Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii  i paliw gazowych

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Przedsiębiorstwo obrotu i konsument jako strony umów zawieranych na rynku energii i paliw gazowych

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Program szkolenia

1.Wiadomości wprowadzające

2. Przedstawienie wybranych, istotnych regulacji ustawy Prawo energetyczne, wprowadzenie przez nią pojęcia:
– odbiorcy wrażliwego, prosumenta
– zbioru praw konsumenta
– Koordynator do spraw negocjacji,

3. Regulacje wypowiedzenia umowy przez odbiorcę końcowego
– wypowiedzenie umowy zawartej na czas oznaczony i nieoznaczony
– obowiązki nałożone na odbiorcę wypowiadającego umowę
– odpowiedzialność stron za niewywiązanie się ze zobowiązań umownych, zasady określania odszkodowania, kary umownej, innych dodatkowych zapisów umownych
– przedstawienie rzeczywistej efektywności obowiązku odbiorcy pokrycia należności za pobraną energię

4. Umiejętność rozróżniania i odpowiedniego stosowania w praktyce przedsiębiorstw nowych prawnych form zawarcia umowy: pisemnej, dokumentowej oraz elektronicznej
– wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej (mail, sms ), podpisu kwalifikowanego
-istotne, nowe rozumienie pojęcia dokument

5. Regulacje dotyczące umowy sprzedaży oraz umowy kompleksowej, których stroną jest odbiorca w gospodarstwie domowym (konsument, odbiorca wrażliwy)
– niezbędne elementy umowy i zasady ich zawierania
– możliwe formy zawarcia umowy (przyjęcie oferty a zawarcie umowy, zawarcie umowy poza siedzibą przedsiębiorcy,
– rozumienie ustawowego obowiązku sprzedawcy powiadamiana odbiorców o zmianach umowy w sposób przejrzysty i zrozumiały
– nakaz nałożony na sprzedawcę informowania odbiorcy w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów.
– dostarczanie odbiorcy kopii zbioru praw konsumenta
umiejętność wprowadzania zmian do zawartych i realizowanych umów, ustalenie właściwego momentu obowiązywania aneksowanych zapisów
– wprowadzanie zapisów kontraktowych i klauzul umownych, odnoszących się do sytuacji Sprzedawcy
– sprzedawca rezerwowy

6. Analiza poszczególnych zapisów Zbioru Praw Konsumenta
– obowiązki sprzedawcy w zakresie udzielania Informacji konsumentowi na temat funkcjonowania rynku energetycznego oraz sprzedaży i dostarczania energii, paliw gazowych
– prawa przysługujące konsumentom – informacje ogólne oraz szczegółowe z zakresu prawa energetycznego i cywilnego,
– nieprawidłowości w rozliczeniach , zasady postępowania reklamacyjnego
– rozwiązywanie umów, warunki i sposoby
– odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa energetycznego
– kwestia zmiany sprzedawcy energii, paliw gazowych
– rozliczenia, zasady korygowania wystawionych faktur, układy pomiarowo-rozliczeniowe, poprawność ich wskazań
– reklamacje rozpatrywane przez przedsiębiorstwo energetyczne
– podmioty rozstrzygające spory stron umowy
– nieuczciwe praktyki rynkowe i wzorce klauzul niedozwolonych
– przegląd orzecznictwa SN i SOKiK w przedmiocie klauzul niedozwolonych, ze szczególnym uwzględnieniem eliminacji klauzul przy ustalania terminów płatności, sposobu prowadzenia rozliczeń, zapisów w zakresie odszkodowań i kar umownych oraz wypowiadania i rozwiązywania umów.

7. Obowiązki przedsiębiorstwa obrotu w świetle ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
– umowy zawierane w lokalu przedsiębiorstwa
– zasady i tryb zawierania z konsumentem umowy na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
– zasady i tryb wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

8. Odniesienie nielegalnego poboru energii i paliw gazowych do praktyki funkcjonowania przedsiębiorstwa obrotu
– analiza praktycznych przypadków, będących na pograniczu kontynuacji umowy a nielegalnego poboru

9. Nowelizacja zasad dotyczących wstrzymywania dostarczania energii, paliw gazowych – odpowiedzialność cywilnoprawna przedsiębiorstwa obrotu, a odpowiedzialność przedsiębiorstwa dystrybucji
– obligatoryjne i fakultatywne wstrzymywanie dokonywane przez przedsiębiorstwo dystrybucji
– żądanie sprzedawcy wstrzymania dostarczania energii, paliw gazowych ( prawidłowe sformułowanie wniosku przez obrót)
– zmiany procedury postepowania przez sprzedawcę w przypadku braku płatności przez odbiorcę zaległych i bieżących należności
– problematyka odpowiedzialności przedsiębiorstwa obrotu za doprowadzenie do nieuzasadnionego wstrzymania dostaw w płaszczyźnie cywilnej przed sądem oraz administracyjnej przed Prezesem URE i SOKiK

10. Konsekwencje dla ekonomicznej stabilności przedsiębiorstwa obrotu wprowadzenia nowatorskiej, ustawowej regulacji postępowania reklamacyjnego ( jej nowelizacja ) związanego ze wstrzymaniem dostarczania energii, paliw gazowych
– możliwość wykorzystywania przez odbiorcę ciągu postepowań reklamacyjnych w celu uniknięcia płatności za dostawę
– wzajemny stosunek i moc obowiązująca regulacji znowelizowanej ustawy i rozporządzeń wykonawczych w zakresie postępowania reklamacyjnego
– reklamacja odbiorcy dotyczącego dostarczania energii, paliw gazowych przez sprzedawcę a możliwość wstrzymania dostaw
– adresat reklamacji odbiorcy
– termin rozpatrzenia reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne oraz konsekwencje jego niedochowania
– złożenie przez odbiorcę reklamacji na wstrzymanie dostarczania energii, paliw gazowych i jej konsekwencje dla przedsiębiorstwa energetycznego

11. Dwutorowość w płaszczyźnie przedmiotowej możliwości kwestionowania przez odbiorcę nieuwzględnienia jego reklamacji przez przedsiębiorstwo energetyczne
– przesłanki dopuszczalności wystąpienia przez odbiorcę do stałego polubownego sądu konsumenckiego oraz jego wpływ na możliwość wstrzymania dostaw
– wystąpienie przez odbiorcę do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o rozpatrzenie sporu w zakresie zasadności wstrzymania dostaw

12. Wstrzymanie dostaw paliw gazowych, energii a rozwiązanie umowy kompleksowej ( umowy sprzedaży) w świetle:
– znowelizowanego prawa energetycznego i cywilnego ( wzajemne zależności między nimi)
– Ogólnych Warunków Umów

13. Techniki obrony ekonomicznych interesów przedsiębiorstwa obrotu w przypadku wystąpienia przez odbiorcę z wnioskiem o rozpatrzenia sporu przez Koordynatora do spraw negocjacji, albo przez Prezesa URE
– możliwości przeciwdziałania przez przedsiębiorstwo celowemu przewlekaniu przez odbiorcę toku postępowania reklamacyjnego

14. Nowelizacja ustawy a charakter prawny instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej (IRiESD)
– prawny charakter instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej i jej wpływ na realizację umów przez przedsiębiorstwo obrotu
– podstawy i zakres obowiązywania instrukcji w stosunku do przedsiębiorstwa obrotu i odbiorcy
– zmiana zapisów instrukcji i jej skuteczność w stosunku do stron umowy dystrybucyjnej i kompleksowej

15. Elementy wiedzy cywilistycznej niezbędne do prawidłowego zawierania umów kompleksowych (sprzedaży) przez przedsiębiorstwa energetyczne, w tym:
– miejsce zamieszkania, pobytu (problematyka zmiany przepisów w zakresie obowiązku meldunkowego)
– rozróżnienie pomiędzy reprezentacją odbiorcy a jego przedstawicielem
– konsekwencje posługiwania się nieostrym pojęciem „ brak płatności w terminie” ( zaleganie z zapłatą) w odniesieniu do pojęcia zwłoki i opóźnienia w uiszczeniu należności
– sposoby zaliczenia częściowej wpłaty odbiorcy z tytułu zadłużenia, konsekwencje prawno- ekonomiczne dla przedsiębiorstwa związane z błędnym rozliczeniem należności
– zagrożenia dla przedsiębiorstwa związane z niedozwolonymi postanowieniami umownymi

16. Prawidłowy przebieg etapu zawierania umów z konsumentem ( określenie właściwego, aktualnego sposobu reprezentacji odbiorcy, podanie w jaki sposób należy to uczynić, jakich dokumentów żądać od odbiorcy, a które dokumenty można i należy samodzielnie otrzymać i jak je znaleźć

17. Aspekty wiedzy z zakresu tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, lokalu i obiektu w praktyce zawierania umów kompleksowych

18. Szybkie i właściwe prowadzenie procesu aktualizacji już zawartych umów:
– kontynuowanie umów z następcę prawnym, tzw. „ przepisywanie umów” na inny podmiot (ten sam obiekt- inny właściciel) – wymagane dokumenty, zadłużenie poprzednika w kontekście zmiany właściciela, rozwiązywanie umowy
– problematyka umów zawartych w sposób dorozumiany( okoliczności faktyczne)

19.Przegląd najnowszego orzecznictwa Prezesa URE, SOKiK, SN oraz sądów cywilnych

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: siedziba Akademii Biznesu MDDP, al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

24 06 2019 - 25 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję