Rachunkowość zarządcza i controlling w firmach branży budowlanej i deweloperskiej

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1590 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktyczne dotyczące współczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach branży budowlanej i deweloperskiej.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatu obejmującego:
• Część teoretyczną (wykłady),
• Część praktyczną w postaci ćwiczeń i zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska.

Warsztat prowadzony jest na poziomie średniozaawansowanym, uczestnicy powinni posiadać podstawową wiedzę o metodach i narzędziach rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingu.

Program

1. Wprowadzenie:
a) specyfika realizacji projektów długoterminowych w branży budowlanej i jej wpływ na tworzenie informacji o przychodach, kosztach i wynikach,
b) specyfika branży deweloperskiej – deweloper jako pośrednik lub jako generalny wykonawca, spółki celowe powołane do realizacji jednego (lub kilku) przedsięwzięć deweloperskich.

2. Potrzeby informacyjne zarządzania projektami a system informacyjny rachunkowości:
a) wewnętrzni odbiorcy informacji,
b) zakres informacji dla partnerów biznesowych (zamawiający, inwestor zastępczy, inżynier kontraktu zatrudniony przez zamawiającego) i ich wpływ na system informacyjny rachunkowości,
c) sprawozdawczość finansowa.

3. Specyfika kosztów w projektach budowlanych długoterminowych:
a) koszty bezpośrednie,
b) koszty nieplanowane,
c) koszty ogólne (zmienne i stałe),
d) koszty sprzętowo – transportowe,
e) koszty działalności pomocniczej,
f) koszty sprzedaży,
g) koszty finansowania zewnętrznego,
h) koszty ogólne jednostki realizującej działalność projektową.

4. Specyfika kosztów w działalności deweloperskiej:
a) koszty fazy przygotowawczej – badanie rynku, przygotowanie gruntu, wykonanie elementów infrastruktury przekazywanej następnie nieodpłatnie np. gminie, itp.
b) koszty gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu
c) koszty finasowania zewnętrznego
d) koszty podatku od nieruchomości, itp.
e) rezerwy i RMB w działalności deweloperskiej.

5. Ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) ustalanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą wyceny wyrobów gotowych
b) ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą stopnia zaawansowania,
c) klucze rozliczeniowe kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego na jego poszczególne elementy (np. lokale), np. PUM, kubatura, ilość miejsc postojowych, itd. – zastosowanie, ustalanie, współmierność i związki przyczynowo – skutkowe,
d) moment uznania przychodów z działalności deweloperskiej – data zawarcia umowy (akt notarialny) czy też inny moment?
e) wycena nieruchomości w koszcie wytworzenia a wycena w wartości godziwej.

6. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie kontraktami długoterminowymi w branży budowlanej:
a) struktury kosztów (wg rodzaju, podmiotowa, przedmiotowa, procesowa, wg działań),
b) rachunek cyklu życia projektu,
c) wielostopniowy i wieloblokowy rachunek kosztów i wyników zorientowany na zarządzanie projektami, pozwalający na uzyskanie czytelnych i szybkich informacji o dowolnym obszarze zarządzania projektem,
d) rachunek kosztów docelowych, stosowany przede wszystkim w pierwszej fazie cyklu życia projektu – fazie przygotowawczej,
e) rachunek redukcji kosztów, stosowany głównie w fazie drugiej i trzeciej cyklu życia projektu, jako część koncepcji kaizen z dodatkowymi narzędziami do realizacji długookresowego celu redukcji kosztów (np. analiza porównawcza, przeprojektowywanie procesów pracy itd.),
f) rachunek kosztów działań, wykorzystywany przede wszystkim na najniższych poziomach organizacji projektu podlegających zarządzaniu, skonstruowany w taki sposób, aby dawał informacje o kosztach poszczególnych procesów realizowanych w projekcie,
g) rachunek kosztów pełnych standardowych, mający zastosowanie w obszarach, gdzie wykorzystanie innych narzędzi (np. rachunku kosztów ABC) jest nieopłacalne,
h) rachunek kosztów zmiennych standardowych – jako pomoc w analizie i budżetowaniu kosztów projektu oraz źródło informacji dla potrzeb metody EVM.

7. System wewnętrznych cen transferowych jako narzędzie zarządzania centrami odpowiedzialności (centra zysku, centra kosztów, itd.):
a) metody rozliczania kosztów świadczeń wewnętrznych,
b) zasady ustalania wewnętrznych cen transferowych,
c) wpływ na sprawozdawczość finansową zastosowania systemu wewnętrznych cen transferowych.

8. Budżetowanie przychodów i kosztów z projektów budowlanych długoterminowych:
a) dwuwymiarowy przekrój budżetów przychodów i kosztów projektów długoterminowych,
b) kosztorysy budowlane a budżet kosztów – podobieństwa, różnice, wykorzystanie informacji z Działów Technicznych dla potrzeb tworzenia informacji o kosztach projektów długoterminowych.

9. Zasady oraz dobre praktyki w tworzeniu systemu budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów u dewelopera:
a) budżety przychodów: podmiotów (centra zysku) oraz przedsięwzięć deweloperskich,
b) budżety kosztów: podmiotów (centra kosztów) oraz przedsięwzięć deweloperskich
c) struktura budżetów przychodów, kosztów i wyników,
d) organizacja procesu budżetowania u dewelopera.

10. Analiza odchyleń przychodów i kosztów rzeczywistych od przychodów i kosztów planowanych.

11. Specjalne narzędzie rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania projektami długoterminowymi – amerykańska metoda Earned Value Management (EVM):
a) znaczenie metody EVM w zarządzaniu projektami,
b) pomiar stopnia zaawansowania projektu według metody EVM,
c) podstawowe etapy zastosowania metody EVM,
d) wskaźniki ustalane w metodzie EVM,
e) formy prezentacji wyników zgodnie z metodą EVM.

Informacje organizacyjne

Cena: 1590 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie realizowane również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

09-12-202110-12-2021Warszawa

Zaufali nam: