Odpowiedzialność członków zarządu w spółce akcyjnej – najnowsze zmiany, orzecznictwo, praktyczne wskazówki w sytuacjach kryzysowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce akcyjnej – najnowsze zmiany, orzecznictwo, praktyczne wskazówki w sytuacjach kryzysowych

14 12 2020 - Warszawa

Kategoria: , , ,
Program

I. Prezentacja ostatnich nowelizacji ważnych dla Zarządu

1. Sprzeczność interesów spółki z interesami członka zarządu o konieczność ujawnienia zaistniałej sprzeczności.

2. Zmiany w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – zmiana definicji tajemnicy przedsiębiorstwa, konieczność zmian w umowach z pracownikami, kontrahentami.

3. Zmiany dotyczące funkcjonowania spółek kapitałowych: możliwość potwierdzenia umów zawartych w imieniu spółki przez nieumocowanego członka organu lub przez wadliwie obsadzony zarząd, wypłata dywidendy i obowiązek zwrotu zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, rezygnacja członka zarządu – zmiany w sposobie składania rezygnacji, możliwość pisemnego głosowania w sprawach będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników.

4. Jak zabezpieczyć firmę przed roszczenia o mobbing i dyskryminację? Praktyczne wskazówki.

5. Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego ważna dla Zarządu?

6. Firmy w obliczu zagrożeń koronawirusem – szczegóły ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

II. Posiedzenia Zarządu od a do z. Case study

1. Zwoływanie i organizacja posiedzeń.

2. Sposoby odbywania posiedzeń.

3. Droga elektroniczna zwołania posiedzeń.

4. Uczestnicy posiedzeń, goście podczas posiedzeń.

5. Przebieg posiedzeń.

6. Jak tworzyć regulamin organów, aby uskuteczniał pracę?

7. Case study: „pułapki formalne decyzji podjętych na posiedzeniach – jak ich uniknąć?”

III. Uchwały Zarządu. Case study

1. Zasady podejmowania uchwał w Zarządzie.

2. Uchwały wyrażające zgodę i „opiniujące”.

3. Jakie sprawy wymagają uchwał rady nadzorczej?

4. Jakie grożą sankcje w przypadku uchybień w procesie podejmowania uchwał?

5. Najczęściej spotykane błędy w procesie podejmowania uchwał, redagowanie uchwał.

6. Zasady sporządzania protokołów.

IV. Głosowanie Zarządu. Case study

1. Głosowanie: większość bezwzględna, zwykła, głos rozstrzygający.

2. Tajne i jawne głosowanie.

3. Zastąpienie formy pisemnej przez komunikację elektroniczną przy podejmowaniu decyzji.

4. Dopuszczenie głosowania korespondencyjnego i telefonicznego.

5. Case study: „uchwały ważne i nieważne z powodów formalnych – skutki prawne dla spółki”.

V. Rola rady nadzorczej w procesie wyboru formy zatrudnienia dla członków zarządu, ustalania wynagrodzenia oraz innych warunków świadczenia pracy. Case study

1. Podstawy prawne pełnienia funkcji członka zarządu: powołanie, umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, kontrakty menadżerskie. Kadencja zarządu, granice czasowe pełnienia funkcji i ważności mandatów.

2. Skutki rezygnacji i odwołania członka zarządu.

3. Rozwiązanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych i kontraktów menadżerskich.

4. Zakaz konkurencji członków zarządu – wszystko, co chcielibyście wiedzieć o możliwości/niemożliwości współpracy z inna spółką. Czy Zarząd jest zabezpieczony w umowie o zakazie konkurencji – pokaż mi swoją umowę, a powiem Ci jakie masz możliwości.

5. Case study: „Umowa o pracę czy kontrakt menedżerski dla członka zarządu”.

VI. Rola zarządu i nadzór rady nadzorczej nad działalnością spółki w zakresie zawieranych przez spółkę umów z podmiotami trzecimi. Vademacum umów

1. Przesłanki ważności umów handlowych: forma umowy, właściwa reprezentacja stron umowy, ważność odpisów z rejestru, udzielanie pełnomocnictw (rodzaje, wymogi formalne, zagrożenia, opłata), wymóg zgody rady nadzorczej na zawarcie umowy, skutki podpisania umowy przez spółkę nieprawidłowo reprezentowaną.

2. Jak dokonać wyboru sposobu zabezpieczenia umowy, jak ustanowić ważne i skuteczne zabezpieczenie?

3. Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach handlowych.

4. Podstawowe zasady dotyczące wykonania umów.

5. Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.

VII. Pozycja Członków Zarządu. Case study

1. Podział kompetencji pomiędzy organami spółki kapitałowej.

2. Obowiązki członka zarządu (znaczenie i rola podziału obowiązków pomiędzy członkami zarządu, działanie indywidualne i kolegialne, pozycja i rola Prezesa Zarządu).

3. Obowiązki członka rady nadzorczej, obowiązki członka rady nadzorczej delegowanego do zarządu.

4. Pozycja członka zarządu wobec rady nadzorczej.

5. Rozliczenie członków rady nadzorczej z pełnienia funkcji.

6. Tryb udzielenia absolutorium członkom.

7. Prawo do uzyskania absolutorium.

8. Skutki odmowy udzielenia absolutorium.

VIII. Odpowiedzialność cywilna i karna Członków Zarządu na przykładach

1. Najnowsze zmiany prawne w zakresie odpowiedzialności.

2. Odpowiedzialność w przypadku złożenia rezygnacji.

3. Odpowiedzialność cywilna za działanie na szkodę spółki.

4. Odpowiedzialność pracownicza.

5. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe.

6. Odpowiedzialność za przekroczenie ryzyka gospodarczego istnieje?

IX. Odpowiedzialność członków Zarządu w grupie kapitałowej. Nie ma prawa holdingowego i co dalej … Jak zarządzać, aby nie narażać się na odpowiedzialność

X. Odpowiedzialność majątkowa członka zarządu za zobowiązania cywilno-prawne i publiczno-prawne. Środki prawne służące zabezpieczeniu interesu spółki i uniknięciu odpowiedzialności majątkowej.

XI. Ochrona majątków prywatnych członków zarządu i rady nadzorczej. Mechanizmy zabezpieczające

XII. Pokażcie mi OWU do polisy dla Zarządu, a powiem Wam, dlaczego Was nie chroni …?

XIII. Analiza statutu i regulaminu Zarządu Spółki pod kątem ryzyk dla Zarządu

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 750 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

14 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję