Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość instrumentów finansowych wg MSSF 9 „Instrumenty finansowe” dla sektora finansowego

23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Kategoria: , , , , , , , , ,

Cel szkolenia

Szkolenie ukierunkowane jest na przedstawienie zasad rachunkowości i sprawozdawczości finansowej wynikających z MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. W ramach Moduł I omówione zostaną wytyczne tego standardu w zakresie klasyfikacji, wyceny i ujmowania zmian wartości instrumentów finansowych, wpływ tych rozwiązań na sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat i sprawozdanie z całkowitego dochodu). Szkolenie skierowane jest do osób, które znają podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych.

Dzień 2 szkolenia ukierunkowany jest na przedstawienie nowych zasad ustalania odpisów aktualizujących („rezerw”) z tytułu utraty wartości dla aktywów dłużnych i zbliżonych pozycji oraz rachunkowości zabezpieczeń. W ramach Moduł II omówione zostaną wymagania MSSF 9 „Instrumenty finansowe” w zakresie ustalania odpisów z tytułu utraty wartości i stosowania rachunkowości zabezpieczeń, obszary wymagające oceny i założeń kierownictwa jednostki i uregulowań w polityce rachunkowości oraz przepisy przejściowe dotyczące tych rozwiązań. Szkolenie skierowane jest do osób, które znają podstawowe zasady rachunkowości instrumentów finansowych.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, dyr. finansowi, główni księgowi, kierownicy i specjaliści działów finansowo-księgowych, jak i pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor finansowy.

Program

DZIEŃ I

Moduł I

1. Zakres MSSF 9 na tle innych standardów MSSF regulujących instrumenty finansowe.

2. Zasady klasyfikacji aktywów finansowych i ich wpływ na wycenę i ujmowanie przesza¬cowań:
• modele biznesowe,
• reklasyfikacje,
• ujęcie przeszacowań,
• zmiana modelu biznesowego,.

3. Ujęcie, wycena początkowa i bilansowa oraz kryteria usuwania z ksiąg aktywów finansowych. Zasady ujmowania innych całkowitych dochodów (ang. other comprehensive income) i reklasyfikacji przeszacowań (ang. recycling) z kapitału „z aktualizacji wyceny” do wyniku finansowego (instrumenty dłużne, instrumentów kapitałowych itp.).

4. Klasyfikacja i wycena zobowiązań finansowych.

5. Przepisy przejściowe i ich znaczenie dla pierwszego sprawozdania finansowego uwzględnia-jącego MSSF 9 oraz wyników przyszłych okresów, w tym wymagania dotyczące danych porównawczych.

DZIEŃ II

Moduł II

1. Zakres stosowania MSSF 9 w zakresie utraty wartości – rodzaje aktywów dłużnych podlegających testom na utratę wartości i ich identyfikacja.

2. Podstawowe elementy definicyjne związane z ustalaniem odpisów m.in.:
• niewypłacalność (default),
• niskie ryzyko kredytowe (low credit risk),
• znacząca zmiana ryzyka kredytowego,
• oczekiwana strata,
• ekspozycja brutto (wartość nominalna, odsetki i odsetki karne, przedpłaty) itp.,
• odpis dla 12M, odpis dla life-time, LGD,
• opóźnienia płatności itp.

3. Model strat oczekiwanych – funkcjonowanie i zasady ujmowania przeszacowań (identyfikacja znaczących zmian ryzyka kredytowego, odpisy dla 12M i life-time) oraz wpływ na przyszłe wyniki finansowe i kapitały.

4. Zasady naliczania przychodów odsetkowych (IRR) po uwzględnieniu odpisu aktualizującego (rezerwy) oraz wystąpienia dowodów utraty wartości.

5. Zasady ustalania odpisów aktualizujących, w tym wartości oczekiwanej (wartości ważonej prawdopodobieństwem), dyskontowania, ocena indywidualna i ocena na poziomie grupy.

6. Rachunkowość zabezpieczeń– powiązanie rachunkowości zabezpieczeń z zasadami zarządzania ryzykiem.

7. Ewidencja i rozliczanie rachunkowości zabezpieczeń.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 9:00-15:30

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28/48, fax (022) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

23 04 2020 - 24 04 2020 - Warszawa
18 06 2020 - 19 06 2020 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję