczących badania sprawozdań finansowych, w tym spółek giełdowych, przekształcania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR/MSSF oraz HGB, sporządzaniu analiz finansowych typu Due Diligence oraz wyceny przedsiębiorstw. Obecnie sprawuje funkcję Partnera Zarządzającego w Grupie UHY ECA. Autor licznych artykułów i publikacji z zakresu audytu oraz sprawozdawczości finansowej, ceniony wykładowca z zakresu rachunkowości.

Mateusz Cedro – senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN. Doktorant Katedry Prawa Finansowego UŁ, absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wieloletni praktyk prawa podatkowego oraz procedury podatkowej, poprzednio pracownik i manager czołowych polskich kancelarii podatkowych a także wspólnik kancelarii doradztwa podatkowego. Doświadczenie zdobywał doradzając przy transakcjach gospodarczych pod kątem ich konsekwencji prawnych oraz opodatkowania podatkami dochodowymi i VAT. Uczestniczył w przeglądach prawnych i podatkowych, sporządzał dokumentacje cen transferowych. Uczestniczył w projektach z zakresu optymalizacji rozliczeń pracowników w ramach podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Łukasz Piergies – jest adwokatem w Praktyce Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura Linklaters. Doradza  polskim i zagranicznym firmom w sporach gospodarczych, korporacyjnych i administracyjnych. Uczestniczył w precedensowych sprawach rozpatrywanych przez sądy powszechne i arbitrażowe o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych. Doradza i prowadzi szkolenia z Compliance i zarządzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności karnej i cywilnej rad nadzorczych.

Tomasz Manicki – jest adwokatem w Praktyce Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura Linklaters. Specjalizuje się w sprawach związanych z sytuacjami kryzysowymi dotykającymi strategicznych obszarów działania przedsiębiorstw oraz w sprawach white collar. Reprezentował klientów wobec organów regulacyjnych, nadzoru, skarbowych, NIK oraz innych organów ścigania prowadzących postępowania wyjaśniające w przedmiocie domniemanych przestępstw gospodarczych, skarbowych. Regularnie współpracuje w tym zakresie z czołowymi audytorami księgowymi i finansowymi oraz biegłymi.

Cel konferencji

Na osobach pełniących w spółkach funkcje prezesów, członków zarządu i głównych księgowych spoczywa ogromna odpowiedzialność. Ich działania są sformalizowane licznymi aktami prawnymi, jednak zdarzają się przypadki, że decyzja podjęta pod wpływem impulsu, stresu, czy błędnych danych może spowodować naruszenie prawa. Wiele ustaw, poza kodeksem karnym i kodeksem karnym skarbowym, zawiera regulacje karne. W gąszczu przepisów problematycznym jest właściwie ocenić ryzyka związane z biznesową aktywnością lub jej brakiem.
Celem konferencji jest przekazanie praktycznej wiedzy, która pomoże poruszać się po licznych i często sprzecznych regulacjach prawnych oraz ocenić, czy podejmowane w określonych przypadkach decyzje nie będą skutkowały naruszeniem norm prawa karnego. Zapoznamy Państwa z podstawowymi instytucjami prawa karnego oraz wskażemy na możliwości optymalizacji organizacji spółki w celu zminimalizowania ryzyka odpowiedzialności karnej.

Program konferencji

DZIEŃ I

Prezentacja ostatnich zmian istotnych dla kadry zarządzającej – zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych

1. Możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd.
2. Wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.
3. Rezygnacja członka zarządu – zmiany w sposobie składania rezygnacji.

Forma zatrudnienia a odpowiedzialność

1. Powołanie i zatrudnienie członków zarządu, dyrektorów finansowych i głównych księgowych – jakie umowy wybrać? jak optymalizować zatrudnienie?
2. Zbieg odpowiedzialności pracowniczej i korporacyjnej.
3. Odpowiedzialność członka zarządu a także dyrektora finansowego i głównego księgowego w randze członka zarządu.
4. Odpowiedzialność dyrektora finansowego i głównego księgowego nie będących członkami zarządu.

Jak długo odpowiada członek zarządu, dyrektor finansowy, główny księgowy?

1. Absolutorium członka zarządu – kiedy chroni a kiedy nie?
2. Kadencja a mandat członka zarządu – oblicz ile odpowiadasz.
3. Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
4. Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu.
5. Przedawnienie wobec kadry zarządzającej.

Odpowiedzialność za naruszenie zakazu konkurencji

1. Czy i pod jakimi warunkami mogę zarządzać/pracować w więcej niż jednej spółce.
2. Zakaz konkurencji dla członków zarządu i kadry kierowniczej – jak ustalić działalność konkurencyjną, jak wprowadzić skuteczne wypowiedzenie, odszkodowania za zakaz konkurencji.

Uprawnienia do składania oświadczeń w imieniu spółki kapitałowej i odpowiedzialność z tego tytułu

1. Kto podpisuje, kto parafuje – jakie są skutki.

Ochrona prywatnego majątku kadry zarządzającej

1. Kiedy majątek zarządu jest zagrożony?
2. Praktyczne i skuteczne sposoby ochrony majątku.
3. Warsztaty: orzecznictwo sądów polskich, które zarząd może wykorzystać w ewentualnych sporach sądowych oraz praktyczne wskazówki jak uchronić się przed odpowiedzialnością.

Rodzaje odpowiedzialności

1. Odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna – co oznaczają w praktyce.
2. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.
3. Kiedy ochroni ubezpieczenie?
4. Czy uwolni od odpowiedzialności posiadanie ekspertyz, opinii, analiz przygotowanych przez podmioty trzecie?

Odpowiedzialność przewidziana w przepisach prawa pracy

1. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym.
2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wobec pracowników – jakie zastosować procedury w spółce aby zminimalizować jej ryzyko?

Odpowiedzialność w spółce zależnej i spółce dominującej

1. Działanie na szkodę spółki ale w interesie grupy – możliwe czy nie?
2. Odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli.
3. Konsekwencje braku regulacji w umowie holdingowej w zakresie odpowiedzialności.
4. Mechanizmy przeciwdziałania zagrożeniom.
5. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone spółce.

Wyłączenie odpowiedzialności – jakie zastosować mechanizmy aby zminimalizować ryzyko kadry zarządzającej.

DZIEŃ II

Odpowiedzialność członka zarządu, dyrektora finansowego oraz głównego księgowego w zakresie finansów

1. Odpowiedzialność za prawidłowość sprawozdania finansowego – zarząd oraz rada nadzorcza.
2. Możliwość powierzenia odpowiedzialności za sprawy finansowe jednemu członkowi zarządu.
3. Dyrektor finansowy będący oraz nie będący członkiem za-rządu.
4. Odmowa złożenia podpisu pod sprawozdaniem finansowym.
5. Główny księgowy jako osoba sporządzająca roczne sprawozdanie finansowe.
6. Rzetelność ksiąg rachunkowych.
7. Rola oraz odpowiedzialność biegłego rewidenta w związku z audytem sprawozdania finansów.

Odpowiedzialności członków zarządu za zaległości podatkowe spółek kapitałowych

1. W jakich sytuacjach członek zarządu może odpowiadać za zaległości podatkowe spółki kapitałowej?
2. Czy wszyscy członkowie zarządu mogą odpowiadać za zaległości podatkowe spółki?
3. W jaki sposób członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?
4. Na co należy zwrócić uwagę aby taką odpowiedzialność ograniczyć lub wyeliminować?
5.Omówienie wybranych przypadków odpowiedzialności, które zdarzają się w praktyce.

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych w świetle prawa karnego oraz skarbowego

1. Zakaz pełnienia funkcji członka zarządu – omówienie art. 18 Kodeksu spółek handlowych.
2. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu spółek handlowych.
3. Odpowiedzialność karna na gruncie Prawa upadłościowego i naprawczego.
4. Odpowiedzialność karna na gruncie Kodeksu karnego – omówienie najważniejszych przestępstw.
5. Odpowiedzialność na gruncie Kodeksu karnego skarbowego – omówienie najczęstszych przypadków odpowiedzialności.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć:

ADN Centrum Konferencyjne
Budynek Atrium Tower
al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022) 208 28 33, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, anita.musial@akademiamddp.pl

Partnerzy

 

Terminy

27 05 2019 - 28 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję