Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2019 roku

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Postępowanie egzekucyjne w administracji w 2019 roku

21 10 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Szkolenie kierowane jest do departamentów prawnych, przedstawicieli komórek windykacyjnych, wydziałów finansowo-księgowych oraz wszystkich osób zajmujących się ustalaniem i egzekwowaniem należności w administracji publicznej.

Cel szkolenia

W ostatnim czasie zachodzące zmiany w przepisach dotyczących administracji, a szczególnie postępowania egzekucyjnego w administracji wymusiły ewolucję w obowiązkach urzędników. W coraz większym stopniu kładziony jest nacisk na zawieranie ugody i porozumienia w miejsce prowadzenia tradycyjnej egzekucji, co ma swoje ogromne uzasadnienie ekonomiczne. W przypadku prowadzonej egzekucji w coraz większym stopniu oczekuje się od wierzyciela aktywnego uczestnictwa w całym postępowaniu egzekucyjnym. Aby skutecznie realizować swoje zadania w zakresie egzekucji należy dokładnie poznać zarówno swoje obowiązki, jak i uprawnienia wynikające z przepisów prawa. W trakcie prowadzonych szkoleń, uczestnicy wielokrotnie wskazywali na fakt, że aktywne uczestnictwo w postępowaniu egzekucyjnym podnosi jego efektywność.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przebiegiem postępowania egzekucyjnego jako całości (z uwzględnieniem najnowszych zmian), a także praktycznymi aspektami prowadzenia skutecznej egzekucji. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się ze skutecznymi sposobami prowadzenia egzekucji, zarówno z pozycji wierzyciela, jak też organu egzekucyjnego. Ponadto, uczestnicy zostaną zapoznani z typowymi sposobami obrony zobowiązanego oraz innych uczestników postepowania przed działaniami organów egzekucyjnych.

Program szkolenia

1. Stosowanie środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

2. Postępowanie przedegzekucyjne:
a) nowe zasady podejmowania przez wierzycieli wobec zobowiązanego działań informacyjnych zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku – kontakt ze zobowiązanym,
b) windykacja miękka,
c) obowiązek wystawienia upomnienia i prawne konsekwencje naruszenia obowiązku, okoliczności wyłączające obowiązek wystawienia tytułu wykonawczego w świetle nowych przepisów wykonawczych,
d) tytuł wykonawczy – nowy obowiązek wskazywania przez wierzyciela w tytule wykonawczym i zarządzeniu zabezpieczenia numeru PESEL lub NIP, jeżeli zobowiązany taki numer posiada, z zagrożeniem nieprzystąpienia do egzekucji lub wykonania zarządzenia.

3. Ulgi w spłacie zobowiązania:
a) katalog przesłanek do stosowania ulgi,
b) ugoda w administracji,
c) zasady zawierania ugody.

4. Przebieg egzekucji administracyjnej:
a) zasady prowadzenia egzekucji,
b) wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji administracyjnej,
c) postanowienie o nieprzystąpieniu do egzekucji (rozszerzono przesłanki nieprzystąpienia do egzekucji przez organ egzekucyjny o przypadki, gdy zostanie uprawdopodobnione, iż nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne).

5. Wyjawienie majątku zobowiązanego:
a) przed podpisywaniem umowy (np. o dofinansowanie stanowiska pracy),
b) wezwanie do wyjawienia majątku wysłane łącznie z upomnieniem – skutki prawne,
c) wyjawienie majątku dłużnika przed sądem.

6. Postępowanie zabezpieczające w administracji, jako skuteczna ochrona przed wyzbywaniem się majątku dłużnika:
a) istota i cel zabezpieczenia,
b) realizacja zabezpieczenia,
c) umorzenie postępowania zabezpieczającego.

7. Środki obrony zobowiązanego w postepowaniu egzekucyjnym w administracji:
a) zarzuty jako środek obrony dłużnika i udział wierzyciela w postępowaniu w sprawie o zarzuty,
b) wniosek z art. 13 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w sprawie zwolnienia przedmiotu spod zajęciu,
c) skarga na czynności organu egzekucyjnego a pozycja wierzyciela (zmianie uległa właściwość organu do rozpatrywania skargi na czynności egzekucyjne, przewlekłość postępowania egzekucyjnego, naruszenie przepisów o przeprowadzeniu licytacji),
d) nowa zasada stosowania instytucji wstrzymania czynności egzekucyjnych lub postępowania egzekucyjnego wyłącznie z urzędu,
e) zawieszenie i umorzenie egzekucji.

8. Przedawnienie w egzekucji administracyjnej:
a) okresy przedawnienia,
b) sposoby przerwania biegu przedawnienia,
c) wierzytelność przedawniona a dalsza jej egzekucja.

9. Forma prawna prowadzonej działalności, a odpowiedzialność za długi:
a) z jakiego majątku prowadzić egzekucję,
b) gdzie w pierwszej kolejności powinien udać się komornik,
c) rozszerzenie tytułu wykonawczego na członków zarządu.

10. Egzekucja należności od spadkobierców – praktyczne aspekty w egzekucji administracyjnej.
a) sposoby dziedziczenia,
b) sposoby poszukiwania potencjalnych spadkobierców,
c) ustalanie majątku po zmarłym, do którego można skierować egzekucję,
d) tytuł wykonawczy na spadkobierców.

11. Skarga Pauliańska- skuteczne narzędzie zapobiegające wyzbywania i ukrywania majątku zobowiązanego.

12. Upadłość i prawo restrukturyzacyjne w egzekucji administracyjnej- korzyści dla wierzyciela.
a) podstawa umorzenia wierzytelności,
b) potencjalne sankcje i konsekwencje w stosunku do zobowiązanego.

13. Zagraniczna egzekucja w administracji:
a) pomoc w ustaleniu miejsca pobytu zobowiązanego,
b) dochodzenie należności zagranicą.

14. Zbieg egzekucji (sądowa i administracyjna) – całkowicie nowe zasady rozstrzygania zbiegów egzekucji administracyjnej i sądowej, nowe zasady rozliczania kosztów egzekucyjnych w efekcie rozstrzygnięcia zbiegu, komunikacja elektroniczna między organami.

15. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym:
a) środki stosowane w postępowaniu zwykłym,
b) stosowanie przymusu natychmiastowego,
c) uproszczone postępowanie egzekucyjne.

16. Egzekucja należności pieniężnych:
a) podstawy prawne obowiązków o charakterze pieniężnym podlegających egzekucji administracyjnej,
b) organy wykonujące egzekucję administracyjną należności pieniężnych i organy nadzoru,
c) środki egzekucji należności pieniężnych /ogólny zarys/,
d) egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
e) egzekucja ze świadczeń zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego,
f) egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
g) egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych,
h) podstawa do zastosowania środków egzekucyjnych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 390 zł

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: Biurowiec Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Informacje:
Anna Pyrzanowska
tel. (22) 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

21 10 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję