Prawidłowe gospodarowanie odpadami w firmie – prawo i praktyka

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Zdobycie i uzupełnienie praktycznej wiedzy dotyczącej spełnienie obowiązków ustawowych w zakresie gospodarowania odpadami w firmie (w tym m.in. w zakresie BDO, w zakresie magazynowania odpadów, stosowania etykiet dla odpadów niebezpiecznych). Umiejętność zidentyfikowania potencjalnych niezgodności w zakresie prowadzonej działalności w odniesieniu do prezentowanych zagadnień, w szczególności w zakresie magazynowania odpadów, posiadanego wpisu w BDO i wynikających z tego obowiązków (w szczególności w zakresie prowadzonej dokumentacji, ewidencji odpadów i sprawozdawczości).

Adresaci szkolenia

Pracownicy odpowiedzialni za gospodarowanie odpadami, w tym zlecający usługi odbioru odpadów, odpowiedzialni za prawidłowe magazynowanie, prowadzący dokumentację związaną  z gospodarowaniem odpadami w firmie, za rejestrowanie operacji związanych z zagospodarowaniem odpadów; specjaliści odpowiadający za ewidencję odpadów i sprawozdawczość w zakresie gospodarki odpadami; pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentów przetargowych w części dotyczącej gospodarowania odpadami np. w zakresie wytworzonych odpadów powstałych w zakresie zleconych usług, pracownicy odpowiedzialni za przygotowywanie Procedur/Instrukcji w zakresie gospodarowania wytworzonymi odpadami; osoby odpowiedzialne za zgodność prowadzonej działalności z wymaganiami prawnymi – różne stanowiska w zależności od struktury organizacyjnej.

Program szkolenia

1. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami w firmie (wytwórcy, zbierający, przetwarzający).

2. Podstawowe pojęcia związane z odpadami a niezbędne do prawidłowego określenia swoich obowiązków.

3. Baza danych o odpadach – omówienie modułów, uprawnień, zakresu korzystania z BDO, aktualizacja danych, korespondencja z urzędami.

4. Praktyczne omówienie:
a) prowadzonej Ewidencji odpadów w firmie (Karty Przekazania, Karty Ewidencji),
b) obowiązków Sprawozdawczych.

5. Omówienie zgodności – WPIS w BDO/ Zakres prowadzonej EWIDENCJI/ Obowiązki SPRAWOZDAWCZE.

6. Magazynowanie odpadów po 01.01.2021 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U. poz. 1742):
a) kogo dotyczą nowe wymagania,
b) omówienie wyłączeń,
c) minimalne wymagania dla wstępnego magazynowania odpadów przez ich wytwórcę,
d) magazynowanie odpadów niebezpiecznych,
e) zasady etykietowania odpadów,
f) aspekty praktyczne.

7. Wymagania prawne versus kary.

8. Zmiany po 1 stycznia 2021 (m.in. BDO a JPK -plany).

9. Sesja pytań, wymiana doświadczeń.

10. Podsumowanie.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: sala szkoleniowa w centrum miasta

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Joanna Domaszewska,
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Dostępne terminy

25-11-2021Warszawa

Zaufali nam: