Ocena efektywności inwestycji długoterminowych

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1390 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący

dr inż. Michał Kowalski  – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do managerów wszystkich szczebli oraz pracowników pionów finansowych, controllingu i rozwoju. Szeroki i interdyscyplinarny zakres programowy powoduje, że szkolenie kierowane jest także do menadżerów pionów pozafinansowych, właścicieli firm, doradców i osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz wszystkich tych, których celem jest zwiększanie wartości zarządzanych przedsiębiorstw, którzy chcą doskonalić warsztat podejmowania dobrych decyzji długoterminowych.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – inwestycja jako źródło wzrostu długoterminowego:
a) cele działalności inwestycyjnej,
b) pojęcie inwestycji,
c) rodzaje inwestycji.

2. Zwrot, czas i ryzyko czyli filary perspektywy długoterminowej:
a) zmienna wartość pieniądza w czasie – konsekwencje dla decyzji długoterminowych,
b) koszt kapitału i jego znaczenie w decyzjach długoterminowych (model Gordona, model CAPM, WACC),
c) Beta jako narzędzie pomiaru ryzyka biznesu – zasady pomiaru dla przedsiębiorstw będących i niebędących bezpośrednimi uczestnikami rynków kapitałowych,
d) zasady definiowania przepływów pieniężnych – fakty, mity, nieporozumienia (FCFE dla kapitału własnego, FCFF dla kapitału całkowitego, przepływy dla dawców długi – zależności i zasady kalkulacji),
e) koszt kapitału własnego a koszt kapitału obcego – kształtowanie struktury finansowania,
f) mechanizm dźwigni finansowej i ryzyko finansowe.

3. Metody oceny inwestycji finansowych:
a) renta – płatności annuitetowe,
b) decyzje kredytowe, rzeczywisty koszt kredytu, pożyczki, leasingu, efektywna stopa procentowa,
c) wycena instrumentów finansowych – akcji, obligacji, pożyczek,
d) warsztat podejmowania długoterminowych decyzji finansowych (MS Excel).

4. Ocena rzeczowych inwestycji długoterminowych:
a) modele realizacji inwestycji niefinansowych – poject finance a corporate finance,
b) pozafinansowe elementy oceny projektu inwestycyjnego:
• ocena posiadanych zasobów i kompetencji osób zarządzających,
• rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze,
• faza cyklu życia projektu i wpływ na kształtowanie się cen i kosztów.
c) projektowanie przepływów pieniężnych związanych z projektem inwestycyjnym:
• zasady postępowania, m. in.: ignorowanie kosztów przeszłych, modelowanie skutków inflacji, podatku VAT, kosztów finansowych, rola inwestycji rzeczowych i kapitału obrotowego,
• wpływ operacji gospodarczych na sprawozdania finansowe przedsiębiorstwa,
• projektowanie przepływów pieniężnych – ćwiczenia.
d) tradycyjne metody oceny projektów inwestycyjnych i dlaczego ich unikać,
e) metody dyskontowe:
• FCF dla kapitału własnego a FCF dla kapitału całkowitego,
• wartość bieżąca netto NPV, MNPV, NPV*,
• wewnętrzna stopa zwrotu IRR, MIRR,
• NPV i IRR – najczęstsze błędy przy obliczaniu i interpretacji,
• porównywanie projektów o różnym czasie trwania – metoda ekwiwalentnego przepływu rocznego EACF, EPR, NPV∞.
f) względne decyzje inwestycyjne, czyli który projekt wybrać jako pierwszy – indeks rentowności PI, wskaźnik wartości bieżącej netto NPI,
g) ocenia ryzyka przy decyzjach długoterminowych:
• analizy scenariuszowe i analiza wrażliwości – narzędzia i przykłady,
• analiza Monte Carlo i VaR (warsztat).
h) zastosowanie funkcji finansowych MS Excel przy ocenie projektów inwestycyjnych.

5. Ocena projektów i przedsięwzięć biznesowych z wykorzystaniem miar VBM:
a) DCF jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych,
b) miary wartości przy ocenie efektywności procesów fuzji i przejęć,
c) pomiar efektywności i decyzje na poziomie produktu, klienta, kontraktu,
d) jak ocenić efektywność długoterminową na etapie kalkulacji handlowej.

6. Inwestycje długoterminowe dotyczące aktywów niematerialnych i kapitału intelektualnego:
a) metody i narzędzia wyceny aktywów niematerialnych,
b) zasady szacowania kosztu kapitału przy decyzjach dotyczących aktywów niematerialnych (metoda strumieni wartości intelektualnych),
c) nabycie kontraktu, modelu biznesu, bazy kontaktów z klientem – warsztat.

7. Kształtowanie portfela inwestycyjnego:
a) wstęp do konstruowanie portfeli inwestycyjnych,
b) ocena strategiczna portfela biznesowego,
c) macierz strategii inwestycyjnych.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 1390 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

02-12-202103-12-2021Warszawa

Zaufali nam: