Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Regulacje rachunkowości dla deweloperów wg KSR nr 8 „Działalność deweloperska” – warsztaty praktyczne

10 10 2019 - 11 10 2019 - Poznań
10 10 2019 - 11 10 2019 - Wrocław
14 11 2019 - 15 11 2019 - Warszawa
14 11 2019 - 15 11 2019 - Gdańsk

Kategoria: , , , ,
Prowadzący

dr Jacek Kalinowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego oraz zastępca Kwestora UŁ. Specjalizuje się w problematyce integracji rachunkowości zarządczej i rachunkowości finansowej, zarządzania kosztami projektów długoterminowych oraz rachunkowości międzynarodowej. Prezes i współwłaściciel Biura Usług Rachunkowych i Doradztwa „Finansus” Sp. J. Konsultant odpowiedzialny za projektowanie systemów wielozadaniowego rachunku kosztów oraz systemów budżetowania dla średnich i dużych firm w Rafib Sp. z o.o. Stypendysta University of Texas at Austin, USA. Egzaminator w Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Polsce – autor pytań z przedmiotu „Rachunkowość finansowa cz. II”. Ekspert Komitetu Standardów Rachunkowości, działającego przy Ministerstwie Finansów (Departament Rachunkowości). W ramach tej działalności autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (2006 r.), jego dwóch aktualizacji (2009 r. i 2018 r.) oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (2012 r.) i jego aktualizacji (2018 r.). Jest również członkiem Rady Dyrektorów Międzyuniwersyteckiego Centrum Informatyzacji MUCI, pełni ponadto wiele innych funkcji w swoim otoczeniu społecznym i gospodarczym. Opublikował trzy autorskie monografie („Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”, „Zarządzanie kosztami kontraktów długoterminowych” oraz „Kontrakty długoterminowe w praktyce”), ponadto jest współautorem kolejnych dziesięciu publikacji zwartych oraz ponad 70. artykułów.

Cel szkolenia

Działalność deweloperska stała się w ostatnich latach w Polsce jednym z najszybciej rozwijających się pomysłów na prowadzenie biznesu. W czasie, gdy po największej fali kryzysu na rynku pozostali najsilniejsi deweloperzy, ogromnego znaczenia nabiera pozyskiwanie kapitału zewnętrznego przez te spółki. Realizowane jest to najczęściej poprzez nowe emisje akcji i zewnętrzne dokapitalizowanie przedsiębiorstwa. Stąd też tworzenie w sprawozdaniach finansowych rzetelnej informacji o prowadzonej działalności staje się priorytetowym celem przedsiębiorstw deweloperskich.

Szczególny charakter działalności deweloperskiej determinuje specyficzne zasady jej ewidencji i rozliczania dla potrzeb sprawozdawczości finansowej. Problem ten jest zauważany zarówno na gruncie regulacji międzynarodowych, jak i krajowych. Wśród tych ostatnich najbardziej kompletnym w swoim zakresie jest Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska”. Podczas szkolenia zaprezentowane będą najnowsze zmiany w KSR 8 przyjęte przez Komitet Standardów Rachunkowości w dniu 10.04.2018 r.
Polegają one m.in. na:
• dostosowaniu punktu określającego zgodność KSR 8 z MSR/MSSF do aktualnych MSR/MSSF,
• wyłączeniu z zakresu KSR 8 umów timeshare,
• uwzględnieniu zmian w UoR, które zaszły od 2014 r., przede wszystkim dotyczy to uproszczeń dla jednostek mikro i małych,
• rezygnacji z wyodrębniania jako osobnego typu umowy w pkt 6.1 umowy o świadczenie usług wraz ze wszystkimi tego konsekwencjami w dalszych miejscach Standardu,
• doprecyzowaniu zakresu prezentacji i ujawnień informacji.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy oraz umiejętności praktycznych dotyczących między innymi takich zagadnień jak:
• przegląd i usystematyzowanie regulacji rachunkowości (międzynarodowych i krajowych) dla branży deweloperskiej
• wpływ ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych
• ujęcie i wycena gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu u dewelopera
• rachunkowość w spółkach celowych powołanych do realizacji jednego przedsięwzięcia deweloperskiego
• ujęcie przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej
• identyfikacja początku i końca przedsięwzięcia deweloperskiego
• budowa nieruchomości na wynajem
• zasady rozliczania przychodów i kosztów z działalności deweloperskiej.

Program szkolenia został ściśle dopasowany do aktualnych potrzeb rynkowych branży deweloperskiej. Uwzględnia on zarówno zmiany regulacji prawnych, które zaszły w ostatnim okresie, jak również szczegółowo prezentuje te, które istnieją od wielu lat. Prowadzący szkolenie, autor projektu Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” oraz jego aktualizacji, posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z deweloperami, co gwarantuje nawiązanie „wspólnego języka” i przekazanie uczestnikom wiedzy, która nie tylko pozwoli im na rzetelne wypełnianie nowych regulacji rachunkowości, ale przede wszystkim pomoże w skutecznym zarządzaniu realizowanymi przedsięwzięciami deweloperskimi. 

Adresaci szkolenia

Zajęcia skierowane są do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i specjalistów działów finansowo-księgowych, departamentów rachunkowości, jak i pozostałej kadry menedżerskiej reprezentującej branżę deweloperską.

Program

1. Specyfika działalności deweloperskiej i jej wpływ w pomiar w rachunkowości:
a) deweloper jako „pośrednik” pomiędzy wykonawcą nieruchomości a nabywcą,
b) deweloper jako generalny wykonawca nieruchomości.

2. Wpływ ustawy o ochronie praw lokatorów na działalność deweloperską i jej ujęcie w księgach rachunkowych.

3. Przegląd krajowych i międzynarodowych regulacji rachunkowości objaśniających zasady rachunkowości działalności budowlanej i działalności deweloperskiej:
a) Ustawa o rachunkowości,
b) Krajowy Standard Rachunkowości nr 8 „Działalność deweloperska” (po aktualizacji 10.04.2018 r.),
c) Krajowy Standard Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane” (po aktualizacji 10.04.2018 r.),
d) MSSF 15 „Przychody z umów z klientami”.

4. Przedmiot i zakres aktualizacji KSR 8 z 10.04.2018 r.

5. Podstawowe definicje:
a) działalność deweloperska,
b) przedsięwzięcie deweloperskie,
c) umowa deweloperska.

6. Spółki celowe powołane do realizacji jednego (lub kilku) przedsięwzięć deweloperskich.

7. Budowa nieruchomości na wynajem.

8. Identyfikacja momentu rozpoczęcia działalności deweloperskiej.

9. Dzielenie i łączenie przedsięwzięć deweloperskich.

10. Klasyfikacja przedsięwzięć deweloperskich:
a) umowa o usługę budowlaną,
b) umowa o świadczenie usług,
c) umowa o sprzedaż produktu.

11. Grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim:
a) klasyfikacja:
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako towar handlowy,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako inwestycja w nieruchomości,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako środek trwały,
• grunt lub prawo wieczystego użytkowania gruntu jako produkcja niezakończona,
b) wycena:
• cena nabycia – możliwości i zakres zwiększenia przed rozpoczęciem przedsięwzięcia deweloperskiego i w jego trakcie,
• wartość godziwa,
c) podział:
• rozliczenie wartości gruntu w przedsięwzięciu deweloperskim pomiędzy jego poszczególne elementy (np. pomiędzy lokale, garaże, miejsca postojowe, itd.).

12. Zakres kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) koszty związane z podatkiem od nieruchomości i opłatami za wieczyste użytkowanie gruntu,
b) koszty finansowania zewnętrznego (w tym koszty kredytów na część kapitałową i na VAT),
c) koszty i przychody z tytułu różnic kursowych; koszty przerw technologicznych,
d) koszty przestojów nieplanowanych,
e) rezerwy na przyszłe koszty, do których poniesienia deweloper jest zobowiązany po zakończeniu (i wycenie) przedsięwzięcia deweloperskiego,
f) koszty fazy posprzedażnej,
g) koszty utrzymania nieruchomości (lub jej części) po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego – koszty wspólne w budynku, gdzie część lokali jest sprzedana, a część nie,
h) koszty nieudokumentowane na moment zakończenia przedsięwzięcia deweloperskiego – dostawy niefakturowane.

13. Zasady ustalania i ujęcia rezerwy na przewidywaną stratę na przedsięwzięciu deweloperskich oraz odpowiednich odpisów aktualizujących.

14. Ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) ustalanie kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą wyceny wyrobów gotowych:
• w przypadku gdy sprzedawana jest część niezakończonego jeszcze jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego,
• w przypadku, gdy sprzedawana jest część zakończonego jako całość przedsięwzięcia deweloperskiego,
• w przypadku, gdy sprzedawana jest całość zakończonego przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) ustalanie przychodów i kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego metodą stopnia zaawansowania,
c) klucze rozliczeniowe kosztów przedsięwzięcia deweloperskiego na jego poszczególne elementy (np. lokale), np. PUM, kubatura, ilość miejsc postojowych, itd. – zastosowanie, ustalanie, współmierność i związki przyczynowo – skutkowe,
d) moment uznania przychodów z działalności deweloperskiej – data zawarcia umowy (akt notarialny) czy też inny moment?
e) wycena nieruchomości w koszcie wytworzenia a wycena w wartości godziwej.

15. Zakończenie przedsięwzięcia deweloperskiego:
a) określenie momentu końca przedsięwzięcia deweloperskiego,
b) usługi dodatkowe (pomocnicze) wykonywane przez deweloperów i ich wycena,
c) ujęcie i prezentacja nowego składnika aktywów po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego,
d) reklasyfikacja nieruchomości do inwestycji długoterminowych i zasady wyceny,
e) przeniesienie nieruchomości z inwestycji do aktywów obrotowych.

16. Ujawnianie informacji dotyczących działalności deweloperskiej.

17. Przykłady liczbowe ewidencji i rozliczania działalności deweloperskiej.

18. Metoda stopnia zaawansowania i metoda zysku zerowego:
a) szczegółowe zasady i warunki zastosowania,
b) co rachunkowość rozumie pod pojęciem stopień zaawansowania?
c) metody ustalania stopnia zaawansowania wg KSR 3,
d) zakres przychodów i kosztów wg KSR 3 i jego odniesienie do działalności deweloperskiej.

19. Pytania i odpowiedzi.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1290 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć Warszawa:
Dzień I: 10:00 – 16:00
Dzień II: 10:00 – 16:00

Godziny zajęć pozostałe miasta:
Dzień I: 10:00 – 16:00
Dzień II: 9:00 – 15:00
 
Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:     
Krzysztof Kadlec, Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

 

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

10 10 2019 - 11 10 2019 - Poznań
10 10 2019 - 11 10 2019 - Wrocław
14 11 2019 - 15 11 2019 - Warszawa
14 11 2019 - 15 11 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję