Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania  i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami  oraz instytucjami

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami

18 11 2019 - 19 11 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Program szkolenia

1. Wiadomości wprowadzające.

2. Różnorodność rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego.

3. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w praktyce zmienionych prawnych regulacji
– wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania,
– analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami.

4. Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa przedsiębiorcy
– zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa,
– techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych.

5. Problematyka zawierania umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi ( szpitalami, szkołami)
– spółdzielniami,
– wspólnotami mieszkaniowymi,
– parafiami.

6. Analiza aktualnych zapisów prawa energetycznego pod kątem zawierania i realizowania umów z przedsiębiorcami
– umowa o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych lub energii,
– umowa sprzedaży,
– umowa kompleksowa, 
– wzajemny stosunek pomiędzy regulacjami prawa energetycznego, a prawa cywilnego w zakresie umów.

7. Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:
– wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów, 
– umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów, 
– znaczenie i obowiązywanie dla stron umowy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, 
– zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej, kompleksowej, sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą.

8.Zagadnienia związane z ustaniem umowy, umiejętność ich właściwego zastosowania
– omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej, 
– najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo energetyczne błędy w związane z wypowiadaniem umów,
– problematyka związana z ustaniem skutków prawnych umów zawartych zarówno przez przedsiębiorstwo obrotu jak i dystrybucji.

9. Przygotowywanie prawnych sposobów zabezpieczenia realizacji warunków umowy przez odbiorcę(przedsiębiorcę) w sposób maksymalnie gwarantujący skuteczność ewentualnej windykacji należności:
– argumentacja przemawiająca za możliwością ich stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne (ewentualne zarzuty ze strony Prezesa URE oraz UOKiK),

10. Praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem i stosowaniem procedury zmiany sprzedawcy – najnowsze regulacje.
– analiza zapisów dyrektyw, ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych, 
– obowiązki w tym zakresie nałożone na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego,
– sprzedawca rezerwowy, jego obowiązki, właściwe zapisy umowy,
– problematyka właściwych pełnomocnictw udzielanych nowemu sprzedawcy przez odbiorcę,
– złożoność relacji zachodzących pomiędzy „starym a nowym” sprzedawcą,
– najczęstsze problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy.

11. Istotne znaczenie dla właściwej współpracy przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji stosowania regulacji nielegalnego poboru energii i paliw gazowych
– zasady interpretacji nielegalnego poboru,
– analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru,
– analiza przypadków mogących rodzić konflikt interesów pomiędzy obrotem a dystrybucją.

12. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przedsiębiorstwa energetycznego związane z nieuzasadnionym wstrzymaniem przedsiębiorcy dostaw :
– z własnej inicjatywy przedsiębiorstwa dystrybucyjnego,
– na zlecenie sprzedawcy,
– obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji,
– wzajemne relacje pomiędzy obrotem i dystrybucją na tle realizowania polecenia wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii ( jej wznowienia), propozycje ich właściwego ułożenia,
– techniki właściwego postępowania przed podjęciem decyzji o wtrzymaniu dostaw w przypadku braku płatności przez odbiorcę zaległych i bieżących należności, 
– żądania odszkodowawcze przedsiębiorców kierowane do przedsiębiorstwa obrotu związane z nieuzasadnionym wg nich wstrzymaniem dostaw , zasady postepowania przedsiębiorstwa obrotu, 
– praktyka orzecznicza Prezesa URE i SOKiK odnosząca się do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw.

13.Właściwe prowadzenie i przestrzeganie przez przedsiębiorstwo energetyczne nowych regulacji postępowania reklamacyjnego w zakresie obejmującym:
– reklamację dotyczącą świadczenia usług, dostarczania paliw gazowych lub energii,
– reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii,
– problematyka właściwego i prawnie skutecznego doręczania przedsiębiorcy korespondencji ( w tym doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, faksu).

14. Analiza orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

18 11 2019 - 19 11 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję