Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1290 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

dr hab. prof. nadzw. Tomasz Wnuk-Pel – koordynator i trener programu Profesjonalny Controlling. Profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Affiliate Professor na Linnaeus University w Växjö w Szwecji a także Visiting Professor na uniwersytetach we Francji, Niemczech, Włoszech, Katarze, Tajwanie, Tajlandii, Chinach, Japonii i w innych krajach. Członek Zarządu Asia-Pacific Management Accounting Association i członkiem European Accounting Association. Od 1994 roku specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej/controllingu. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu w firmach produkcyjnych, usługowych, handlowych oraz organizacjach non-profit. Autor ponad stu zamkniętych, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu dla organizacji produkcyjnych, usługowych, handlowych i non-profit. Jest autorem artykułów naukowych i książek dla praktyków, m.in.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing & Management, 2006; Controlling kosztów, 2017; Controlling operacyjny, 2017; Controlling strategiczny, 2017.

Program

(WYKŁAD – 25% ZAJĘĆ; CASE STUDIES – 50% ZAJĘĆ; WARSZTATY KOMPUTEROWE 25% ZAJĘĆ)

1. Systemy kontroli zarządczej, decentralizacja i wydzielanie ośrodków odpowiedzialności (1 godzina):
a) ocena systemów kontroli menedżerskiej; korzyści i koszty decentralizacji; rodzaje ośrodków odpowiedzialności; zasady wydzielania ośrodków odpowiedzialności).

2. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty (2 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za koszty w różnych rodzajach organizacji; raporty służące do oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za koszty; poziom działalności ośrodka odpowiedzialności za koszty; koszty proste i złożone ośrodka odpowiedzialności za koszty; wykorzystanie budżetów elastycznych do oceny ośrodków odpowiedzialności za koszty; miary efektywności częściowej i całkowitej.

FlowerCo case
(problematyka: obliczanie budżetu wyjściowego, budżetu elastycznego i rzeczywistego poziomu zmiennych kosztów wytworzenia; obliczanie i interpretacja odchyleń materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich i zmiennych kosztów pośrednich produkcji; wykorzystanie budżetu elastycznego do oceny efektywności zarządzania)

HardvareSystems 2 case
(problematyka: obliczanie i analiza zmian w efektywności częściowej – koszty bezpośrednie, koszty pośrednie i koszty ogólne; obliczanie i analiza zmian w efektywności całkowitej; zalety i wady poszczególnych miar oceny efektywności; możliwości zastosowania poszczególnych miar efektywności w organizacji)

3. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody (2 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za przychody w różnych rodzajach organizacji; zasady oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody; ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za przychody – mierniki przychodów, mierniki efektywności, mierniki niefinansowe; przykłady pakietów produktów; metody alokacji przychodów ze sprzedaży pakietów produktów – alokacja oparta na informacjach specyficznych dla produktów, resztowe metody alokacji.

Warsztaty komputerowe (1 godzina)

ProductPackage case
(problematyka: alokacja przychodów ze sprzedaży pakietów produktów – alokacja w oparciu o informacje specyficzne dla produktów, alokacja w oparciu o metody resztowe; analiza porównawcza przydatności zastosowania poszczególnych metod)

4. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za zyski (3 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za zyski w różnych rodzajach organizacji; zasady oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za zyski; analiza rentowności w przekroju produktów i grup produktów, klientów i grup klientów, jednostek wewnętrznych i kanałów dystrybucji.

CementCo case 2
(problematyka: analiza wyniku finansowego przy wykorzystaniu odchyleń cen sprzedaży, kosztów zmiennych, kosztów stałych, poziomu sprzedaży, ilości sprzedaży i struktury sprzedaży; przygotowanie raportu kontrolno-wynikowego uzgadniającego planowany i rzeczywisty wynik finansowy; wykorzystanie do oceny dokonań odchyleń struktury sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku; analiza wyniku finansowego z punktu widzenia realizacji strategii).

Warsztaty komputerowe (1,5 godziny)

MultiDimension case
(problematyka: zastosowanie do oceny dokonań Activity-Based Costing i rachunku kosztów zmiennych; analiza struktury kosztów i rentowności grup klientów; analiza struktury kosztów i rentowności kanałów dystrybucji; analiza struktury kosztów i rentowności przedstawicieli handlowych; analiza rentowności produktów; pogłębiona analiza budżetowanej i rzeczywistej rentowności produktów z wykorzystaniem odchyleń poziomu sprzedaży, struktury sprzedaży, ilości sprzedaży, wielkości rynku i udziału w rynku)

5. Pomiar i ocena dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje (2 godziny):
a) przykłady ośrodków odpowiedzialności za inwestycje w różnych rodzajach organizacji; zasady oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje; wykorzystanie do oceny dokonań ośrodków odpowiedzialności za inwestycje kryterium Return on Investments; Residual Income i Economic Value Added; wyznaczanie poziomu kapitału zaangażowanego do oceny ośrodków odpowiedzialności za inwestycje.
LanguagesSchool case
(problematyka: ocena dokonań przy zastosowaniu kryterium Return on Investments, Residual Income i Economic Value Added; analiza zasadności akceptacji projektu przy wykorzystaniu różnych kryteriów; analiza dokonań ośrodków odpowiedzialności przy różnych sposobach definiowania kapitału zaangażowanego).

6. Ceny transferowe w strukturach zdecentralizowanych (2 godziny):
a) istota cen transferowych i ich wpływ na ocenę rentowności ośrodków odpowiedzialności; metody ustalania cen transferowych – ceny rynkowe, ceny oparte na kosztach, ceny negocjowane; zalety i wady poszczególnych systemów cen transferowych; zasady ustalania optymalnych cen transferowych do oceny dokonań; międzynarodowe uwarunkowania systemu cen transferowych.

IvexCo case
(problematyka: analiza dokonań ośrodków odpowiedzialności w zależności od stosowanego systemu cen transferowych; analiza atrakcyjności oferty zakupu z punktu widzenia poszczególnych ośrodków odpowiedzialności i firmy jako całości; minimalna i maksymalna cena transferowa zapewniająca zgodność celów poszczególnych ośrodka odpowiedzialności i firmy jako całości; system podwójnych cen transferowych; wpływ cen transferowych na ocenę dokonań w kontekście międzynarodowym).

EXTRA DO SAMODZIELNEJ ANALIZY

FriendlyFurniture case
(problematyka: przygotowanie raportu z wyniku finansowego poprzez porównanie wielkości z budżetu wyjściowego z wielkościami rzeczywistymi; porównanie budżetu wyjściowego z budżetem elastycznym (odchylenie poziomu działalności); porównanie budżetu elastycznego z wielkościami rzeczywistymi (odchylenie efektywności))

CataloniaVineyard case
(problematyka: ocena funkcjonującego w firmie raportu kontrolno-wynikowego i sformułowanie propozycji jego poprawy; analiza przyczyn odchylenia wyniku finansowego i ocena dokonań przy wykorzystaniu podziału odchyleń na kontrolowane i niekontrolowane przez kierownika)

Informacje organizacyjne

Cena: 1290 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

22-11-202123-11-2021Warszawa

Zaufali nam: