Podatek CIT 2022 po nowelizacji ustaw podatkowych – Polski Ład oraz zagadnienia bieżące i kierunki zmian

Kategoria: ,

Dostępne terminy
26-10-2021Wrocław
28-10-2021Poznań
29-10-2021Katowice
29-10-2021Gdańsk
29-10-2021Warszawa
18-11-2021Łódź
19-11-2021Warszawa
25-11-2021Warszawa
29-11-2021Katowice
30-11-2021Wrocław
30-11-2021Gdańsk
01-12-2021Poznań
01-12-2021Warszawa
08-12-2021Rzeszów
08-12-2021Warszawa
09-12-2021Warszawa
09-12-2021Lublin
15-12-2021Warszawa
17-12-2021Kraków
21-12-2021Wrocław
21-12-2021Warszawa
21-12-2021Gdańsk
21-12-2021Poznań
22-12-2021Katowice
29-12-2021Warszawa
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan

Prowadzący*

Wojciech Gandurski– radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii doradztwa podatkowego. Ukończył Wydział Prawa  i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Prawo. Ma ponad 9-letnie doświadczenie w kwestiach podatkowych,  które między innymi zdobył pracując w firmach należących do tzw. Wielkiej Czwórki. Był zaangażowany w wiele projektów  dotyczących przeglądów i analiz podatkowych (w tym w ramach badań sprawozdań finansowych) w szczególności w zakresie podatku CIT i VAT, których celem była identyfikacja ryzyk podatkowych oraz obszarów optymalizacji u podmiotów.

Anna Karczewska – prawnik, ekonomista, ekspert w zakresie podatków bezpośrednich i międzynarodowych, współpracownik z Kancelarią ADN Podatki. Ukończone Studia Podatkowe oraz Podyplomowe Studia Międzynarodowych Strategii Podatkowych organizowane przez SGH a także Podyplomowe Studia Prawo karne skarbowe i gospodarcze organizowane przez Uniwersytet Jagielloński. Były pracownik urzędu skarbowego oraz prawnik w Ministerstwie Finansów, tax manager w międzynarodowym holdingu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa i podatków (między innymi dla KAS-u z zakresu kontroli skarbowej i procedur dowodowych). Od kilku lat związana ze Szkołą Główną Handlową, gdzie prowadzi zajęcia na Podyplomowych Studiach Podatkowych. Doktorant na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego specjalizacja: prawo podatkowe. Członek International Fiscal Association. Prelegent na konferencjach sejmowych dotyczących podatku VAT.

Paweł Wójciak – doradca podatkowy (nr wpisu 10194), absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek – założyciel Stowarzyszenia Doktorantów i Doktorów Prawa Podatkowego, dysponuje wieloletnim doświadczeniem w praktyce doradczej realizowanej we współpracy z czołowymi polskimi firmami doradztwa podatkowego, w tym ponad 10-letnie doświadczenie trenerskie z zakresie problematyki prawa podatkowego. Specjalizuje się z tematyce podatków dochodowych z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów opodatkowania. Posiada bogate doświadczenie w zakresie reprezentacji podatników w postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

*szkolenie poprowadzi dedykowany trener

Cel szkolenia

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym, niezwykle istotna jest znajomość regulacji prawnych i podatkowych. Mnogość zmian powoduje, że często nie jesteśmy w stanie na bieżąco zapoznawać się z wprowadzanymi regulacjami a konsekwencje ich nieznajomości mogą niekorzystnie wpływać na wypełnianie ciążących na nas obowiązków podatkowych. W związku z powyższym proponujemy Państwu szkolenie Rewolucja w CIT 2020, na którym zostaną omówione nie tylko zmiany wprowadzone do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ale również najnowsze orzecznictwo i liczne przykłady praktyczne, które pozwolą przybliżyć wykładaną materię. Szczególną uwagę poświęcimy zmianom, które dotyczą wprowadzenia nowego źródła przychodu jakim są przychody z zysków kapitałowych, omówimy zagadnienia dotyczące kosztów uzyskania przychodów, w tym: koszty finansowania, wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu oraz inne wprowadzone do ustawy wydatki nieuznawane za koszty. Na szkoleniu omówione zostaną także modyfikacje przepisów dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej oraz podatkowej grupy kapitałowej czy też przepisy dotyczące ulgi na działalność badawczo – rozwojową.

Program

CZĘŚĆ I

„Polski Ład” – zmiany w CIT od 2022 r.

1. Zmiany dla pracowników oraz skutki dla płatników:
a) składka zdrowotna (zasady ustalania składki zdrowotnej i uniezależnienie od rozliczeń podatkowych) – brak odliczenia od podatku,
b) ulga dla pracowników (tzw. ulga dla „klasy średniej”),
c) nowe obowiązki dla płatników,
d) uregulowanie sankcji za nielegalne zatrudnianie pracowników – zatrudnianie „na czarno” oraz nieujawnianie części wynagrodzenia,
e) zmiany w udostępnianiu pracownikom aut służbowych do celów prywatnych.

2. Zmiany dla przedsiębiorców – różne rozwiązania:
a) zmiany w uldze B+R (wprowadzenie ulg dla podatników uzyskujących przychody z działalności gospodarczej ponoszących koszty: w związku z zatrudnianiem pracowników przy działalności badawczo-rozwojowej, produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia go na rynek oraz na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów),
b) wprowadzenie narzędzia podatkowego wsparcia przedsiębiorców w działalności ukierunkowanej na zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów, w tym na rynki zagraniczne,
c) zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych (zmiany w TP-R, zmiany w oświadczeniach, zmiany w zakresie korekty cen transferowych, zmiany w lokalnej dokumentacji, nowe zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji, itp.),
d) wprowadzenie reżimu holdingowego,
e) zmiany w zwolnieniach w SSE i PSI,
f) modernizacja przepisów dotyczących procedury poboru podatku u źródła,
g) ulga na robotyzację,
h) zmiany w rozliczaniu CIT estońskiego,
i) ulgi przy wprowadzaniu obrotu bezgotówkowego,
j) zmiany w amortyzacji (spółki nieruchomościowe, lokale i budynki mieszkalne, wartość rynkowa jako podstawa amortyzacji w niektórych przypadkach),
k) „JPK” w podatku CIT – przesyłanie ksiąg i ewidencji,
l) zmiany w przepisach o finansowaniu dłużnym (limit 3 mln zł),
m) wprowadzenie koncepcji przerzucania dochodów,
n) ulga konsolidacyjna,
o) wprowadzenie regulacji zapobiegających wypłacie „sztucznej dywidendy”,
p) minimalny CIT,
q) zmiany w prawie przedsiębiorców – obniżenie limitu transakcji gotówkowych i wpływ na podatki dochodowe.

CZĘŚĆ II

Zagadnienia bieżące – przychody, koszty, kierunki interpretacyjne

1. Przychody i koszty podatkowe – najważniejsze zagadnienia.

2. Przychody podatkowe – zagadnienia bieżące:
a) przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
b) zaliczki i przedpłaty a przychód,
c) przychody rozliczane w okresach rozliczeniowych,
d) przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
e) przychody w przypadku refakturowania.

3. Koszty uzyskania przychodów – zagadnienia bieżące:
a) moment rozpoznania kosztu podatkowego,
b) dokumentowanie poniesionych wydatków,
c) korekta przychodów i kosztów,
d) rozliczanie kosztów na przełomie lat podatkowych,
e) koszty zapłacone i poniesione,
f) koszty bezpośrednie,
g) koszty pośrednie.

4. Ulga na złe długi w podatku CIT:
a) rodzaje transakcji objęte korektą,
b) obowiązki dłużnika i uprawnienia wierzyciela,
c) korekta dochodu lub straty podatkowej,
d) korygowanie w oderwaniu od momentu powstania przychodu i potrącenia kosztu,
e) jak obliczać termin dokonania korekty (kiedy ustawowe terminy płatności zastępują terminy umowne),
f) warunki zastosowania nowych przepisów,
g) kiedy rozliczyć korektę w ujęciu rocznym, a kiedy przy obliczaniu zaliczek na podatek,
h) transakcje między podmiotami powiązanymi,
i) przepisy przejściowe,
j) zwolnienie z obowiązku podwyższenia dochodu w ramach tzw. ulgi na złe długi w związku z COVID-19.

5. Kierunki interpretacyjne – najnowsze Objaśnienia podatkowe, interpretacje ogólne, uchwały NSA.

6. Różne zagadnienia:
a) opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych CIT – wybrane zagadnienia,
b) rozliczanie hipotetycznych kosztów odsetkowych (dopłaty, zostawienie zysku w spółce),
c) zmiany w odliczaniu strat podatkowych – nowe zakazy (podsumowanie zmian),
d) zakaz obniżania stawek amortyzacyjnych w określonych przypadkach,
e) zakaz stosowania szybszej amortyzacji dla środków trwałych używanych w określonych przypadkach (np. wykup samochodu po zakończeniu umowy leasingu),
f) spółki nieruchomościowe i ich obowiązki jako płatnika podatku,
g) konieczność publikacji danych o strategiach podatkowych przez duże przedsiębiorstwa,
h) rozwiązania antykryzysowe w związku z COVID-19 na rok 2022 r. (np. wsteczne rozliczanie strat podatkowych, umorzenia z różnych tarcz a przychody, jednorazowa amortyzacja, odroczenia terminów, itp.).

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Norbert Saks
22 208 28 28
norbert.saks@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 26
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

26-10-2021Wrocław
28-10-2021Poznań
29-10-2021Katowice
29-10-2021Gdańsk
29-10-2021Warszawa
18-11-2021Łódź
19-11-2021Warszawa
25-11-2021Warszawa
29-11-2021Katowice
30-11-2021Wrocław
30-11-2021Gdańsk
01-12-2021Poznań
01-12-2021Warszawa
08-12-2021Rzeszów
08-12-2021Warszawa
09-12-2021Warszawa
09-12-2021Lublin
15-12-2021Warszawa
17-12-2021Kraków
21-12-2021Wrocław
21-12-2021Warszawa
21-12-2021Gdańsk
21-12-2021Poznań
22-12-2021Katowice
29-12-2021Warszawa

Zaufali nam: