Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania  i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami  oraz instytucjami

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Najnowsze, praktyczne aspekty zawierania i realizowania przez przedsiębiorstwo energetyczne kontraktów handlowych z przedsiębiorcami oraz instytucjami

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Program szkolenia

1. Wiadomości wprowadzające

2. Różnorodność rozumienia pojęcia przedsiębiorcy w regulacjach prawa cywilnego, gospodarczego oraz energetycznego

3. Umiejętność właściwego odczytywania i posługiwania się różnorodnymi rejestrami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej w praktyce zmienionych prawnych regulacji
– wskazanie podstawowych rejestrów oraz techniki ich właściwego odczytywania
– analiza zapisów mających podstawowe znaczenie przy zawieraniu i realizowaniu umów z przedsiębiorcami

4. Zagrożenia związane z niewłaściwym rozumieniem i praktycznym odniesieniem do problematyki reprezentacji oraz przedstawicielstwa przedsiębiorcy
– zapisy umowne odnoszące się do reprezentacji oraz przedstawicielstwa
– techniki właściwego sprawdzania osób uprawnionych do zawierania kontraktów handlowych

5. Problematyka zawierania umów z instytucjami państwowymi, samorządowymi ( szpitalami, szkołami)
– spółdzielniami
– wspólnotami mieszkaniowymi
– parafiami

6. Analiza aktualnych zapisów prawa energetycznego pod kątem zawierania i realizowania umów z przedsiębiorcami
– umowa o świadczenie usługi dystrybucji paliw gazowych lub energii
– umowa sprzedaży
– umowa kompleksowa
– wzajemny stosunek pomiędzy regulacjami prawa energetycznego, a prawa cywilnego w zakresie umów

7. Technika prawidłowego wykorzystywania przez przedsiębiorstwo energetyczne:
– wzorów umów, regulaminów, ogólnych warunków umów
– umiejętność wprowadzania zmian do już zawartych i realizowanych umów
– znaczenie i obowiązywanie dla stron umowy Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
– zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej, kompleksowej, sprzedaży zawieranej z przedsiębiorcą

8. Zagadnienia związane z ustaniem umowy, umiejętność ich właściwego zastosowania
– omówienie przypadków, w których następuje wygaśnięcie umowy, jej rozwiązanie oraz odstąpieniem od niej
– najczęściej popełniane przez przedsiębiorstwo energetyczne błędy w związane z wypowiadaniem umów
– problematyka związana z ustaniem skutków prawnych umów zawartych zarówno przez przedsiębiorstwo obrotu jak i dystrybucji

9. Przygotowywanie prawnych sposobów zabezpieczenia realizacji warunków umowy przez odbiorcę
( przedsiębiorcę) w sposób maksymalnie gwarantujący skuteczność ewentualnej windykacji należności:
– argumentacja przemawiająca za możliwością ich stosowania przez przedsiębiorstwo energetyczne (ewentualne zarzuty ze strony Prezesa URE oraz UOKiK)

10. Praktyczne aspekty związane z wprowadzeniem i stosowaniem procedury zmiany sprzedawcy – najnowsze regulacje.
– analiza zapisów dyrektyw, ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych
– obowiązki w tym zakresie nałożone na sprzedawcę (nowego i dotychczasowego) oraz operatora systemu dystrybucyjnego
– sprzedawca rezerwowy, jego obowiązki, właściwe zapisy umowy
– problematyka właściwych pełnomocnictw udzielanych nowemu sprzedawcy przez odbiorcę
– złożoność relacji zachodzących pomiędzy „starym a nowym” sprzedawcą
– najczęstsze problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem obrotu i dystrybucji przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy

11. Istotne znaczenie dla właściwej współpracy przedsiębiorstwa obrotu i dystrybucji stosowania regulacji nielegalnego poboru energii i paliw gazowych
– zasady interpretacji nielegalnego poboru
– analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru
– analiza przypadków mogących rodzić konflikt interesów pomiędzy obrotem a dystrybucją

12. Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przedsiębiorstwa energetycznego związane z nieuzasadnionym wstrzymaniem przedsiębiorcy dostaw :
– z własnej inicjatywy przedsiębiorstwa dystrybucyjnego
– na zlecenie sprzedawcy
– obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji
– wzajemne relacje pomiędzy obrotem i dystrybucją na tle realizowania polecenia wstrzymania dostaw paliw gazowych, energii ( jej wznowienia), propozycje ich właściwego ułożenia
– techniki właściwego postępowania przed podjęciem decyzji o wstrzymaniu dostaw w przypadku braku płatności przez odbiorcę zaległych i bieżących należności
– żądania odszkodowawcze przedsiębiorców kierowane do przedsiębiorstwa obrotu związane z nieuzasadnionym wg nich wstrzymaniem dostaw , zasady postępowania przedsiębiorstwa obrotu
– praktyka orzecznicza Prezesa URE i SOKiK odnosząca się do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw

13. Właściwe prowadzenie i przestrzeganie przez przedsiębiorstwo energetyczne nowych regulacji postępowania reklamacyjnego w zakresie obejmującym:
– reklamację dotyczącą świadczenia usług, dostarczania paliw gazowych lub energii
– reklamację na wstrzymanie dostarczania paliw gazowych lub energii,
– problematyka właściwego i prawnie skutecznego doręczania przedsiębiorcy korespondencji ( w tym doręczania za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms, faksu )

14. Analiza orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję