Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach podatku VAT – studium przypadku

20 01 2020 - Warszawa
21 01 2020 - Wrocław

Kategoria: ,
Opis szkolenia

Mając ogromne doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu prawa podatkowego, pragniemy przedstawić Państwu ofertę szkolenia skoncentrowanego na najbardziej problematycznych zagadnieniach związanych z dokumentowaniem i rozliczaniem podatku VAT. Szkolenie oparte jest na informacjach o najczęściej popełnianych błędach przekazywanych przez resort finansów w rozliczeniach podatku VAT, a także doświadczeniach zebranych przez trenerów prowadzących szkolenia i reprezentujących podatników w sporach z fiskusem.
Celem szkolenia jest przedstawienie zagrożeń w rozliczeniach podatku VAT oraz wskazanie rozwiązań ograniczających i eliminujących te nieprawidłowości.
W szczególności omówione zostaną zagadnienia związane z prawidłowym dokumentowaniem i rozliczaniem transakcji VAT zarówno od strony dowodów księgowych (ewidencje podatkowe, faktury VAT, paragony) jak i dokumentów powiązanych takich jak: umowy, zamówienia, potwierdzenie wywozu towaru, protokoły odbioru, raporty i wiele innych. Przedstawimy zagadnienia budzące największe wątpliwości w zakresie rozliczenia podatku VAT, takie jak korygowanie podatku należnego i naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych, przenoszenie kosztów na kontrahentów czy prawidłowe rozpoznanie obowiązku podatkowego. Wskażemy jak dochować należytej staranności w kontaktach z kontrahentami oraz uniknąć udziału w transakcjach mogących prowadzić do nieprawidłowości w rozliczeniach VAT. Szkolenie będzie uwzględniało zmiany, które ustawodawca już uchwalił i czekają na wejście w życie jak również będące jeszcze w fazie projektów.
Dzięki uczestnictwu w szkoleniu uzyskają Państwo wiedzę i umiejętności pozwalające unikać nieprawidłowości w rozliczeniach podatku VAT oraz wskazówki jaki skorygować powstałe już błędy bez narażania się na dodatkowe sankcje ze strony fiskusa.
Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy dzięki czemu będzie oparte na wielu przykładach będących często przedmiotem sporów z organami podatkowymi. Każdy z uczestników otrzyma szczegółowe instrukcje postępowania poparte orzecznictwem oraz interpretacjami podatkowymi.

Program szkolenia

1. Statystyki popełnianych błędów w podatku VAT:
a) newralgiczne obszary, w których podatnicy popełniają błędy,
b) przykłady najczęściej wykrywanych nieprawidłowości,
c) kryteria na podstawie, których organy podatkowe mogą typować podmioty do kontroli.

2. Informacje i dane pozyskiwane przez organy podatkowe w celu wykrywania nieprawidłowości w podatku VAT:
a) jednolite pliki kontrolne,
b) centralna Baza Faktur,
c) kasy fiskalne online,
d) deklaracje i informacje podatkowe,
e) rejestry podatkowe (VIES, nowy od 1 września 2019 r. rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
f) kontrole krzyżowe,
g) STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej) oraz dane o rachunkach bankowych w rejestrach VAT,
h) raportowanie Schematów podatkowych (MDR).

3. Dokumentowanie transakcji – najczęściej popełniane błędy:
a) błędy dużej i małej wagi w treści faktury VAT,
b) puste faktury,
c) konsekwencje przedwczesnego i spóźnionego wystawiania faktur VAT,
d) najczęściej popełniane błędy w fakturowaniu zaliczek częściowych oraz całościowych,
e) wystawienie faktury końcowej rozliczającej zaliczkę,
f) zapisy umowne a treść faktury,
g) jak i gdzie prawidłowo określić warunki dostawy towarów oraz rodzaje świadczonych usług (reguły Incoterms)?
h) dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń,
i) treść faktury a odwrotne obciążenie i mechanizm podzielonej płatności,
j) przeliczenie kursu waluty na fakturze,
k) błędy na fakturach korygujących oraz notach korygujących,
l) faktura korygująca podatek VAT in plus i in minus,
m) jak poprawnie udokumentować potwierdzenie odbioru faktury korygującej?
n) błędy w refakturowaniu (stawka, zwolnienia, status podmiotu refakturującego, refaktura na kontrahenta zagranicznego),
o) duplikat czy kolejny egzemplarz faktury?
p) jak dochować autentyczność, integralność i czytelność faktury?
q) dopuszczalne formy faktury (forma papierowa, elektroniczna oraz zdigitalizowana)
r) w jakiej formie należy przechowywać i udostępnić faktury organom podatkowym?
s) programy obsługujące faktury a wymogi ustawowe,
t) procedury wewnątrz organizacji regulujące obieg dowodów księgowych m.in. faktury,
u) dokumenty potwierdzające wywóz towaru (m. in.: listy przewozowe, CMR, oświadczenia, korespondencja handlowa, ubezpieczenie, dowód zapłaty),
v) procedury celne a faktura VAT,
w) paragon fiskalny – błędy w stosowaniu zwolnień podmiotowych i przedmiotowych,
x) nowe wymogi w treści paragonu (m. in.: NIP nabywcy od 1 stycznia 2020 r.),
y) dla kogo kasy fiskalne online.

4. Rozliczenia podatku VAT– najczęściej popełniane błędy:
a) błędne rozpoznanie obowiązku podatkowego w transakcjach krajowych i międzynarodowych (jak prawidłowo określić datę sprzedaży oraz ustalić termin na wystawienie faktury, zaliczka jako data sprzedaży, obowiązek podatkowy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych i z krajami trzecimi, moment dostawy towaru i wyświadczenia usługi przy świadczeniach ciągłych i etapowych, protokoły i raporty jako dokumenty potwierdzające wykonanie świadczenia, wykonanie usługi licencji),
b) obowiązek podatkowy w transakcjach z odwrotnym obciążeniem (kiedy wykazujemy VAT należny i naliczony, regulacje szczególne przy WNT, sankcje w przypadku opóźnień),
c) zastąpienie odwrotnego obciążenia metodą podzielonej płatności od 1 listopada 2019 r. (potencjalne błędy mogące powstawać w związku ze zmiana przepisów, przepisy przejściowe, sankcje),
d) skutki zapłaty na inny rachunek bankowy niż wykorzystywany przez kontrahenta do działalności gospodarczej,
e) obowiązek podatkowy przy refakturowaniu oraz termin na wystawienie refaktury,
f) błędne przeniesienie kosztów podatkowych (refaktura czy szacowanie podstawy opodatkowania w oparciu o poniesione koszty)?
g) refakturowanie na kontrahentów zagranicznych,
h) refakturowanie kosztów niepodlegających odliczeniu,
i) podstawa opodatkowania (jakie elementy mogą być wytrącone z podstawy opodatkowania i tym samym nieopodatkowane)?
j) nieodpłatne świadczenia (kiedy muszą być opodatkowane, jak ustalić podstawę opodatkowania)?,
k) świadczenia kompleksowe czyli jak prawidłowo połączyć kilka świadczeń w jedno?
l) zestawy (obniżanie ceny w zestawach),
m) sposób korygowania transakcji w przypadku błędnie wskazanego kontrahenta (anulowanie faktury, korekta danych kontrahenta, korekta do zera),
n) kiedy korygujemy VAT należny wstecznie, a kiedy na bieżąco (transakcje krajowe i międzynarodowe)?
o) korekty podatku VAT naliczonego w transakcjach krajowych i międzynarodowych,
p) korekta podatku VAT należnego i naliczonego, a ulga na złe długi,
q) odliczenie podatku VAT z duplikatu oraz faktury zdigitalizowanej (skan, zdjęcie itp.),
r) odliczenie podatku naliczonego od podmiotu niezarejestrowanego i nieistniejącego (jak korzystać z rejestrów podatkowych, kim jest podmiot nieistniejący)?
s) błędy w odliczaniu podatku VAT przy zakupach z branży gastronomicznej, hotelowej oraz w zakresie zakupu pojazdów samochodowych i wydatków z nimi powiązanych.

5. Instytucje wspomagające podatnika i ich skuteczność w unikaniu popełniania błędów:
a) Metodyka Należytej Staranności,
b) rejestry podatkowe (VIES, nowy rejestr podatników VAT czynnych oraz podatników wykreślonych, przywróconych i niezarejestrowanych),
c) interpretacje ogólne i indywidualne przepisów prawa podatkowego,
d) objaśnienia podatkowe,
e) ostrzeżenia i komunikaty Ministra Finansów,
f) utrwalona praktyka interpretacyjna,
g) utrwalona linia orzecznicza,
h) wyroki sądów administracyjnych oraz TSUE,
i) klasyfikacja statystyczna (PKWiU) i celna (CN),
j) Wiążąca Informacja Stawkowa,
k) opinia zabezpieczająca w sprawie stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

6. Sankcje podatkowe i karne:
a) dodatkowe zobowiązanie podatkowe 20%, 30% lub 100% zaniżonego podatku VAT (propozycja nowej sankcji 15%),
b) odsetki od zaległości podatkowych (obniżone, podstawowe i podwyższone),
c) sankcje karne skarbowe (m.in. nowa sankcja za błędy w JPK),
d) sankcje karne za obrót pustymi fakturami.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewskal@akademiamddp.pl

Terminy

20 01 2020 - Warszawa
21 01 2020 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję