MSSF 17 „Umowy ubezpieczenia”

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy w zakresie międzynarodowych standardów rachunkowości regulujących zasady ujmowania i wyceny zdarzeń ubezpieczeniowych. MSSF mają szczególne znaczenie dla zakładów ubezpieczeń przy sporządzaniu informacji na potrzeby sprawozdawczości dla celów Grupy Kapitałowej.

Zakres szkolenia obejmuje również porównanie nowych rozwiązań w zakresie rachunkowości ubezpieczeniowej do stosowanych rozwiązań w sprawozdawczości dla celów wypłacalności.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci licznych zadań z zakresu praktycznego zastosowania MSSF 17 Umowy ubezpieczenia.

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać minimalną wiedzę o sprawozdawczości zakładu ubezpieczeń.

Program szkolenia

1. Cel i zakres standardu MSSF 17 oraz różnice do MSSF 4.

2. Definicja umowy ubezpieczenia oraz ryzyka ubezpieczeniowego.

3. Zasady wydzielania elementów umowy ubezpieczenia (stosowanie MSSF 9 do elementów inwestycyjnych, stosowanie MSSF 15 do elementów usług innych niż ubezpieczeniowe).

4. Zasady ujęcia w okresie zdarzeń ubezpieczeniowych.

5. Zasady grupowania umów ubezpieczenia na potrzeby wyceny.

6. Zasady wyceny umów ubezpieczenia przy początkowym ujęciu zgodnie z MSSF 17:
a) ustalanie przyszłych wpływów i wydatków z zawartych umów ubezpieczenia, rodzaje przepływów nie uwzględnianych w szacowaniu zobowiązań, zmienne stosowane w przepływach,
b) zasady stosowania stóp dyskontowych do dyskonta przepływów,
c) korekta o ryzyko niefinansowe,
d) zasady tworzenia marży na umowie ubezpieczenia (CSM),
e) specyfika umów generujących stratę.

7. Zasady wyceny umów ubezpieczenia na dzień bilansowy zgodnie z MSSF 17:
a) wycena zobowiązań za pozostały do rozliczenia okres ochrony ubezpieczeniowej (rezerwa składek MSSF17),
b) wycena zobowiązań z tytułu zaistniałych szkód (rezerwa na niewypłacone odszkodowania MSSF17),
c) ujęcie przychodów z umów ubezpieczenia,
d) ujęcie kosztów z umów ubezpieczenia,
e) aktualizacja przyszłych wpływów i wydatków z zawartych umów ubezpieczenia,
f) zasady aktualizacji marży na umowie ubezpieczenia (Contractual service margin CSM),
g) zasady aktualizacji stosowania stóp dyskontowych,
h) specyfika podejścia alokacji składki (Premium Allocation Approach).

8. Zasady wyceny umów reasekuracji biernej zgodnie z MSSF 17:
a) charakterystyka przyszłych przepływów pieniężnych z umów reasekuracji,
b) powiązanie wyceny z wyceną umów ubezpieczenia objętych cesją.

9. Zasady ujęcia i wyceny umów o charakterze inwestycyjnym z udziałem w zyskach zgodnie z MSSF 17.

10. Prezentacja w sprawozdaniu finansowym zdarzeń wynikających z umów ubezpieczenia zgodnie z MSSF 17:
a) w sprawozdaniu z sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń,
b) w rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodach zakładu ubezpieczeń:
• wynik z działalności ubezpieczeniowej – brutto,
• wynik z działalności ubezpieczeniowej – udział reasekuratora,
• przychody i koszty finansowe z dz. Ubezpieczeniowej.

11. MSSF 17 a MSSF 9 „Instrumenty finansowe”.

12. MSSF 17 a Wypłacalność II – podobieństwa i różnice:
a) podejście do klasyfikacji umów ubezpieczenia,
b) podejście do ujęcia składek i innych przychodów do umowy ubezpieczenia,
c) podejście do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
d) sprawozdanie o sytuacji finansowej wg MSSF 17 a bilans dla celów wypłacalności.

13. Zasady zastosowania standardu MSSF 17 po raz pierwszy.

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00-16:00

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska 
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

21-12-202122-12-2021Warszawa

Zaufali nam: