Prawo zamówień publicznych – kompleksowe omówienie najważniejszych zmian ustawy

Kategoria: , , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1190 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Program szkolenia

DZIEŃ I

Blok 1
1. Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze do ustawy.

2. Definicje i pojęcia używane w ustawie PZP.

3. Progi w zamówieniach publicznych.

4. Zasady udzielania zamówień publicznych.

5. Zamówienia do 130 tys. PLN – jak prawidłowo przeprowadzić procedurę zamówienia?

6. Jakie przepisy będą miały zastosowanie do zamówień do 130 tys. PLN?

Blok 2
1. Szacowanie wartości zamówienia wg nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Planowanie zamówień publicznych od 01.01.2021 r.

3. Jak prawidłowo agregować dostawy/usługi oraz roboty budowlane?

4. Czy i jak planować zamówienia do 130 tys. PLN?

5. Elektronizacja zamówień publicznych.

6. Podmiotowe oraz przedmiotowe środki dowodowe.

Blok 3
1. Postępowanie krajowe: Tryb podstawowy.

2. Prawidłowy SWZ/Opis Potrzeb i Wymagań w trybie podstawowym.

3. Postępowania unijne: Przetarg nieograniczony i nieograniczony.

4. Prawidłowy SWZ w przetargu nieograniczonym i nieograniczonym.

5. Przesłanki zastosowania trybu z wolnej ręki.

DZIEŃ II

Blok 1
1. Jak stworzyć prawidłowy opis przedmiotu zamówienia i co to są kryteria stosowane w celu oceny równoważności?

2. Krótkie omówienie trybów wg ustawy PZP stosowane w zamówieniach krajowych (szczegółowe omówienie trybu podstawowego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki oraz przesłanek ich zastosowania) oraz w zamówieniach unijnych (szczegółowe omówienie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia oraz zamówienia z wolnej ręki wraz z przesłankami ich zastosowania).

3. Obowiązkowe ogłoszenia: gdzie publikujemy, rodzaje ogłoszeń, terminy.

Blok 2
1. Badanie i ocena ofert wraz omówieniem zasad poprawiania oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych.

2. Rażąco niska cena wg nowej ustawy PZP.

3. Nowy katalog przesłanek odrzucenia ofert.

4. Wybór oferty najkorzystniejszej i obowiązki informacyjne zamawiającego po wyborze oferty.

5. Przesłanki unieważnienia postępowania.

Blok 3
1. Zawarcie umowy wraz z omówieniem obligatoryjnych ogłoszeń oraz raportów dotyczących postępowania oraz umowy.

2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego, w tym omówienie katalogu klauzul abuzywnych, waloryzacji itd.

3. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

4. Kto podlega i jakie są przesłanki odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Informacje organizacyjne

Cena: 1190 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

24-02-202225-02-2022Warszawa

Zaufali nam: