Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunek przepływów pieniężnych z uwzględnieniem KSR 1 oraz MSR 7 – warsztaty praktyczne EXCEL

05 11 2020 - 06 11 2020 - Katowice
19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa
26 11 2020 - 27 11 2020 - Poznań
07 12 2020 - 08 12 2020 - Wrocław
17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

Kategoria: ,

Prowadzący*

Paweł Sałdyka – doświadczony wykładowca, praktyk, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Specjalność: Rachunkowość i auditing, ukończył również Studia podyplomowe „Doradztwo podatkowe i zarządzanie podatkami” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów uprawniający do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Prezes Zarządu oraz wspólnik biura rachunkowego. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją odzieży damskiej, w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych. Jest autorem i konsultantem szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka oraz Infor „Biuletyn Głównego Księgowego”. Autor książek wydanych przez Oficynę Wydawniczą Unimex: „Rachunek przepływów pieniężnych w praktyce. Techniki sporządzania”, „Leksykon księgowego. Pytania i odpowiedzi” oraz współautor leksykonu „Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – 2015”. Specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Prowadzi kursy dla kandydatów na samodzielnych księgowych. Przeprowadził blisko 2.000 godzin szkoleń oraz kursów z zakresu rachunkowości i podatków. Ceniony wykładowca, przekazujący wiedzę w przejrzysty sposób.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest kompleksowe omówienie rachunku przepływów pieniężnych oraz technik jego sporządzania z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel. Podczas dwudniowego szkolenia zaprezentowane zostaną liczne przykłady cząstkowe, umożliwiające zrozumienie istoty i zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji, a także przykład całościowy, kompleksowo przedstawiający technikę sporządzania sprawozdania z przypływów pieniężnych. Konsekwentne przestrzeganie zaprezentowanych w trakcie szkolenia zasad zapewnia bezbłędne i – co najważniejsze – bezproblemowe sporządzenie sprawozdania z przepływów pieniężnych. Szkolenie mimo złożonego problemu przekazywane jest w sposób przystępny i zrozumiały, czego efektem jest techniczne i praktyczne opanowanie zasad sporządzania cash flow. Metoda określana jest przez uczestników szkolenia jako „metoda uporządkowana, która prowadzi za rękę”.
Elementem wyróżniającym tę formę szkolenia jest wykorzystanie przez uczestników przygotowanego przez autora szkolenia arkusza kalkulacyjnego Excel. Aplikacje praktyczne rozwiązane są zarówno na tablicy jak i na laptopach.

Program

1. Kwestie ogólne dotyczące rachunku przepływów pieniężnych:
a) podstawy prawne sporządzania rachunku przepływów pieniężnych. Regulacje międzynarodowe i krajowe – KSR 1 i MSR 7,
b) cele i istota rachunku przepływów pieniężnych,
c) środki pieniężne i ich ekwiwalenty,
d) najczęściej popełnianie błędy przy bilansowej prezentacji środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych,
e) metody sporządzania cash flow – bilansowe prawa wyboru i ich konsekwencje w praktyce,
f) przykłady EXCEL.

2. Metoda bezpośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) istota metody bezpośredniej,
b) organizacja systemu finansowo księgowego do przygotowania cash flow metodą bezpośrednią,
c) sporządzenie rachunku przepływów pieniężnych metodą bezpośrednią – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel.

3. Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych:
a) istota metody pośredniej – porównanie KSR 1 i MSR 7,
b) wynik finansowy (netto/brutto) oraz bilansowe zmiany stanu jako punkt wyjścia do sporządzenia cash flow,
c) działalność operacyjna. Omówienie na przykładach w EXCELU zasad funkcjonowania poszczególnych korekt wyniku finansowego. Obszar analizy:
• amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i jej wpływ na cash flow
• szczególne przypadki niezgodności amortyzacji w rachunku zysków i start z amortyzacją w cash flow,
• zasady ujmowania zrealizowanych i niezrealizowanych różnic kursowych,
• różnice kursowe z wyceny bilansowej środków pieniężnych jako przyczyna niezgodności cash flow z bilansową zmiana stanu środków pieniężnych,
• zasady ujmowania odsetek o charakterze kasowym i memoriałowym (omówienie na przykładach m.in. zasad ujmowania odsetek od należności i zobowiązań handlowych, odsetek budżetowych, odsetek wpływających na wartość początkową środków trwałych, odsetek od kredytów, odsetek od lokat, odsetek od udzielonych pożyczek)
• dywidendy otrzymane i wypłacone w cash flow,
• odpisy aktualizujące, likwidacje środków trwałych i środków trwałych w budowie,
• wpływ rezerw, w tym rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego na cash flow,
• szczególne przypadki niezgodności zmiany stanu rezerw z bilansu ze zmianą stanu rezerw w cash flow,
• transakcje na zapasach w tym m.in.: nabycie zapasów z odroczonym terminem płatności, aport zapasów, przekwalifikowanie zapasów do środków trwałych, odpisy aktualizujące zapasy,
• podział należności i zobowiązań na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych: należności i zobowiązania operacyjne, należności i zobowiązania ze sprzedaży/nabycia środków trwałych, zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek, leasingów, dywidend
• skutki umorzenia oraz wyceny należności i zobowiązań handlowych,
• konwersje zobowiązań handlowych i/lub pożyczek na kapitał podstawowy,
• operacyjne i pozaoperacyjne rozliczenia międzyokresowe kosztów,
• rozliczenie międzyokresowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego
• błąd podstawy i wynik lat ubiegłych
• skutki umorzenia udzielonych pożyczek
• inne korekty i warunki ich powstawania.
d) działalność inwestycyjna. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania pozycji, w tym m.in:
• nabycie i zbycie środków trwałych,
• likwidacje i niedobory inwentaryzacyjne w środkach trwałych
• nabycie i zapłata środków trwałych na przełomie lat
• zasady prezentacji środków trwałych nabytych w ramach leasingu
e) działalność finansowa. Omówienie na przykładach zasad funkcjonowania poszczególnych pozycji w tym m.in.:
• zasady specyfikacji bilansowej zmiany stanu kredytów i pożyczek,
• zasady ujmowania i rozliczania dotacji.

4. Pozycje podsumowujące w Cash flow:
a) przepływy pieniężne netto,
b) bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych,
c) środki pieniężne na początek okresu,
d) środki pieniężne na koniec okresu,
e) przyczyny niezgodności stanu środków pieniężnych wykazanych w bilansie ze stanem wykazanym w cash flow,
f) przykłady EXCEL.

5. Przykład całościowy EXCEL – dane rzeczywiste:
a) przygotowanie danych z bilansu na potrzeby cash flow,
b) grupowanie pozycji,
c) specyfikacja bilansowych zmian stanu,
d) wypełnianie cash flow.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, zajęcia na komputerze (komputer zapewnia organizator), przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Godziny zajęć w wersji hybrydowej:
Dzień I: 10.00-16.30
Dzień II: 9.00-15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

05 11 2020 - 06 11 2020 - Katowice
19 11 2020 - 20 11 2020 - Warszawa
26 11 2020 - 27 11 2020 - Poznań
07 12 2020 - 08 12 2020 - Wrocław
17 12 2020 - 18 12 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję