PŁACE od A do Z w sektorze publicznym

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

PŁACE od A do Z w sektorze publicznym

22 10 2019 - 23 10 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący szkolenie

Ekspert ds. płac

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do osób związanych zawodowo z działami płac w jednostkach sektora publicznego, które w swojej praktyce zawodowej stykają się z trudnością realizowania zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu kompleksowe omówienie problematyki płacowej dotyczącej pracowników sektora publicznego oraz wypracowane umiejętności właściwej interpretacji obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i ich praktycznego zastosowania. Szkolenie ma charakter warsztatów, a każda z osób biorących udział w szkoleniu, w sposób czynny w nich uczestniczy. 

Program szkolenia

Dzień 1

1. Zasady obliczania wynagrodzenia za pracę na podstawie najnowszych stanowisk MPIPS oraz GIP:
a) w przypadku zatrudnienia lub zwolnienia w trakcie miesiąca,
b) wynagrodzenie za przepracowany 1 dzień w przypadku choroby 30-dniowej,
c) w przypadku zmiany sposobu wynagradzania w trakcie miesiąca.

2. Ustalenie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego i ekwiwalentu pieniężnego za urlop:
a) składniki wynagrodzenia uwzględniane i niepodlegające uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia urlopowego,
b) zmiana warunków wynagradzania i jej wpływ na wysokość na podstawę wymiaru świadczenia urlopowego,
c) zasady uzupełniania podstawy ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.

3. Zasady obliczania wynagrodzenia za pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych:
a) ustalanie wysokości dodatku za pracę w porze nocnej,
b) obliczenie normalnego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
c) obliczenie dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych,
d) terminy wypłat: normalnego wynagrodzenia , dodatków za godziny nadliczbowe z przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w wydłużonych okresach rozliczeniowych,
e) zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych ,na wniosek i bez wniosku pracownika.

4. Wypłata odpraw i odszkodowań dla pracowników.

5. Sporządzanie listy płac dla pracownika:
a) zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i obliczanie składek, stopy procentowe składek, katalog wyłączeń składkowych,,
b) ustalanie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne,
c) ustalenie przychodu podstawy opodatkowania i zaliczki na podatek dochodowy, skala podatkowa,
d) koszty uzyskania przychodu, kwota zmniejszająca podatek,
e) dochody osób do 26-roku życia zwolnione z podatku .
f) składka na Fundusz Pracy i FGŚP na liście płac, zwolnienia z obowiązku opłacania składek.

6. Minimalne wynagrodzenie za pracę i jego wpływ na dokonywanie obliczeń płacowych – zmiany obowiązujące od stycznia 2020 r.

7. Ustalenie podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych i zdrowotnych za osoby przebywające na urlopach macierzyńskich i wychowawczych oraz zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych.

8. Oskładkowanie i opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń przekazanych pracownikowi przez pracodawcę z tytułu:
a) udostępnienia lokalu mieszkaniowego,
b) używania samochodu służbowego do celów prywatnych,
c) używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

9. Potrącania z wynagrodzenia za pracę, umów zlecenia i zasiłków:
a) zasady dokonywania potrąceń,
b) ustalenie kwoty wolnej od potrąceń,
c) potrącenia obligatoryjne: alimenty i inne należności niż alimenty,
d) potrącenia dobrowolne na wniosek pracownika,
e) wysokość potrącenia w przypadku zbiegu potrąceń,
f) potrącenia ze świadczeń przyznanych pracownikom z ZFŚS,
g) zasady dokonywania potrąceń w sytuacji, gdy pracownik obok wynagrodzenia otrzymuje świadczenia niepieniężne,
h) potrącenia z umów cywilno-prawnych – ważne zmiany od początku 2019 r.,
i) potrącenia z zasiłków (nowe zasady od lipca 2018 r.),
j) obowiązki pracodawcy w związku z zajęciem wynagrodzenia i zasiłku.

10. Zajęcia praktyczne – przygotowanie list płac

Dzień 2

1. Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych dla pracowników:
a) podstawowe zasady ustalania prawa do zasiłku,
b) uzupełnianie wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru,
c) wpływ przepisów płacowych na obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych,
d) uzupełnianie wynagrodzenia godzinowego i zmiennej premii miesięcznej, gdy obok zasiłku wystąpi urlop wypoczynkowy,
e) wpływ zmiany wymiaru czasu pracy na podstawę wymiaru – przeliczenie premii kwartalnych i rocznych,
f) obliczenie wysokości zasiłku po przyznaniu nowego składnika wynagrodzenia,
g) zmiana regulaminu premiowania a przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku,
h) podstawa wymiaru zasiłku w razie likwidacji składnika wynagrodzenia,
i) uzupełnianie wynagrodzenia za miesiące w których nastąpiło przekroczenie limitu podstawy wymiaru składek,
j) wliczanie składników wynagrodzenia do podstawy wymiaru w oparciu o wzorcowe regulaminy wynagradzania,
k) składniki wynagrodzenia nieuregulowane przepisami płacowymi w podstawie wymiaru zasiłku,
l) wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia zawartej z własnym pracownikiem a podstawa wymiaru zasiłku.

2. Korygowanie list płac i dokumentów rozliczeniowych do ZUS w przypadku:
a) przekroczenia limitu podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych:
• po przekazaniu informacji przez ZUS ( zwrot składek pracownikowi lub byłemu pracownikowi, ustalenie zaliczki na podatek dochodowy),
• błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu limitu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych,
b) rozliczenie wypłaconego wynagrodzenia za chorobę oraz zasiłku chorobowego po uznaniu niezdolności do pracy za spowodowaną wypadkiem przy pracy,
c) nadpłata lub niedopłata wynagrodzenia spowodowana błędem pracodawcy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
• jednej osoby w całym szkoleniu 880 zł
• jednej osoby w wybranym dniu szkolenia 440 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

22 10 2019 - 23 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję