Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Rachunkowość zarządcza i controlling w przedsiębiorstwach branży deweloperskiej

09 05 2019 - 10 05 2019 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

dr Jacek Kalinowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępca Kwestora UŁ. Specjalizuje się w problematyce integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami projektów długoterminowych oraz rachunkowości międzynarodowej. Prezes i współwłaściciel Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa „Finansus” Sp. J. Konsultant odpowiedzialny za projektowanie systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla średnich i dużych firm w Rafib Sp. z o.o. Stypendysta University of Texas at Austin, USA. Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce – autor pytań z przedmiotu „Rachunkowość finansowa cz. II”. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (2006 r.), jego dwóch aktualizacji (2009 r. i 2018 r.) oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (2012 r.) i jego aktualizacji (2018 r.). Jest również członkiem Rady Dyrektorów Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji MUCI, pełni ponadto wiele innych funkcji w swoim otoczeniu społecznym i gospodarczym. Opublikował trzy autorskie monografie („Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, „Zarządzanie kosztami kontraktów długoterminowych” oraz „Kontrakty długoterminowe w praktyce”), ponadto jest współautorem kolejnych dziesięciu publikacji zwartych oraz ponad 70. artykułów.

Cel szkolenia

Celem warsztatu jest wprowadzenie uczestników w zakres wiedzy i umiejętności praktyczne dotyczące współczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej i w firmach deweloperskich.
Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatu obejmującego:
• Część teoretyczną (wykłady),
• Część praktyczną w postaci ćwiczeń i zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy, specjaliści działów controllingu, budżetowania, analiz, działów finansowo-księgowych oraz zarządzania kosztami i przychodami, jak również pozostała kadra menedżerska reprezentująca sektor deweloperski.

Program

1. Wprowadzenie:
a) specyfika branży deweloperskiej,
b) deweloper jako pośrednik lub jako generalny wykonawca – wpływ na system rachunkowości zarządczej,
c) spółki celowe powołane do realizacji jednego (lub kilku) przedsięwzięć deweloperskich,
d) informacja to najcenniejszy towar na rynku – jakie informacje są niezbędne do skutecznego zarządzania działalnością deweloperską i skąd je pozyskać?

2. Rola systemów informatycznych jako narzędzi umożliwiających praktyczne wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej u dewelopera.

3. Arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel u dewelopera – kiedy i jak najlepiej z niego korzystać?

4. Przedsięwzięcie deweloperskie jako podstawy obiekt kalkulacji u dewelopera:
a) zakres, czyli co dokładnie powinno obejmować pojedyncze przedsięwzięcie deweloperskie,
b) dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich,
c) moment rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego.

5. Zarządzanie projektami jako podstawowa metoda zarządzania u deweloperów:
a) przegląd najważniejszych metodyk zarządzania projektami i ich praktyczne zastosowanie w branży deweloperskiej,
b) planowanie kosztów i przychodów,
c) organizacja i struktura podziału pracy,
d) motywowanie,
e) kontrola realizacji.

6. Grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim:
a) klasyfikacja:
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako towar handlowy,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako inwestycja w nieruchomości,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako środek trwały,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako produkcja niezakończona,
b) wycena:
• cena nabycia – możliwości i zakres zwiększenia przed rozpoczęciem przedsięwzięcia deweloperskiego i w jego trakcie,
• wartość godziwa,
c) podział:
• rozliczenie wartości gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim pomiędzy jego poszczególne elementy (np. pomiędzy lokale, garaże, miejsca postojowe, itd.).

7. Zakres kosztów fazy przygotowawczej przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) koszty badania rynku,
b) koszty przygotowania gruntu,
c) koszty projektu,
d) koszty związane z podatkiem od nieruchomości i opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu,
e) koszty finansowania zewnętrznego.

8. Koszty produkcji deweloperskiej,
a) koszty indywidualne a koszty wspólne,
b) koszty usług obcych generalnego wykonawcy,
c) koszty przerw technologicznych,
d) koszty przestojów nieplanowanych,
e) koszty związane z podatkiem od nieruchomości i opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu,
f) koszty finansowania zewnętrznego koszty i przychody z tytułu różnic kursowych,
g) koszty sprzedaży (np. rozliczenie kosztów przedstawicieli handlowych, kosztów reklamy, działań promocyjnych, itd.),
h) rezerwy, w tym rezerwa na roboty poprawkowe i naprawy gwarancyjne,
i) koszty ogólne jednostki,
j) wycena produkcji w toku.

9. Rezerwy u dewelopera, w tym rezerwa na roboty poprawkowe i naprawy gwarancyjne.

10. Zasady ustalania i ujęcia rezerwy na przewidywaną stratę na przedsięwzięciu deweloperskich oraz odpowiednich odpisów aktualizujących.

11. Wielozadaniowy rachunek kosztów zorientowany na zarządzanie przedsiębiorstwami deweloperskimi:
a) struktury kosztów (wg rodzaju, podmiotowa, przedmiotowa, procesowa, wg działań),
b) rachunek cyklu życia projektu,
c) rachunek kosztów zmiennych standardowych – podstawowe narzędzie do zarządzania kosztami przedsięwzięć deweloperskich,
d) rachunek kosztów pełnych standardowych, mający zastosowanie w obszarach, gdzie wykorzystanie innych narzędzi (np. rachunku kosztów ABC) jest nieopłacalne,
e) rachunek kosztów docelowych, stosowany przede wszystkim w pierwszej fazie cyklu życia projektu – fazie przygotowawczej,
f) rachunek redukcji kosztów, stosowany głównie w fazie drugiej i trzeciej cyklu życia projektu, jako część koncepcji kaizen z dodatkowymi narzędziami do realizacji długookresowego celu redukcji kosztów (np. analiza porównawcza, przeprojektowywanie procesów pracy itd.),
g) rachunek kosztów działań, wykorzystywany przede wszystkim na najniższych poziomach organizacji projektu podlegających zarządzaniu, skonstruowany w taki sposób, aby dawał informacje o kosztach poszczególnych procesów realizowanych w projekcie,
h) rachunek kosztów pełnych standardowych, mający zastosowanie w obszarach, gdzie wykorzystanie innych narzędzi (np. rachunku kosztów ABC) jest nieopłacalne.

12. Zasady oraz dobre praktyki w tworzeniu systemu budżetowania oraz kontroli kosztów i przychodów u dewelopera:
a) budżety przychodów: podmiotów (centra zysku) oraz przedsięwzięć deweloperskich,
b) budżety kosztów: podmiotów (centra kosztów) oraz przedsięwzięć deweloperskich
c) struktura budżetów przychodów, kosztów i wyników,
d) kosztorysy budowlane a budżet kosztów – podobieństwa, różnice, wykorzystanie informacji z Działów Technicznych dla potrzeb tworzenia informacji o kosztach przedsięwzięć deweloperskich
e) organizacja procesu budżetowania u dewelopera.

13. Analiza odchyleń przychodów i kosztów rzeczywistych od przychodów i kosztów planowanych.

14. Ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) ustalanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą wyceny wyrobów gotowych:
• w przypadku, gdy sprzedawana jest część niezakończonego jeszcze jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego,
• w przypadku, gdy sprzedawana jest część zakończonego jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego,
• w przypadku, gdy sprzedawana jest całość zakończonego przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą stopnia zaawansowania,
c) klucze rozliczeniowe kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego na jego poszczególne elementy (np. lokale), np. PUM, kubatura, ilość miejsc postojowych, itd. – zastosowanie, ustalanie, współmierność i związki przyczynowo – skutkowe,
d) moment uznania przychodów z działalności deweloperskiej – data zawarcia umowy (akt notarialny) czy też inny moment?
e) wycena nieruchomości w koszcie wytworzenia a wycena w wartości godziwej.

15. Rozliczenie przedsięwzięcia deweloperskiego przy pomocy arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.

16. Praktyczny przykład zastosowania wielozadaniowego rachunku kosztów zorientowanego na zarządzanie przedsiębiorstwami deweloperskimi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

09 05 2019 - 10 05 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję