Prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w sektorze publicznym – ujęcie praktyczne

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 440 zł
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane jest osobom odpowiedzialnym za wdrażanie PPK w jednostkach sektora finansów publicznych, kierownikom jednostek, pracownikom działów kadr i płac oraz pracownikom działów księgowości w instytucjach publicznych.

Cel szkolenia

Podstawowym obowiązkiem wynikającym z ustawy o PPK, każdego pracodawcy, w tym jednostek sektora finansów publicznych, jest terminowe utworzenie PPK, rozumiane jako dokonanie wyboru instytucji finansowej zarządzającej PPK oraz zawarcie umów składających się na PPK. Program szkolenia koncentruje się na przybliżeniu czynności jakie należy podjąć, aby z sukcesem prowadzić Pracowniczy Plan Kapitałowy w jednostce sektora finansów publicznych. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jakie obowiązki ciążą na osobach odpowiedzianych za wdrożenie, prowadzenie i zarządzanie PPK w jednostkach publicznych.

Prowadzący szkolenie

Ekspert problematyki dotyczącej PPK

Program szkolenia

1. Zgłaszanie pracowników do PPK:
a) uczestnik Pracowniczego Programu Kapitałowego, kto może nim zostać,
b) uczestnictwo w PPK z automatu i na wniosek pracownika,
c) zapisanie do Pracowniczego Programu Kapitałowego – na czym polega od strony technicznej,
d) informacja dla pracowników powyżej 55 roku życia o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek,
e) zgłaszanie do PPK osób pozostających w zatrudnieniu na dzień 1 stycznia 2021 roku,
f) zgłaszanie do PPK osób przyjmowanych do pracy w okresie przejściowym,
g) zgłaszanie do PPK osób zatrudnianych po dacie zawarcia pierwszej umowy o prowadzenie Pracowniczego Planu Kapitałowego,
h) zasady ustalania minimalnego stażu 90 dni zatrudnienia u danego pracodawcy,
i) zgłaszanie do PPK pracowników/zleceniobiorców na długich zwolnieniach lekarskich oraz na urlopach macierzyńskim, rodzicielskim czy ojcowskim,
j) zgłaszanie do PPK pracowników na urlopach bezpłatnych.

2. Wpłaty do PPK na liście płac:
a) wpłaty do PPK – podstawowe i dodatkowe,
b) omówienie informacji dla uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej do Pracowniczego Program Kapitałowego,
c) wpłaty do PPK finansowane przez pracodawcę i uczestnika,
d) zawieszenie wpłat do PPK w sytuacjach kryzysowych,
e) możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez uczestnika PPK,
f) terminy naliczania, potrącania i dokonywania wpłat do PPK,
g) opodatkowanie i oskładkowanie wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę,
h) moment powstania przychodu z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez pracodawcę,
i) wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS,
j) rozliczenie na liście płac wpłat do PPK potrącanych z wynagrodzenia pracownika.

3. Wpłaty do PPK w sytuacjach szczególnych:
a) skutki zbyt późnego zgłoszenia zatrudnionego do PPK,
b) konsekwencje zbyt wczesnego zapisania do PPK,
c) wpłaty do PPK a zwrot nadpłaty pensji w trybie uproszczonym,
d) wpłaty do PPK po rozwiązaniu stosunku pracy,
e) wpłaty do PPK po śmierci uczestnika,
f) wpłaty do PPK w razie dokonania wypłaty i zwrotu środków.

4. Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK:
a) wpłaty do Pracowniczego Programu Kapitałowego a podstawa dokonania potrącenia z wynagrodzenia,
b) ustalanie kwot wolnych uczestnika PPK, w tym korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”,
c) przykłady na dokonywanie potrąceń.

5. Obowiązki informacyjne pracodawcy względem uczestnika PPK:
a) obowiązek poinformowania osób w wieku powyżej 55 lat o możliwości przystąpienia do PPK na ich wniosek,
b) obowiązek poinformowania każdego uczestnika PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej i obniżenia wpłaty podstawowej do Pracowniczego Programu Kapitałowego,
c) obowiązek poinformowania nowozatrudnionego, który złożył oświadczenie o posiadaniu innych rachunków PPK, o konieczności złożenia za niego wniosku o wypłatę transferową,
d) obowiązek poinformowania osoby, przeniesionej do nowego programu PPK wskutek wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o zarządzanie PPK, o konieczności złożenia za nią wniosku o wypłatę transferową,
e) obowiązek poinformowania osób, które złożyły deklaracje rezygnacji z dokonywania wpłat do Pracowniczego Programu Kapitałowego, do końca lutego raz na 4 lata (po raz pierwszy do końca lutego 2023) o konieczności wznowienia za nich wpłat od kwietnia, chyba że znowu zgłoszą deklaracje rezygnacji.

6. Deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK:
a) omówienie wzoru deklaracji rezygnacji z PPK,
b) terminy składania deklaracji rezygnacji z PPK,
c) skutki złożonej deklaracji rezygnacji z PPK,
d) sposoby powrotu do Pracowniczego Programu Kapitałowego po złożeniu deklaracji rezygnacji z PPK,
e) wniosek o wznowienie wpłat do PPK i jego skutki,
f) wznowienie wpłat z automatu przez pracodawcę raz na 4 lata (omówienie związanej z tym dokumentacji).

7. Obowiązki informacyjne instytucji finansowej względem uczestnictwa:
a) informacja powitalna,
b) informacja roczna,
c) informacja końcowa.

8. Dokumentacja PPK:
a) pozostałe dokumenty dotyczące obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych,
b) miejsce i czas przechowywania dokumentacji PPK,
c) dane osobowe przekazywane instytucji finansowej,
d) czy jest potrzebna umowa podpowiedzenia danych osobowych.

9. Sesja pytań i odpowiedzi.

Miejsce i godziny zajęć

Cena: 440 zł

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Anna Pyrzanowska
22 208 28 38
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

15-12-2021Warszawa

Zaufali nam: