Nielegalny pobór energii – właściwie przeprowadzona kontrola , ustalenie rzeczywistego  pobierania  energii i wyegzekwowanie należności przez przedsiębiorstwo energetyczne

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Nielegalny pobór energii – właściwie przeprowadzona kontrola , ustalenie rzeczywistego pobierania energii i wyegzekwowanie należności przez przedsiębiorstwo energetyczne

16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Program szkolenia

1. Wiadomości wprowadzające.

2. Przedstawienie najnowszych, podstawowych regulacji prawa energetycznego i prawa cywilnego mających istotny wpływ na problematykę nielegalnego poboru energii, w tym :
– istota nielegalnego poboru,
– interpretacja przesłanek zastosowania art. 57 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zwłaszcza w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego,
– opłata, a odszkodowanie i jego dochodzenia na zasadach ogólnych.

3. Nowelizacja prawa energetycznego w aspekcie nielegalnego poboru energii
– istotne zmiany dotyczące procesu przeprowadzania kontroli z punktu widzenia ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa energetycznego,
– wprowadzenie do zakresu kontroli pojęcia legalności pobierania energii,
– nowelizacja przepisów obejmująca procedurę przeprowadzenia kontroli,
– ustawowa regulacja przypadku nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej,
– obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dostaw energii dokonywane przez przedsiębiorstwo energetyczne,
-problematyka reklamacji związanej ze wstrzymaniem dostaw, w tym z tytułu nielegalnego poboru.

4.Złożoność problematyki nielegalnego poboru energii jako wypadkowej prawidłowego i skutecznego działania oraz współdziałania kontrolerów, nadzoru oraz windykacji należnej opłaty
– umiejętność ułożenia efektywnej współpracy pomiędzy tymi zespołami, przybliżenie procedur postępowania,

5. Konieczność fachowego przygotowania przedsiębiorstwa do właściwej interpretacji i praktycznego zastosowania regulacji prawnych określających procedurę wejścia i przeprowadzenia kontroli
– zapisy ustawy prawo energetyczne i rozporządzenia w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiębiorstwa energetyczne,
– podstawowa wiedza cywilistyczna i karna niezbędna do zapewnienia minimum skuteczności kontroli,
– analiza najnowszego orzecznictwa Prezesa URE oraz UOKiK , a także sądów w zakresie nielegalnego poboru.

6. Istotne różnice i ich konsekwencje `w kontroli i dochodzeniu należności z nielegalnego poboru w postaci:
– kradzieży energii jako czynu zabronionego (niedozwolonego),
– pobierania energii bez zawarcia umowy,
-proponowane przedsiębiorstwu modele postępowania w trakcie kontroli, przy rozpoznawaniu odwołań, przy dochodzeniu swoich praw na drodze postępowania cywilnego i karnego.

7. Ocena wpływu upoważnień (pełnomocnictw) na skuteczność i efektywność przeprowadzonej kontroli po nowelizacji prawa energetycznego
– żądania ich przez odbiorców na początku i w trakcie kontroli , a obowiązek kontrolerów okazania ich z urzędu,
– jak należy właściwie ustalać krąg osób upoważnionych przez odbiorcę : do wejścia na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli oraz samej kontroli,
– techniki sprawdzania prawidłowości i dopuszczalności udzielonych upoważnień oraz ich właściwego dokumentowania oraz zabezpieczania,
– nieobecność kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej, a okazanie przez kontrolera upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz legitymacji służbowej,
– konsekwencje dla ważności ustaleń protokołu kontroli spowodowane przeprowadzeniem jej bez upoważnienia dokonanego przez p.e. lub odbiorcę (lub skutecznym podważeniem jego ważności przez odbiorcę,
– konieczność rozróżniania i prawidłowego przeprowadzania kontroli (jej odmienności ) u przedsiębiorcy oraz konsumenta (odbiorcy w gospodarstwie domowym).

8. Model prawidłowo przeprowadzonej kontroli maksymalnie zwiększający skuteczność wyegzekwowania od osoby zobowiązanej należnej opłaty za nielegalny pobór energii
– praktyczne wskazówki jak wypełniać poszczególne rubryki protokołu kontroli,
– uzupełnianie urzędowego protokołu dodatkowymi własnymi adnotacjami, dokumentami i schematami,
– wskazania zapisów protokołu, które są obligatoryjne z punktu widzenia praktyki orzeczniczej sądów cywilnych i karnych, a ich brak praktycznie prowadzić może do przegranej przedsiębiorstwa.

9. Najtrudniejsze momenty przeprowadzanej kontroli – umiejętność ich przewidywania przez kontrolerów oraz metody prawnie skutecznego przeciwdziałania
– odmowa wpuszczenia na nieruchomość lub do obiektu odbiorcy,
– odmowa odbiorcy współpracy z kontrolerami lub jej znaczne utrudnianie,
– odmowa podpisania protokołu kontroli przez odbiorcę,
– technika przeprowadzania kontroli przy nieobecności odbiorcy oraz
przy opuszczeniu przez niego obiektu w trakcie kontroli,
– kwestia ważności cech legalizacyjnych i naruszenia przez przedsiębiorstwo zasadniczych wymagań dla przyrządów pomiarowych.

10.Istota właściwego dokumentowanie i zbieranie w trakcie kontroli dowodów nielegalnego poboru energii, w tym jej kradzieży:
– zbieranie dowodów osobowych i rzeczowych,
– sporządzanie schematu nielegalnego poboru,
– utrwalanie przebiegu kontroli za pomocą kamer oraz dyktafonów,
– zalety i wady wykorzystywania kamer wideo oraz aparatów cyfrowych przy kontroli (przygotowanie argumentacji dla kontrolerów uzasadniających ich użycie).

11. Umiejętność zwiększania skuteczności przeprowadzanych kontroli poprzez doprowadzenie do udziału w niej funkcjonariuszy policji (innych funkcjonariuszy publicznych)
– wskazanie konkretnych regulacji procedury karnej umożliwiających

12. Właściwa obrona interesów przedsiębiorstwa na drodze postępowania karnego przygotowawczego i sądowego
– w sytuacji umorzenia postępowania na etapie dochodzenia,
– w postępowaniu dowodowym przed sądem karnym (zwłaszcza uzyskanie możliwości kwestionowania opinii biegłych sądowych),
– należyta ochrona danych adresowych kontrolerów dokonujących właściwych kontroli.

13. Praktyczne aspekty dochodzenia należności związanych z nielegalnym poborem energii
– właściwe procedury postępowania od momentu stwierdzenia nielegalnego poboru,
– należyte wykorzystanie wewnątrz zakładowego postępowania odwoławczego od decyzji o obciążeniu opłatą (jak je przeprowadzać, na co szczególnie zwracać uwagę),
– w jaki sposób zlecać wykonanie opinii rzeczoznawcy, analiza właściwych tez dowodowych dla niego pod katem skutecznego środka dowodowego w postępowaniu sądowym,
– prawidłowe sporządzanie i wymiana pism przedprocesowych dotyczących finansowych konsekwencji nielegalnego poboru (zwracanie uwagi na treść pouczeń dla odbiorcy),
– problematyka ważności i udostępniania opinii rzeczoznawców na żądanie organów ścigania i odbiorców (osób zobowiązanych z tytułu nielegalnego poboru).

14. Właściwa reprezentacja interesów przedsiębiorstwa na etapie postępowania sądowego (cywilnego)
– dochodzenie należności, gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie ma obiektywnych możliwości wykazania wysokości szkody wyrządzonej wskutek nielegalnego poboru energii wobec niezawarcia umowy o dostawę,
– problematyka składania pozwu o zapłatę opłaty (odszkodowania) i o ustalenie, że nie istnieje zobowiązanie po stronie odbiorcy (osoby trzeciej ) do zapłaty na rzecz przedsiębiorstwa energetycznego kwoty z tytułu opłat za nielegalny pobór energii,
– umiejętność wymagania inicjatywy dowodowej od drugiej strony oraz skuteczne przeprowadzenie swojego toku dowodowego (zwłaszcza w zakresie dowodu z opinii biegłego),
– metody i techniki naprawiania błędów popełnionych na etapie kontroli i postępowania reklamacyjnego w trakcie prowadzonego postępowania sądowego.

15. Przedstawienie najbardziej istotnych dla przedsiębiorstwa konsekwencji cywilno i karnoprawnych związanych z uznaniem braku podstaw do zaistnienia nielegalnego poboru i niezasadnym dochodzeniem należności z tego tytułu.
– wskazania jak należy właściwie postępować w takich przypadkach (omówienie konkretnych roszczeń),
– analiza praktycznych przypadków.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora Dariusza Rystała; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

• Baza Usług Rozwojowych (BUR) 
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

• Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, Warszawa

Informacje: 
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pljoanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

 

Terminy

16 12 2019 - 17 12 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję