Kurs online Akademia fakturowania (18 h) – czyli co musisz wiedzieć aby poprawnie udokumentować transakcję VAT kurs weekendowy

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 18 h
Cena: 990 zł (VAT zw.)
Szczegółowy plan
Cel kursu

Celem Akademii fakturowania jest przekazanie uczestnikom kursu kompleksowej wiedzy i umiejętności w zakresie fakturowania, tj. procesu polegającego na prawidłowym wystawianiu, przechowywaniu i przesyłaniu faktur. Zajęcia obejmują również omówienie wszelkich zagadnień związanych z kasami fiskalnymi i prawidłowym drukowaniem oraz ewidencjonowaniem paragonów. Zajęcia mają charakter teoretyczno-warsztatowy, więc uczestnicy mają możliwość wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności już podczas zajęć.

Adresaci kursu

Zajęcia są w szczególności dedykowane osobom, które planują podjąć zatrudnienie w działach fakturowania i rozliczeń zarówno wielkich firm jak i z sektora MŚP. Zajęcia będą przydatne również dla osób, które już pracują w działach związanych z wystawianiem faktur i chcą utrwalić oraz rozszerzyć posiadaną wiedzę i umiejętności. Zajęcia przeznaczone będą również dla osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym z obsługą kas fiskalnych.

Program

1. Konstrukcja podatku VAT i związany z tym obowiązek fakturowania:
a) podatek należny i naliczony (sprzedaż i zakupy),
b) status podatnika VAT (jak prawidłowo ustalić status kontrahenta i jak wpływa to na fakturowanie),
c) wiarygodność kontrahenta (jak ustalić wiarygodność kontrahenta w celu weryfikacji faktury),
d) jak korzystać i gdzie znaleźć rejestry VAT (rejestry krajowe i system VIES)?
e) „biała lista” nowy rejestr podatników VAT zawierający m. in.: nazwę, siedzibę, nr KRS/CEiDG, numer rachunku bankowego a także informacje o podatnikach, którzy utracili status VAT czynnego, podatnikach, którym odmówiono rejestracji oraz których przywrócono do rejestru,
f) sankcje związane z „białą listą” (brak statusu podatnika VAT czynnego, zapłata na innych rachunek bankowy niż wskazany w rejestrze),
g) kwota netto i kwota brutto na fakturze i umowie (prawidłowe określanie podstawy opodatkowania),
h) stawki podatku VAT (konsekwencje zastosowania złej stawki w umowie, zamówieniu),
i) kiedy transakcja nie podlega VAT lub jest zwolniona z VAT i jak ją udokumentować?

2. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT:
a) katalog transakcji, które powinny być udokumentowane fakturą VAT,
b) przypadki, gdy wystawienie faktury VAT nie jest konieczne,
c) przypadki wystawiania faktur na żądanie,
d) przypadki, w których fakturę VAT wystawia podmiot niebędący sprzedawcą,
e) terminy wystawienia faktury VAT,
f) propozycja wydłużenie do 60 dni terminu na wystawienie faktury przed sprzedażą,
g) obowiązek podatkowy a faktura VAT (data sprzedaży a data wystawienia faktury),
h) wystawienia faktury VAT przed dokonaniem sprzedaży,
i) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
j) kursy przeliczeniowe stosowane dla walut obcych (możliwość zastosowania spójnego kursu walut dla rozliczeń VAT i podatku dochodowego – pakiet SLIM VAT).

3. Treść faktury:
a) elementy obowiązkowe na fakturze,
b) data wystawienia faktury,
c) daty sprzedaży na fakturze (usługa jednorazowa, usługa ciągła, usługa etapowa, dostawa towaru z transportem),
d) konsekwencje zapisów w umowie a treść faktury,
e) międzynarodowe reguły INCOTERMS a zapisy na fakturze,
f) brak regulacji w umowie a treść faktury,
g) zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego a treść faktury,
h) elementy opcjonalne na fakturze,
i) elementy dodatkowe na fakturze.

4. Rodzaje faktur oraz innych dokumentów księgowych:
a) faktury zaliczkowe (częściowe oraz całościowe),
b) uproszczenie treści faktury zaliczkowej od 1 stycznia 2022 r.,
c) faktury końcowe, rozliczające zaliczkę,
d) pojęcie pustej faktury,
e) kiedy faktury a kiedy dokumenty wewnętrzne?
f) faktury VAT marża,
g) faktury VAT RR,
h) refaktura,
i) faktury dla transakcji międzynarodowych (mechanizm odwrotnego obciążenia, e-commerce, WDT, eksport, zaliczki),
j) noty obciążeniowe/księgowe (kiedy należy wystawić?),
k) paragony (obowiązek fiskalizacji transakcji),
l) duplikat oraz kolejny egzemplarz faktury,
m) samofakturowanie (faktur wystawiana przez nabywcę),
n) dokument pro forma,
o) faktura sprzedażowa i zakupowa (faktura z perspektywy sprzedawcy i nabywcy),
p) umowa, zamówienie, dokumenty WZ i PZ a faktura,
q) CMR, listy przewozowe, dokumenty dot. zapłaty, ubezpieczenie, oświadczenie kontrahenta, poświadczenie odbioru przez prowadzącego magazyn lub notariusza/organ władzy publicznej),
r) eksport/import towarów (komunikaty IE 529, IE 599, SAD-y).

5. Mechanizm Podzielonej Płatności a faktura VAT:
a) dane z faktury VAT niezbędne dla zastosowania mechanizmu podzielonej płatności,
b) faktura z zapisem mechanizm podzielonej płatności w JPK_VAT,
c) dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) – nowe narzędzie fiskusa do waliki z wyłudzeniami w podatku VAT,
d) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem Split payment (załącznik nr 15 do ustawy VAT),
e) faktury na kwotę przekraczającą 15 000 zł a mechanizm podzielonej płatności,
f) faktury zaliczkowe a Split Payment,
g) split payment a transakcje w walucie obcej.

6. Faktury korygujące w 2021 roku (PAKIET SLIM VAT w zakresie faktur korygujących):
a) anulowanie faktury,
b) tzw. korekta do zera,
c) zasady i przyczyny wystawiania faktur korygujących,
d) możliwość wystawienia zbiorczej faktury korygującej,
e) termin wystawienia faktur korygujących,
f) korekty in plus i in minus,
g) potwierdzenia odbioru faktury korygującej – czy nadal potrzebne w 2021 r.?,
h) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie konieczności posiadania uzgodnień warunków obniżenia podstawy opodatkowania dla faktur korygujących (zastąpienie posiadania potwierdzenia odbioru instytucją posiadania dokumentacji dotyczącej uzgodnień pomiędzy kontrahentami w zakresie warunków obniżenia podstawy opodatkowania),
i) ujęcie korekty obrotu w deklaracji VAT,
j) korekty bieżące i wsteczne,
k) SLIM VAT – nowe regulacje od 1 stycznia 2021 r. w zakresie doprecyzowania korekty in plus (korekta wsteczna lub bieżąca w zależności od przyczyn korekty),
l) zasady ujęcia faktur korygujących po stronie nabywcy („oderwanie” obowiązku dokonania korekty od faktu otrzymania faktury korygującej),
m) uproszczenie treści faktury korygującej od 1 stycznia 2022 r.
n) korygowanie zbiorcze od 1 stycznia 2022 r.

7. Zasady wystawiania not korygujących:
a) przyczyny uzasadniające wystawienie noty korygującej,
b) dane, które mogą być poprawione notą korygującą,
c) sposób wystawienia noty korygującej,
d) akceptacja treści noty przez sprzedawcę w przypadku fakturowania elektronicznego.

8. Forma faktury:
a) faktury papierowe,
b) zasady wystawiania e-faktur,
c) wymogi prawne, które należy spełnić przed rozpoczęciem wystawiania e-faktur,
d) bezpieczny podpis elektroniczny jako narzędzie do wystawiania e-faktur,
e) wystawianie faktur w formacie PDF,
f) zasady związane z przesyłaniem faktur elektronicznych nabywcom,
g) wystawianie faktur w formie elektronicznej w przypadku transakcji z podmiotami zagranicznymi,
h) sposób przesyłania i przechowywania faktur elektronicznych,
i) zasady udostępniania faktur elektronicznych organom podatkowym.

9. KSeF i PEF, czyli faktury ustrukturyzowane jako szczególna postać faktury:
a) faktura elektroniczna w zamówieniach publicznych (nowa platforma do e faktur – PEF),
b) obowiązki zamawiającego w zakresie stworzenia funkcjonalności wystawianie i przesłania faktury ustrukturyzowanej w PEF,
c) prawo wystawienia i wysłania przez wykonawcę zamówienia publicznego faktury za pośrednictwem portalu platformy elektronicznego fakturowania,
d) dodatkowe dane w fakturze ustrukturyzowanej wystawianej w PEF (m. in. informacje dotyczące odbiorcy płatności, wskazanie umowy zamówienia publicznego),
e) Krajowy System e Faktur – propozycja stworzenia nowego narzędzia do monitorowania i analizowania transakcji dokumentowanych fakturami już od 1 stycznia 2021 roku
f) co to jest KSeF?
g) ZAW-FA – zawiadomienie do naczelnika urzędu skarbowego o podmiotach uprawionych do dostępu do Krajowego Systemu e-Faktur w celu wystawiania faktur ustrukturyzowanych lub dostępu do nich,
h) pojęcie faktury ustrukturyzowanej tj. wystawianej w ramach KSeF,
i) akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
j) wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
k) uwierzytelnienia faktury ustrukturyzowanej,
l) przechowywanie faktur ustrukturyzowanych.

10. Zakres obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kasy fiskalnej (paragony):
a) status nabywcy i jego weryfikacja jako kryterium podstawowe,
b) elementy paragonu fiskalnego, opis świadczenia na paragonie – nowy obowiązek podania nr NIP nabywcy na paragonie (relacja B2B),
c) numer NIP nabywcy na paragonie,
d) termin wystawienia paragonu fiskalnego – kiedy i do kiedy podatnik musi wystawić paragon?
e) zaliczki a paragon fiskalny – kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
f) raporty fiskalne i ich znaczenie,
g) “korekty” błędnej fiskalizacji,
h) przechowywanie paragonów fiskalnych,
i) czynności obligatoryjnie wyłączone z systemu zwolnień,
j) nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (m. in. zmiany dot. zwolnień z kas fiskalnych, m.in. przy sprzedaży na rzecz pracowników, nowa nomenklatura celna CN i PKWiU w 2021 r.),
k) czynności zwolnione z ewidencjonowania na mocy załącznika do rozporządzenia (przelewy „bezgotówkowe”, świadczenia na rzecz pracowników, nieodpłatne świadczenia, nowa nomenklatura dla towarów i usług w 2021 r.),
l) kasy fiskalne online w 2021 r. (cel i istota wprowadzenia),
m) Centralne Repozytorium Kas (CRK),
n) dla kogo i od kiedy obligatoryjna kasa fiskalna online,
o) do kiedy będą mogły funkcjonować kasy z kopią papierową i elektroniczną?
p) możliwość używania kas fiskalnych online na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu i podobnych,
q) paragon a faktura VAT – wzajemne relacje,
r) zasady wystawiania faktur na podstawie paragonów (termin, treść, forma),
s) faktura do paragonu na żądanie nabywcy.

11. Sankcje podatkowe i karne w związku z obrotem wadliwymi i nierzetelnymi fakturami:
a) faktury wadliwe i nierzetelne (przykłady),
b) pojęcie pustej faktury (przykłady),
c) sankcja pozbawienia wolności do lat 25 w zakresie obrotu tzw. „fakturami pustymi”,
d) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT z tytułu obrotu pustymi fakturami,
e) sankcja w postaci 100% dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku VAT w przypadku wystawienia faktury do paragonu, na którym nie ma numeru NIP nabywcy,
f) skutki wskazania błędnego numeru rachunku bankowego na fakturze.

12. Procedury wewnątrz organizacji:
a) instrukcje, regulaminy, zakresy czynności mogące mieć wpływ na poprawność dokumentowania i rozliczania transakcji VAT oraz zminimalizowanie ryzyka związanego z odpowiedzialnością karną za obrót pustymi fakturami. 


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Profesjonalne przygotowanie prowadzącego do zajęć, pomoc w indywidualnych problemach. „

„Dużo przekazanych informacji na temat VAT-u oraz informacje odnośnie podejścia organu podatkowego podczas kontroli podatkowych”

„Szkolenie bardzo dobrze przygotowane merytorycznie. Dużo przykładów i pragmatycznych rozwiązań”

Informacje organizacyjne

Cena: 990 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji kursu
• autorskie materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
• zaświadczenie wydawane na drukach MEN

Wymagania:

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu. 

Wymagania opcjonalne:

Zajęcia z wykorzystaniem programów komputerowych odbywają się na zasadzie prezentacji funkcjonalności systemu przez Wykładowcę. Uczestnicy chcący przećwiczyć działanie programów równolegle z Wykładowcą muszą posiadać dodatkowe urządzenie mobilne (komputer, tablet, telefon) oraz pobrać bezpłatne wersje demo programów.

Harmonogram kursu

Godziny zajęć: 09:00-16:45

09:00-16:45 – zajęcia
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Ewa Suchecka 
22 208 28 26
ewa.suchecka@akademiamddp.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Dostępne terminy

04-12-202105-12-2021Online

Zaufali nam: