Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Leasing, najem, dzierżawa – nowe wymagania sprawozdawczości finansowej wg MSSF 16

28 02 2020 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący*

dr Maciej Frendzel – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004).

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie nowych zasad ujmowania transakcji leasingowych przez leasingobiorców, najemców i dzierżawców zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 16 „Leasing”. Szkolenie ukierunkowane jest na omówienie nowych zasad ujmowania i wyceny leasingu przez podmioty stosujące MSR/MSSF, w tym przepisów przejściowych. W trakcie zajęć przedstawione zostaną nowe rozwiązania MSSF 16 ze szczególnym uwypukleniem różnic z istniejącymi wymaganiami MSR 17, wpływ nowych rozwiązań na sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitego dochodu), zasady wyceny aktywów z tytułu użytkowania i zobowiązania leasingowe. Omawiane zagadnienia są obrazowane przykładami praktycznymi, co ułatwia ich zrozumienie i późniejszą implementację w praktyce.

Program

1. Zakres stosowania MSSF 16 – identyfikacja leasingu (umowy leasingu, umowy najmu i dzierżawy, inne/nienazwane umowy, prawa wieczystego użytkowania gruntów).
2. Ułatwienia i wyjątki w zakresie leasingu – sytuacje, gdy jednostka może stosować uproszczenia.
3. Identyfikacja elementów i komponentów umów leasingowych oraz istota nowego rozwiązania. Przepisy przejściowe i zasady przekształceń dotychczasowych umów.
4. Okres leasingu – definicja, zakres i znaczenie dla ujmowania umów leasingowych.
5. Wycena początkowa składnika aktywów z tytułu prawa do użytkowania i zobowiązania leasingowego. Ustalanie kosztu (ceny nabycia) aktywów z tytułu użytkowania. Określanie wartości bieżącej płatności leasingowych.
6. Wycena bilansowa aktywów z tytułu praw do użytkowania – naliczanie amortyzacji i odpisów aktualizujących, możliwości wyceny w wartości godziwej.
7. Wycena bilansowa zobowiązania leasingowego oraz ujęcie weryfikacji i modyfikacji przyszłych przepływów.
8. Prezentacja komponentów w sprawozdaniu finansowym (bilansie i rachunku zysków i strat/sprawozdaniu z całkowitych dochodów).
9. Szczególne rodzaje leasingu – leasing w walucie obcej, leasing denominowany w walucie obcej, leasing ze zmiennymi płatnościami, identyfikacja leasingu zwrotnego i zasady jego ujmowania.
10. Ujawnianie informacji.

Informacja organizacyjna

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/85, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 02 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję