Przedsiębiorstwo dystrybucji i konsument  jako strony umów zawieranych na rynku energii

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Przedsiębiorstwo dystrybucji i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii

20 05 2019 - 21 05 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Program szkolenia

1. Wiadomości wprowadzające

2. Umiejętność rozróżniania i odpowiedniego stosowania w praktyce przedsiębiorstw nowych prawnych form zawarcia umowy: pisemnej, dokumentowej oraz elektronicznej
– wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (mail, sms ), podpisu kwalifikowanego
-istotne, nowe rozumienie pojęcia dokument

3. Przedstawienie wybranych, istotnych regulacji ustawy Prawo energetyczne, wprowadzenie przez nią pojęcia:
– odbiorcy wrażliwego,
– dodatku energetycznego,
– zbioru praw konsumenta
– Koordynator do spraw negocjacji

4. Nowe regulacje wypowiedzenia umowy przez odbiorcę końcowego
– wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony
– obowiązki nałożone na odbiorcę wypowiadającego umowę
– przedstawienie rzeczywistej efektywności obowiązku odbiorcy pokrycia należności za pobraną energię

5. Nowelizacja przepisów prawa energetycznego w zakresie zmiany sprzedawcy
– obowiązki w tym zakresie nałożone na operatora systemu dystrybucyjnego oraz sprzedawcę (nowego i dotychczasowego)
– praktyczne problemy pojawiające się pomiędzy przedsiębiorstwem dystrybucji i obrotu przy realizacji procesu zmiany sprzedawcy
– sprzedawca rezerwowy

6. Analiza aktualnych zapisów prawa energetycznego pod cywilistycznym kątem zawierania i realizowania z konsumentem umów:
– o świadczenie usługi dystrybucji energii
– świadczenie usługi dystrybucji energii w umowie kompleksowej
– umowa o przyłączenie do sieci
– wzajemny stosunek pomiędzy regulacjami prawa energetycznego, a prawa cywilnego w zakresie umów

7. Analiza poszczególnych zapisów Zbioru Praw Konsumenta
– obowiązki w zakresie udzielania informacji konsumentowi na temat funkcjonowania rynku energetycznego oraz sprzedaży i dostarczania energii,
– prawa przysługujące konsumentom – informacje ogólne oraz szczegółowe z zakresu prawa energetycznego i cywilnego,
– nieprawidłowości w rozliczeniach , zasady postępowania reklamacyjnego
– rozwiązywanie umów, warunki i sposoby
– odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego
– kwestia zmiany sprzedawcy energii,
– rozliczenia, zasady korygowania wystawionych faktur, układy pomiarowo-rozliczeniowe, poprawność ich wskazań
– reklamacje rozpatrywane przez przedsiębiorstwo energetyczne
– podmioty rozstrzygające spory stron umowy
– nieuczciwe praktyki rynkowe i wzorce klauzul niedozwolonych

8. Obowiązki przedsiębiorstwa dystrybucji w świetle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – praktyczne aspekty.
– umowy zawierane w lokalu przedsiębiorstwa
– zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
– zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

9. Odniesienie nielegalnego poboru energii do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa dystrybucji – analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru

10. Nowelizacja zasad dotyczących wstrzymywania dostarczania energii– odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorstwa dystrybucji a odpowiedzialność przedsiębiorstwa obrotu,
– obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji
– żądanie sprzedawcy wstrzymania dostarczania energii ( prawidłowe sformułowanie wniosku przez obrót),
– problematyka odpowiedzialności przedsiębiorstwa obrotu a nie dystrybucji za doprowadzenie do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw w płaszczyźnie cywilnej przed sądem oraz administracyjnej przed Prezesem URE i SOKiK

11. Konsekwencje dla ekonomicznej stabilności przedsiębiorstwa dystrybucji wprowadzenia nowatorskiej, ustawowej regulacji postępowania reklamacyjnego ( jej nowelizacja ) związanego ze wstrzymaniem dostarczania energii
– możliwość wykorzystywania przez odbiorcę ciągu postepowań reklamacyjnych w celu uniknięcia płatności za usługę
– wzajemny stosunek i moc obowiązująca regulacji znowelizowanej ustawy i rozporządzeń wykonawczych w zakresie postępowania reklamacyjnego
– reklamacja odbiorcy dotyczącego świadczenia usług przez dystrybucję a możliwość wstrzymania dostaw
– adresat reklamacji odbiorcy
– termin rozpatrzenia reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz konsekwencje jego niedochowania
– złożenie przez odbiorcę reklamacji na wstrzymanie dostarczania energii i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa energetycznego

12. Dwutorowość w płaszczyźnie przedmiotowej możliwości kwestionowania przez odbiorcę nieuwzględnienia jego reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne
– przesłanki dopuszczalności wystąpienia przez odbiorcę do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz jego wpływ na możliwość wstrzymania dostaw
– wystąpienie przez odbiorcę do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w zakresie zasadności wstrzymania dostaw

13. Wstrzymanie dostaw energii a rozwiązanie umowy dystrybucji (kompleksowej) w świetle:
– znowelizowanego prawa energetycznego i cywilnego ( wzajemne zależności między nimi)
– Ogólnych Warunków Umów

14. Techniki obrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa dystrybucji w przypadku wystąpienia przez odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenia sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji, albo przez Prezesa URE
– możliwości przeciwdziałania przez przedsiębiorstwo celowemu przewlekaniu przez odbiorcę toku postępowania reklamacyjnego

15. Nowelizacja ustawy a charakter prawny instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)
– prawny charakter instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i jej wpływ na realizację umów przez przedsiębiorstwo dystrybucji i obrotu
– podstawy i zakres obowiązywania instrukcji w stosunku do przedsiębiorstwa i odbiorcy
– zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej i kompleksowej

16. Elementy wiedzy cywilistycznej niezbędne do prawidłowego zawierania umów przez przedsiębiorstwo dystrybucji w tym:
– miejsce zamieszkania, pobytu (problematyka zmiany przepisów w zakresie obowiązku meldunkowego)
– rozróżnienie pomiędzy reprezentacją odbiorcy a jego przedstawicielem
– konsekwencje posługiwania się nieostrym pojęciem „ brak płatności w terminie” ( zaleganie z zapłatą) w odniesieniu do pojęcia zwłoki i opóźnienia w uiszczeniu należności
– sposoby zaliczenia częściowej wpłaty odbiorcy z tytułu zadłużenia, konsekwencje prawno- ekonomiczne dla przedsiębiorstwa związane z błędnym rozliczeniem należności
– zagrożenia dla przedsiębiorstwa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi

17. Prawidłowy przebieg etapu zawierania umów z konsumentem ( określenie właściwego, aktualnego sposobu reprezentacji odbiorcy, podanie w jaki sposób należy to uczynić, jakich dokumentów żądać od odbiorcy, a które dokumenty można i należy samodzielnie otrzymać i jak je znaleźć

18. Aspekty wiedzy z zakresu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, lokalu i obiektu w praktyce zawierania umów w energetyce

19. Szybkie i właściwe prowadzenie procesu aktualizacji już zawartych umów:
– kontynuowanie umów z następcę prawnym, tzw. „ przepisywanie umów” na inny podmiot (ten sam obiekt- inny właściciel) – wymagane dokumenty, zadłużenie poprzednika w kontekście zmiany właściciela, rozwiązywanie umowy
– problematyka umów zawartych w sposób dorozumiany( okoliczności faktyczne)

20. Przegląd najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

20 05 2019 - 21 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję