Planowanie i modelowanie finansowe

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Planowanie i modelowanie finansowe

10 06 2021 - 11 06 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,

Prowadzący*

dr inż. Michał Kowalski  – adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Ekspert w dziedzinie finansów przedsiębiorstw, doświadczony analityk i doradca finansowy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controlingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw i inwestycji kapitałowych. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z obszaru zarządzania finansami, wykonawcą kilku projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych i Narodowego Centrum Nauki.

Marek Zduńczyk – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent programu MBA European University. Specjalizuje się w zastosowaniach Excela w modelowaniu finansowym i zarządzaniem przedsiębiorstwem. Autor szeregu szkoleń z dziedziny wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Excel w analizach finansowych przedsiębiorstw oraz projektów inwestycyjnych. Autor aplikacji zawierającej moduły budżetowania i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. 

dr Paweł Wnuczak – jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego. W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Kierownik merytoryczny finansowych studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni również funkcje członka rady nadzorczej.
Prowadzi zajęcia z zakresu analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie ze środków UE na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP (dawniej Konfederacja Pracodawców Polskich), Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie Uczestników do planowania finansowego, opracowywania projekcji i symulacji, budowania modeli finansowych na potrzeby m. in. studiów wykonalności, biznes planów, planów, wycen przedsiębiorstw, przygotowywania strategii finansowych. Uczestnicy nabywają umiejętności z zakresy budowania dynamicznych modeli finansowych, projektowania sprawozdań finansowych proforma oraz stosowania narzędzi oceny przedsięwzięć biznesowych i ryzyka. Warsztaty przygotowują do prowadzenia analiz inwestycyjnych i kapitałowych, uczestnicy poznają jak wystrzegać się częstych błędu i jakie się przy tym pojawiają. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi analitycznych. Zajęcia wzbogacone są analizą licznych praktycznych case studies w tym z dużych spółek giełdowych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do pracowników i menadżerów pionów finansowych, rozwoju i controllingu.

Program

1. Wstęp do modelowania finansowego:
a) cele modelowania finansowego,
b) zakres , wymagania formalne i horyzont czasowy modelowania finansowego,
c) etapy opracowywania modeli finansowych,
d) narzędzia planowania finansowego.

2 .Zrozumienie zasad prowadzenia biznesu – identyfikacji nośników wartości:
a) rola dostawców, odbiorców, konkurencji w sektorze,
b) cykl życia organizacji i jego konsekwencje finansowe,
c) poszukiwanie kluczowych nośników wartości przedsięwzięcia biznesowego.

3. Opracowanie modelu finansowego – sprawozdania finansowe proforma (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel):
a) zakres i treść sprawozdań finansowych – wprowadzenie,
b) analiza zależności pomiędzy sprawozdaniami finansowymi,
c) modelowanie finansowe – wprowadzenie i przegląd najlepszych praktyk,
d) prognozowanie przychodów ze sprzedaży:
• szacowanie stopy wzrostu na podstawie danych historycznych,
• analiza fundamentalna jako podstawa projekcji tempa wzrostu przedsiębiorstwa – modele zrównoważonego wzrostu,
• modele ustalania ceny sprzedaży wyrobu lub usługi.
e) planowanie i analiza kosztów działalności operacyjnej,
f) modelowanie przepływów pieniężnych i ocena gotówkowej efektywności biznesu:
• projekcja wydatków inwestycyjnych i planu amortyzacji,
• projekcja zapotrzebowania na kapitał obrotowy,
• cash flow zarządczy.
g) projekcja stanu aktywów i pasywów bilansu:
• bilansowanie majątku i źródeł jego finansowania,
• optymalizacja struktury finansowania – mechanizm dźwigni finansowej.
h) narzędzia planowania podatkowego –  opracowanie planu podatkowego, przegląd najlepszych praktyk,
i) konsolidacja modeli finansowych – perspektywa skonsolidowanych sprawozdań finansowych, uproszczone procedury konsolidacji.

4. Analiza i ocena projekcji finansowych (warsztaty z wykorzystaniem MS Excel):
a) narzędzia wyceny ryzyka przedsięwzięcia biznesowego:
• zmienna wartość pieniądza w czasie,
• metody szacowania kosztu kapitału; koszt kapitału własnego – model zdyskontowanych dywidend, model wyceny aktywów kapitałowych CAPM – zasady i najczęstsze pułapki w dyskusjach z analitykami,
• analiza wrażliwości, analiza scenariuszowa,
• symulacje typu MonteCarlo w ocenie ryzyka przedsięwzięć biznesowych.
b) tradycyjne i dochodowe metody oceny projekcji finansowych przedsięwzięć:
• prosta stopa zwrotu i okres zwrotu – dlaczego warto ich unikać,
• jak prawidłowo definiować przepływy gotówkowe przy stosowaniu metod dyskontowych, przepływy przedsiębiorstwa, przepływy dla właścicieli, przepływy dla dawców długu,   (FCFE,  FCFF, CFD) – sens ekonomiczny i wzajemne zależności,
• ekonomiczna wartość dodana jako narzędzie oceny inwestycji, zależność pomiędzy EVA a dyskontowanie przepływów pieniężnych,
• wartość bieżąca netto (NPV) i wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)  – zakres zastosowań i najczęstsze błędy w interpretacji,
• ocena projektów o różnym czasie trwania, decyzje o kolejności realizacji przedsięwzięć.
c) wycena i szacowanie wartości kapitału intelektualnego – narzędzia i przykłady zastosowań,
d) model zdyskontowanych przepływów pieniężnych jako uniwersalne narzędzie oceny rozwiązań biznesowych – warsztaty z podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie w Warszawie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej.

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

10 06 2021 - 11 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję