Prawo pracy 2019/2020  po zmianach prawnych – warsztaty

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Prawo pracy 2019/2020 po zmianach prawnych – warsztaty

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Cel szkolenia

Uporządkowanie posiadanej wiedzy oraz jej aktualizacja w zakresie najnowszych zmian prawnych. Szkolenie ugruntowuje praktyczne umiejętności osób zajmującymi się sprawami kadrowymi, które przygotowują umowy o pracę, zwalniają pracowników, prowadzą akta osobowe, rozliczają urlopy wypoczynkowe, rodzicielskie, wychowawcze, ojcowskie i inne nieobecności a także planują i rozliczają czas pracy. Omówione zostaną m.in. liczne kontrowersje na tle nowelizacji przepisów z ostatnich miesięcy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Ważną częścią Akademii jest doskonalenie umiejętności stosowania kontrowersyjnych przepisów o planowaniu i rozliczaniu czasu pracy. Ponadto, szkolenie uwzględnia bieżące interpretacje urzędowe oraz nowe wyroki Sądu Najwyższego. Zastosowana formuła szkoleń ma charakter warsztatowy, ukierunkowany na stosowanie prawa pracy w praktyce.

Program szkolenia

DZIEŃ I
AKTA OSOBOWE PO REWOLUCYJNEJ ZMIANIE PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 2019 R ORAZ UMOWY O PRACĘ I ŚWIADECTWA PRACY

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Przedstawione zostaną m.in.: zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych, które weszły od 1 stycznia 2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej, nowymi obowiązkami w zakresie kopiowania dokumentacji z teczki
na żądanie pracownika, wymogiem poświadczania dokumentacji za zgodność). Nie zabraknie tematów takich jak: ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, wymogi w zakresie badań profilaktycznych, zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz aktualne orzecznictwo w zakresie przyczyny wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę.

1. Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów od 1 stycznia 2019 r.:
• warunki skrócenia okresu przechowywania dokumentacji do 10 lat,
• zasady przechodzenia na e-teczkę,
• odbiór dokumentów z papierowej teczki osobowej przez pracownika,
• niszczenie dokumentacji z teczki osobowej,
• nowe obowiązki informacyjne w stosunku do pracownika – związane ze zniszczeniem i odbiorem teczki,
• nowa część D teczki osobowej – zasady prowadzenia,
• nowa możliwość tworzenia części A1, B2, C1 i kolejnych,
• obowiązki w zakresie wydawania kopii dokumentacji z teczki na życzenie pracownika,
• rozciągnięcie wymogu poświadczania dokumentacji osobowej za zgodność na wszystkie zakłady pracy,
• zasady dostosowywania teczek do nowych przepisów.

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• ponowne zatrudnienie pracownika na okres próbny na tym samym stanowisku,
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce,
• czy limitu obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie?
• przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”,
• procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków,
• informacja o warunkach zatrudnienia (czy można ograniczyć się do jednorazowego poinformowania pracownika przy pierwszej umowie, czy dopuszczalne są odsyłacze do podstawy prawnej, jak określić normę czasu pracy pracownika niepełnoetatowego i zatrudnionego w systemie równoważnym).

3. Dokumentacja badań profilaktycznych i szkoleń bhp z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2019 r. w zakresie szkoleń okresowych:
• rodzaje wymaganych badań lekarskich,
• zasady honorowania orzeczenia lekarskiego z poprzedniego zakładu pracy,
• sposób przygotowywania skierowania na badania lekarskie,
• konsekwencje prawne naruszenia terminu na realizację badania wstępnego,
• wymóg zawarcia umowy z jednostką medycyny pracy a honorowanie badania zrealizowanego przez pracownika w dowolnie wybranej jednostce,
• rodzaje szkoleń bhp i zasady dokumentowania,
• zniesienie obowiązku prowadzenia szkoleń okresowych bhp dla niektórych pracowników administracyjno-biurowych,
• zaświadczenie o szkoleniu okresowym bhp – kopia czy oryginał w aktach osobowych,

4. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• aktualny wiek emerytalny a stosowanie przepisów o ochronie przed wypowiedzeniem – omówienie stanów faktycznych na bazie norm przejściowych, gdy ochrona trwa pomimo możliwości przejścia na emeryturę,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

5. Świadectwo pracy zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• świadectwo zbiorcze i świadectwo cząstkowe,
• duplikat świadectwa pracy,
• wypełnianie rubryk w świadectwie pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich (urlop ojcowski, rodzicielski i wychowawczy),
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• rubryki dotyczące urlopu (jak formułować zapisy w przypadku udzielania części urlopu w ekwiwalencie, urlop na żądanie – dlaczego instrukcja w rozporządzeniu nakazuje wskazywanie liczby godzin, jak opisywać urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego),
• zasady sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 1 czerwca 2017 r. oraz auto-sprostowanie świadectwa.

DZIEŃ II
TAJNIKI PLANOWANIA I ROZLICZANIA CZASU PRACY ORAZ URLOPY WYPOCZYNKOWE, URLOPY DLA RODZICÓW i INNE ZWOLNIENIA OD PRACY.

Warsztat podzielono na dwie części. Część pierwsza – dotycząca czasu pracy, ukierunkowana jest na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy. Omówione zostaną m.in. zmiany w strukturze dokumentacji czasu pracy wynikające z nowych przepisów o dokumentacji pracowniczej, najnowsze zmiany dające wybranej grupie pracowników rodziców szczególne uprawnienia w zakresie czasu pracy, najnowszy wyrok SN dotyczący wymogu stosowania odpoczynku dobowego i tygodniowego przy dyżurze „na telefon”, zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości dodatku za pracę w nadgodzinach sobotnich, niedzielnych i świątecznych w systemie podstawowym i równoważnym, interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny i dnia wolnego za święto, interpretacje PIP. Szkolenie uwzględnia również m.in. tematykę wyjść prywatnych, sporządzania i modyfikowania rozkładów czasu pracy oraz ruchomego czasu pracy. Druga część warsztatu jest skoncentrowana na doskonaleniu umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy i bezpłatny. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą m.in. umiejętności w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych, ustalania stażu pracy z okresów nietypowych (np. dokumentacji zagranicznej, zaświadczeń z urzędów pracy, dokumentacji pracy w rolnictwie), sumowania stażu (wobec rozbieżności w praktyce) oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów okolicznościowych, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem.

1. Najważniejsze dokumenty i pojęcia z zakresu czasu pracy:
• kodeks pracy czy przepis zakładowy – jaki akt prawny zastosować,
• typowe i nietypowe okoliczności a kwalifikacja do czasu pracy (przygotowanie pracownika do pracy, dojazd do pracy, pobieranie i zdawanie narzędzi pracy, stwierdzenie nietrzeźwości w trakcie dnia pracy, świadczenie pracy po godzinach bez pisemnego polecenia przełożonego, czas pracy a podróż służbowa),
• pojęcie systemu, rozkładu, grafiku, harmonogramu, tygodnia i doby pracowniczej,
• lista obecności, rozkład, karta ewidencji czasu pracy – najnowsze wymogi prawne w zakresie dokumentacji wynikające ze znowelizowanych przepisów o dokumentacji osobowej,
• z jakim wyprzedzeniem i na jaki okres sporządzić harmonogramy czasu pracy,
• doraźna zmiana harmonogramu (np. z uwagi na chorobę innego pracownika, awarię bądź konieczność zwiększenia produkcji) w świetle stanowiska Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• normy czasu pracy dla systemu podstawowego,
• zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
• ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,
• planowanie i rozliczanie pracy na przełomie okresów rozliczeniowych,
• definicja doby pracowniczej i możliwości prawne w zakresie uelastycznienia doby (porozumienie i indywidualne wnioski pracownicze),
• obowiązkowe i nieobowiązkowe przerwy w pracy (przerwa śniadaniowa, obsługa monitora ekranowego a korzystanie z 5-minutowej przerwy raz na godzinę, przerwa lunchowa, dodatkowa przerwa osoby niepełnosprawnej),
• wybrane systemy czasu pracy (podstawowy, równoważny, zadaniowy).

3. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
• skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
• czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy,
• ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
• tydzień kodeksowy a tydzień kalendarzowy,
• sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
• świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

4. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
• ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej,
• czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
• praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
• kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
• interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
• różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

5. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP,
• czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
• udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
• stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
• rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
• udzielanie co czwartej niedzieli wolnej w świetle interpretacji PIP.

6. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• kategorie kadry kierowniczej,
• osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
• kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

7. Czas pracy a dyżur:
• dyżur a czas pracy,
• różnice prawne pomiędzy dyżurem stacjonarnym i niestacjonarnym w zakresie rekompensaty,
• czy pracownik nie pełniący dyżuru może zostać zobowiązany do pozostawania w kontakcie z firmą i wezwany w razie potrzeby do zakładu pracy?
• dyżury całodobowe i cało-weekendowe na telefon – ważny wyrok SN z 16 listopada 2017 r.
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie dyżuru – rozliczenie czasu pracy,

8. Wyjścia prywatne w czasie pracy:
• czy wniosek pracownika o zgodę na wyjście prywatnego jest wiążący dla przełożonego?
• czy pracownik niepełnosprawny może odpracowywać wyjście prywatne pomimo naruszenia 7-godzinnej normy dobowej? – interpretacja PIP,
• wymogi prawne w zakresie dokumentacji wyjść prywatnych,
• czy książka wejść i wyjść może być stosowana jako potwierdzenie wniosku pracownika o zgodę na wyjście prywatne?
• odpracowanie wyjścia prywatnego a nadgodziny,
• wynagrodzenie pracownika w sytuacji nieodpracowania wyjścia prywatnego w okresie rozliczeniowym.

9.Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
• zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
• zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
• urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny,
• potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
• pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny,
• urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

10. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• rozliczanie urlop z dołu,
• brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
• rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
• pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

11. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego,
• realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej,
• plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy,
• urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie),
• przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu,
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy,
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

12. Staż pracy do celów urlopowych:
• okresy uwzględniane i pomijane w stażu pracy,
• zagraniczny staż pracy,
• edukacja w stażu pracy,
• zasiłek dla bezrobotnych i stypendia stażowe,
• okresy pracy na roli w stażu ogólnozakładowym,
• metody sumowania poszczególnych okresów zatrudnienia.

13. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

14. Urlop bezpłatny:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
• urlop bezpłatny a staż pracy.

15. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• zasady udzielania i usprawiedliwiania urlopów okolicznościowych,
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego.
• zwolnienia lekarskie,
• wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
• zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
• zwolnienia działaczy związkowych,
• zwolnienia społecznego inspektora pracy,
• zwolnienia honorowych krwiodawców,
• zwolnienia powodziowe,
• nowy rodzaj zwolnienia dla pracowników-myśliwych zajmujących się odstrzałem sanitarnym,
• zwolnienia aplikantów i doktorantów.

16. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
• umowa lojalnościowa,
• problem dorozumianego przyznania uprawnień.

17. Praca kobiet w ciąży przy monitorach ekranowych
• przerwy dla kobiet w ciąży w miejsce obniżenia wymiaru czasu pracy,
• zwykła przerwa monitorowa a przerwa udzielana na zasadach szczególnych

18. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
• urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
• aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
• zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.

19. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
• zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
• termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
• zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego,
• wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
• problemy na tle nowych możliwości nadużyć po zmianie przepisów o urlopach wychowawczych,
• maksymalny próg obniżenia etatu alternatywnego w stosunku do urlopu wychowawczego,
• ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia etatu.

20. Urlop ojcowski:
• wymiar urlopu ojcowskiego,
• termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• podział urlopu ojcowskiego na części,
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

21. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu,
• zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
• wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
• wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2290 zł + 23% VAT

Uwaga
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 28 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć,
• autorskie materiały szkoleniowe,
• pełne wyżywienie: od kolacji w dniu 27.11.2019 do obiadu w dniu 29.11.2019,
• przerwy kawowe w trakcie każdego dnia zajęć,
• zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych: od godz. 15.00 /27.11.2019 do godz. 12.00 w dniu 29.11.2019 (2 noclegi),
• zakwaterowanie w pokoju 1-osobowym wiąże się z dopłatą 300 zł + 23% VAT (za cały pobyt),
• wstęp do Parku Wodnego TROPIKANA (8:00-21:00)
• biesiadę przy regionalnej muzyce góralskiej,
• certyfikat ukończenia szkolenia,
• ubezpieczenie NNW na okres trwania pobytu.

Godziny zajęć:
• czwartek 10:00-16:00
• piątek 9:00-15.00

Miejsce zajęć:

ul. Karkonoska 14
58-540 Karpacz

Informacje: 

Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiammdp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Terminy

27 11 2019 - 29 11 2019 - Karpacz

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję