Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Konstruowanie i zabezpieczanie umów gospodarczych (ujęcie kompleksowe)

04 11 2020 - Warszawa

Kategoria: , , , , , , , ,
Cel szkolenia

• prezentacja warsztatu konstruowania i sprawdzania umów gospodarczych
• przedstawienie zagadnień programowych na podstawie licznych przykładów
• uczulenie na możliwe błędy prawne, identyfikacja stosowanych w praktyce „trików” prawnych
• prezentacja narzędzi prawnych niezbędnych do prawidłowego konstruowania umów
• analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów
• wskazanie sposobów na wychodzenie z „trudnych” sytuacji
• przybliżenie nowych i znowelizowanych przepisów prawa umów

Program

1. Wprowadzenie :
a) terminologia w umowach, jak czytać akty prawne i umowy, jak interpretować umowy,
b) „triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie?, gdzie szukać „pułapek”,
c) jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
d) nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać; pomoc przy przygotowywaniu umów,
e) znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
f) hierarchia – akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie (m.in. umowy, regulaminy), przepisy niezbędne przy przygotowywaniu umów, na co można sobie pozwolić konstruując umowy, najczęściej popełniane błędy.

2. Zawieranie umów – praktyczne wskazówki:
a) oferta (charakter prawny oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia; reklamy; cenniki; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy),
b) negocjacje(zawarcie umowy, „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),
c) aukcja i przetarg (ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, popełniane błędy),
d) list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”),
e) zamówienia, zapytania – jak je traktować?
f) wzorzec umowny (jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca a Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia; wzorzec w formie elektronicznej, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy; ogólne warunki umów; regulaminy),
g) umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę,
h) umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści, zagrożenia,
i) umowa przedwstępna (ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie),
j) zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość; jakie zmiany regulacji prawnych zakłada projekt ustawy o prawach konsumenta,
k) pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia,
l) forma umowy ( m.in. ustna, pisemna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem poświadczonym, akt notarialny, elektroniczna ) a konsekwencje prawne jej niezastosowania,
m) kto może podpisywać umowy (reprezentacja ustawowa, pełnomocnik, prokurent); prawidłowe konstruowanie nagłówków, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy,
n) badanie wiarygodności kontrahentów – gdzie szukać informacji.

3. Konstruowanie i sprawdzanie umów:
a) zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe,
b) prezentacja różnic w konstruowaniu umów: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument,
c) cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty,
d) przedmiot umowy,
e) prawa i obowiązki stron,
f) modyfikacja umowy – prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks,
g) załączniki (np. ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja),
h) zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu),
i) klauzula poufności, klauzula arbitrażowa,
j) terminy (m.in. realizacji umowy, płatności w transakcjach handlowych),
k) czym jest kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej,
l) odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie),
m) zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka,
n) wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umowy,
o) różnica miedzy odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy (czy istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania umowy?)
p) jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), Ustawa o prawach konsumenta 2014 r.
q) sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere),
r) klauzule niedozwolone w umowach:
• identyfikacja klauzul abuzywnych, zasady modyfikacji klauzul
• niebezpieczeństwa zastosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych w umowach, regulaminach, zamówieniach, kartach gwarancyjnych
• czy można zagwarantować sobie obowiązywanie klauzul niedozwolonych?
s) e-mail, sms, fax, nagranie – jak uprawdopodobnić zawarcie umowy?
t) na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu umowy?

4. Umowy z kontrahentami zagranicznymi – o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; wyłączenie odpowiedzialności.

5. Problemy z realizacją umowy:
a) Klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę? Kiedy przedsiębiorca może uchylić się od podpisanej umowy?
b) Jak unieważniać umowę? Prezentacja dostępnych narzędzi prawnych,
c) Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania? Jak postępować?
d) Cesja wierzytelności, potrącenie,
e) Przedawnienia roszczeń – terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?
f) Metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne(arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów, przygotowanie dowodów, zabezpieczenie roszczeń.

6. Elementy własności intelektualnej i przemysłowej w umowach.

7. Elementy nieuczciwej konkurencji w umowach.

8. Tajemnica przedsiębiorstwa.

9. Studium przypadków – analiza przygotowanych przykładów i przykładów przedstawionych przez uczestników.

Przykładowe umowy, które mogą być analizowane podczas szkolenia:
sprzedaży (w tym m.in. sprzedaż konsumencka, na raty, międzynarodowa, na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa), leasing, roboty budowlane, agencyjna, komisu, zlecenie, o dzieło, przewóz, przechowanie, skład, spedycja, dostawa, ubezpieczenie, rachunek bankowy, franchising, factoring, forfaiting, sponsoring, deweloperska, świadczenie usług turystycznych, offsetowa, usługi hotelarskie, lobbingu, merchandising, partnerstwo publiczno-prywatne, timesharing, consulting, just-in-time, przegląd przedsiębiorstwa, powierzenie zadania publicznego, wolontariat, kontrakt menedżerski, koncernowa, konsygnacja, zbycie przedsiębiorstwa, dealerska, kredytowa, lokata terminowa, outsourcing, czarter, o zarządzanie

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

04 11 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję