Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Międzynarodowe Standardy Rachunkowości MSR/MSSF – prezentacja kluczowych zagadnień z przykładami praktycznego zastosowania kurs 6-dniowy

19 11 2020 - 11 12 2020 - Kraków
26 11 2020 - 18 12 2020 - Wrocław
10 12 2020 - 12 01 2021 - Warszawa
17 12 2020 - 22 01 2021 - Poznań

Kategoria: ,

Terminy szczegółowe
Kraków:
Cz. I 19-20.11.2020
Cz. II 26-27.11.2020
Cz. III 10-11.12.2020
Wrocław:
Cz. I 26-27.11.2020
Cz. II 10-11.12.2020
Cz. III 17-18.12.2020
Warszawa:
Cz. I 10-11.12.2020
Cz. II 21-22.12.2020
Cz. III 11-12.01.2021
Poznań:
Cz. I 17-18.12.2020
Cz. II 14-15.01.2021
Cz. II 21-22.01.2021

Prowadzący*

Przemysław Kabalski  prof. nadzw. dr hab. – kierownik podyplomowego studium „Rachunkowości według MSSF”. Doświadczony wykładowca na kursach dla praktyków. Prowadzi obligatoryjne szkolenia dla biegłych rewidentów. Szkolił z MSSF pracowników różnych instytucji (m.in. MF, Narodowy Bank Polski, Business Centre Club), banków i spółek giełdowych. Doradza w kwestiach zastosowania MSSF. Autor książek „Wybrane problemy stosowania MSSF w Polsce. Organizacja, kultura, osobowość, język” (2012), „Rachunkowość zarządcza jako źródło informacji do sprawozdań finansowych sporządzanych zgodnie z MSSF” (2011) oraz „Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF” (2009). Współautor wielu innych książek o MSSF oraz artykułów publikowanych w kraju i za granicą.

Maciej Frendzel dr – pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, współpracownik Ośrodka Międzynarodowych Studiów Rachunkowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów i opracowań z zakresu rachunkowości finansowej i międzynarodowej m. in. na temat instrumentów finansowych, płatności w formie akcji własnych, utraty wartości itp. Od 2002 r. uczestniczy w przygotowywaniu odpowiedzi i komentarzy krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości na projekty i opracowania przygotowywane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Współautor książki „Międzynarodowe Standardy Rachunkowości a ustawa o rachunkowości – podobieństwa i różnice” (Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 2004).

Magdalena Maksymiuk – biegły Rewident, ACCA Affiliate. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach z różnych branż. Była odpowiedzialna za nadzorowanie działów księgowości, politykę podatkową, działanie systemu kontroli wewnętrznej, stanowiła wsparcie merytoryczne w projektach z zakresu rozwoju systemów IT oraz zarządzania w przedsiębiorstwach. Realizuje badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym spółek notowanych na GPW. Doskonale zna problemy praktyczne codziennej pracy działów finansowo-księgowych a także specyfikę pracy biur rachunkowych i centrów usług wspólnych. Znajomość programów księgowych z grupy Symfonia, zaawansowane systemy ERP, systemy raportowania.

Marcin Grzywacz – biegły rewident, doświadczenie o obszarze rachunkowości i rewizji zdobywał pracując w największych podmiotach uprawnionych do badania działających na rynku polskim, w tym w jednej z firm z tzw. „wielkiej czwórki”. Przez wiele lat realizował badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw, badania wydatków z realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych, badania pakietów konsolidacyjnych przygotowywanych w oparciu o MSSF oraz HBII, prace atestacyjne w oparciu o uzgodnione procedury, usługi z zakresu due diligence finansowego, przygotowywania dokumentacji zabezpieczeń, badania prospektów emisyjnych, modelowania finansowego, doradztwa rachunkowego.

*szkolenie poprowadzą dedykowani trenerzy

Cel kursu

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat kluczowych wymogów Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR). Jesteśmy przekonani, że po jego ukończeniu uczestnicy będą rozumieli MSSF (zarówno ich ogólną „filozofię”, jak i rozwiązania poszczególnych standardów) i potrafili zastosować je w praktyce. Koncentrujemy się na kluczowych problemach dotyczących większości przedsiębiorstw niezależnie od branży. Te zagadnienia to m.in. zapasy (ze szczególnym naciskiem na ustalanie kosztu wytworzenia), środki trwałe (zwłaszcza amortyzacja), aktywa niematerialne i nieruchomości inwestycyjne, rezerwy (warunki tworzenia i wycena), instrumenty finansowe wszelkiego rodzaju (z naciskiem na ich wycenę), przychody, leasing, utrata wartości aktywów, różnice kursowe. Wyjaśnimy, jak należy przygotować bilans zgodnie z MSSR. Wyjaśnimy, co znaczy dochód całkowity (i jak ma się do zysku/straty netto) i jak sporządzić sprawozdanie z dochodu całkowitego. Osobny dzień będzie poświęcony skonsolidowanym sprawozdaniom finansowym i połączeniom spółek.

Ze względu na ograniczony czas i chęć praktycznego podejścia do tematu, nie omawiamy genezy, historii i procedury tworzenia MSSF. Nie omawiamy Ram konceptualnych MSSF (na niektóre szczególnie ważne elementy zawarte w nich będziemy wskazywać „między wierszami”). Nie omawiamy szczegółowo tego, kto w Polsce i innych krajach musi lub może stosować MSSF (kto w Polsce musi lub może stosować MSSF jasno określa ustawa o rachunkowości).

Zgodnie z podtytułem kursu, do prezentacji poszczególnych zagadnień chcemy podejść praktycznie. Większość ważnych zagadnień będzie ilustrowana praktycznymi przykładami liczbowymi i sytuacjami z życia różnych spółek.
Choć nie jest to głównym celem kursu, będziemy przedstawiać podstawowe różnice między MSSF a ustawą o rachunkowości.

Uwaga: na szkoleniu nie omawiamy szczegółowych procedur „przejścia na MSSF” określonych w MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy. Osoby zainteresowane takim szkoleniem z racji tego, że niebawem czeka je w pracy „przejście na MSSF” zapraszamy na specjalne szkolenie poświęcone tylko tej tematyce w formule otwartej lub zamkniętej (szkolenie wewnętrzne).
Przy omawianiu zasad uznawania i wyceny przychodów nie poświęcamy szczególnego miejsca branży budowlanej. Osoby zainteresowane w szczególności kwestią ujęcia przychodów i kosztów realizacji usług budowlanych zapraszamy na specjalne szkolenie poświęcone tylko tej tematyce SPRAWDŹ »

Pomysłodawcą i opiekunem merytorycznym kursu jest Przemysław Kabalski. Można do niego kierować pytania dotyczące kursu i jego programu – na adres pkabal@interia.pl

Adresaci kursu

Uczestnikiem kursu może być każdy, kto w swojej pracy ma lub będzie miał do czynienia ze sprawozdaniami finansowymi sporządzanymi według MSSF; będzie je sporządzał, badał, analizował lub dostarczał informacji do nich. Zapraszamy zatem przede wszystkim księgowych, biegłych rewidentów, specjalistów rachunkowości zarządczej/controllingu, analityków finansowych, dyrektorów finansowych, członków zarządów i rad nadzorczych. Oczywiście uczestnik kursu powinien mieć przynajmniej podstawową wiedzę z zakresu rachunkowości.

Program

DZIEŃ 1

MSR 2 Zapasy
Klasyfikacja zapasów w bilansie, koszt nabycia zapasów, ustalanie kosztu wytworzenia produktów, ujęcie zakupu zapasów ze znacznie odroczonym terminem zapłaty, ujęcie kosztu wytworzenia produktów w rachunku zysków i strat, wycena zapasów na dzień bilansowy, odpisy aktualizujące wartość zapasów i ich ujęcie.

MSR 16 Środki trwałe
Składniki zaliczane do środków trwałych, koszt nabycia środka trwałego, ujęcie kosztów demontażu środka trwałego, ujęcie zakupu środka trwałego ze znacznie odroczoną zapłata, ustalanie kosztu środka trwałego finansowanego dotacją rządową, ujęcie późniejszych nakładów na środek trwały (remonty i wymiana części), wycena środków trwałych na dzień bilansowy, przeszacowanie środków trwałych – ujęcie i zasady przeszacowania, zasady prawidłowej amortyzacji środków trwałych (ustalanie okresu użytkowania, dobór metod amortyzacji, amortyzacja metodą jednostek produkcji, amortyzacja w podziale na komponenty, okresowa weryfikacja amortyzacji), leasing środka trwałego u leasingobiorcy (zgodnie z MSSF 16), ujęcie środka trwałego przeznaczonego do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5).

DZIEŃ 2

MSR 38 Aktywa niematerialne
Kryteria uznawania aktywów niematerialnych, ustalanie kosztu nabycia składnika aktywów niematerialnych, ujmowanie nakładów na wytwarzanie we własnym zakresie zasobów niematerialnych (koszty badań i koszty rozwoju), wycena aktywów niematerialnych na dzień bilansowy, okres użytkowania i amortyzacja aktywów niematerialnych.

MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne
Warunki klasyfikowania nieruchomości jako inwestycji, wycena nieruchomości inwestycyjnej na dzień bilansowy (wycena w koszcie a wycena w wartości godziwej – znaczenie wyboru polityki rachunkowości), przeklasyfikowanie nieruchomości, wycena nieruchomości w przypadku przeklasyfikowania.

MSR 23 Koszty finansowania zewnętrznego
Ujęcie kosztów kredytów/pożyczek finansujących środki trwałe i inne aktywa.

MSR 36 Utrata wartości aktywów
Etapy badania utraty wartości, przesłanki utraty wartości, ustalanie wartości odzyskiwalnej w testach na utratę wartości, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości oraz „przywrócenie” wartości dla pojedynczego składnika majątkowego, ośrodki wypracowujące środki pieniężne, pomiar i ujmowanie odpisów z tytułu utraty wartości dla ośrodków wypracowujących środki pieniężne.

MSR 37 Rezerwy
Warunki uznania rezerwy, wycena rezerw w różnych sytuacjach (zobowiązania gwarancyjne, zobowiązania do demontażu środka trwałego, wycena rezerw a wartość pieniądza w czasie), wycena rezerw na długoterminowe świadczenia pracownicze zgodnie z MSR 19.

DZIEŃ 3

Instrumenty finansowe MSSF 9 i MSR 32
Identyfikacja instrumentów finansowych i klasyfikacja pożyczek, akcji/udziałów, jednostek uczestnictwa, obligacji, weksli i należności dla potrzeb wyceny, wycena początkowa i bilansowa aktywów finansowych: wykorzystanie zamortyzowanego kosztu i wartości godziwej, ujęcie przeszacowań: wynik finansowy i kapitał (inne całkowite dochody), wycena początkowa i bilansowa zobowiązań finansowych, instrumenty pochodne – ujęcie i wycena oraz ich wykorzystanie w rachunkowości zabezpieczeń.

MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych
Waluta funkcjonalna; wybór kursów do przeliczenia transakcji i sald, ujęcie początkowe i bilansowe pozycji w walucie obcej, zasady przeliczania pozycji na walutę funkcjonalną, ujęcie różnic kursowych; przeliczenie całego sprawozdania finansowego na inną walutę.

DZIEŃ 4

MSSF 15 Przychody z umów z klientami
Ujęcie i wycena przychodów z różnych transakcji sprzedaży produktów i świadczenia usług.
Sprawozdanie finansowe według MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
Bilans – zasady prezentacji, struktura, podstawowe pozycje (w tym kapitały własne).
Przygotowanie i prezentacja rachunku zysków i strat i sprawozdania z całkowitych dochodów (w tym prezentacja działalności niekontynuowanej według MSSF 5).
Przygotowanie i prezentacja sprawozdania ze zmian w kapitale własnym zgodnie z MSR 1.
Rachunek przepływów pieniężnych według MSR 7 – najważniejsze różnice w porównaniu z rozwiązaniami polskimi.
Zasady przygotowania not (informacji dodatkowej) do sprawozdania finansowego – przykłady wybranych ujawnień (MSSF 7, MSR 16 itp.).

MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa
Śródroczny raport finansowy, minimalna zawartość śródrocznego raportu finansowego, wybrane informacje objaśniające, okresy za które wymagana jest prezentacja śródrocznego sprawozdania.

DZIEŃ 5

MSR 8 Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów
Zasady (polityka) rachunkowości, wybór i zastosowanie zasad rachunkowości, zmiany zasad (polityki) rachunkowości, ujawnienie informacji związanych ze zmianą zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowe, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów, ujawnienie informacji dotyczących błędów lat poprzednich.

MSR 10 Zdarzenia po zakończeniu okresu sprawozdawczego
Definicja zdarzeń po dniu bilansowym, data zatwierdzenia sprawozdania finansowego według MSR, przykłady zdarzeń następujących po dniu bilansowym wymagających dokonania korekt.

MSSF 8 Sprawozdawczość segmentów operacyjnych
Ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o segmentach oraz informacji o kluczowych klientach i geograficznych rynkach zbytu.

MSR 12 Podatek dochodowy
Dodatnie różnice przejściowe, ujemne różnice przejściowe, rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, wycena rezerw i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, kompensowanie aktywów i rezerw.

MSR 19 Świadczenia pracownicze i MSSF 2 Płatności na bazie akcji
Najważniejsze wymogi w zakresie ujmowania typowych świadczeń pracowniczych.

MSSF 13 Pomiar wartości godziwej
Podstawowe zasady ustalania wartości godziwej wynikające z jej definicji, wybór sposobu ustalania wartości godziwej (podejście dochodowe, rynkowe i kosztowe).

DZIEŃ 6

MSSF 3 Połączenia jednostek gospodarczych
Identyfikacja połączenia gospodarczego – przejęcia przedsięwzięć na nabycia zbioru aktywów, zastosowanie metody przejęcia (w tym: ustalanie przekazanej zapłaty i jej relacja do ceny nabycia udziałów, identyfikacja, ujmowanie i wycena aktywów netto przejętego podmiotu, wycena udziałów niekontrolujących na moment początkowego ujęcia, ujęcie wartości firmy (całkowitej lub nabytej) lub zysku na okazyjnym nabyciu), połączenia pod wspólną kontrolą – zastosowanie metody przejęcia, metody łączenia udziałów lub innej metody, podmioty zobligowane i sytuacje obligujące do ujawnienia informacji o segmentach operacyjnych podmiotu sprawozdawczego, zakres ogólnych ujawnień na temat segmentów operacyjnych podmiotu sprawozdawczego. ujawnianie informacji o zyskach (stratach) segmentów, ich aktywach i zobowiązaniach, ujawnienia informacji na temat sposobów pomiaru zysków lub strat segmentów oraz ustalania wartości ich aktywów i zobowiązań, zakres i forma ujawnień informacji na temat podmiotu sprawozdawczego jako całości.

Sprawozdawczość skonsolidowana MSR 27, MSR 28, MSR 31, MSSF 10, MSR 11 i MSSF 12
Grupa kapitałowa jako podmiot sprawozdawczy – definicje i wymogi sprawozdawcze według MSSF a regulacje ustawy o rachunkowości, relacje między MSR 27, MSR 28 i MSR 31 a nowymi standardami: MSSF 10, MSSF 11 i MSSF 12, pojęcie kontroli, współkontroli i znaczącego wpływu, zastosowanie metody przejęcia (MSSF 3) w sporządzaniu skonsolidowanych sprawozdań finansowych, istota metody pełnej konsolidacji, metody proporcjonalnej i metody praw własności, ujmowanie inwestycji w podmiotach podporządkowanych przeznaczonych do sprzedaży, przejęcia wieloetapowe i nabywanie dodatkowych udziałów w podmiotach zależnych ,wpływ transakcji między podmiotami powiązanymi i ich eliminowanie lub uwzględnianie w procedurach konsolidacyjnych.

MSR 24 Informacje na temat podmiotów powiązanych
Ogólne wymogi w zakresie prezentacji informacji o podmiotach powiązanych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2990 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranej sesji jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć I części kursu:*
Dzień I 10:00 – 15:30
Dzień II 9:00 – 14:30

Godziny zajęć II części kursu:*
Dzień I 9:00 – 16:00
Dzień II 9:00 – 16:00

Godziny zajęć III części kursu:*
Dzień I 10.00 – 16.00
Dzień II 10.00 – 16.00

*godziny zajęć poszczególnych sesji mogą ulec zmianie

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska, Norbert Saks
tel. (022) 208 28 28/85, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl; norbert.saks@akademiamddp.pl

Terminy

19 11 2020 - 11 12 2020 - Kraków
26 11 2020 - 18 12 2020 - Wrocław
10 12 2020 - 12 01 2021 - Warszawa
17 12 2020 - 22 01 2021 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję