Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Różnice kursowe aspekty rachunkowe i podatkowe

28 05 2021 - Warszawa
25 06 2021 - Warszawa

Kategoria: , ,
Prowadzący

Aleksandra Bernaś – Absolwentka Politechniki Łódzkiej kierunek: Organizacja i Zarządzanie, Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie oraz studiów podyplomowych na kierunkach: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw w Międzynarodowym Centrum Szkolenia i Doradztwa, Przygotowanie Pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk. Księgowa (posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 54416/2012) z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym. Stale poszerza swoją wiedzę z tematyki podatków, finansów i rachunkowości. Posiada praktyczną umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych takich jak „Raks SQl”, programów z rodziny Insert: „Rewizor”, „Rachmistrz”, „Subiekt”, oraz programu „Symfonia”.

Cel szkolenia

W czasie szkolenia omówione zostaną zasady wyceny transakcji wyrażonych w walutach obcych zarówno dla celów podatkowych jaki i bilansowych oraz najbardziej problematyczne zagadnienia związane z operacjami, które podlegają rozliczeniu w walucie obcej.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się m.in.:
• Jak powstają różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym
• Jaką metodę ustalania różnic kursowych wybrać
• W jaki sposób przeliczać transakcje wyrażone w walucie obcej dla celów VAT
• Jakie są zasady wyceny transakcji i ustalania różnic kursowych

Program

1. Przyczyny powstawania różnic kursowych i ich rodzaje w ujęciu bilansowym i podatkowym:
a) jak określać kursy walut przy przeliczaniu transakcji wyrażonych w walutach obcych – wyjaśnienie podstawowych pojęć,
b) kurs średni NBP,
c) kurs faktycznie zastosowany,
d) kurs historyczny,
e) dodatnie oraz ujemne różnice kursowe,
f) zrealizowane oraz niezrealizowane różnice kursowe (podatkowe i niepodatkowe),
g) różnice kursowe bilansowe oraz wynikowe.

2. Podstawy prawne dotyczące przeliczania operacji gospodarczych wyrażonych w walutach obcych i ustalania różnic kursowych dla celów bilansowych i podatkowych.

3. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustawy o rachunkowości:
a) wycena operacji gospodarczych w trakcie roku obrotowego,
b) wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy,
c) różnice kursowe w księgach rachunkowych.

4. Wycena transakcji i zasady ustalania różnic kursowych według ustaw o podatku dochodowym u podatników prowadzących księgi rachunkowe:
a) wycena przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
b) wycena kosztów uzyskania przychodów wyrażonych w walutach obcych i ich korekta,
c) ustalanie różnic kursowych według metody podatkowej,
d) ustalanie różnic kursowych według metody bilansowej,
e) warunki, jakie należy spełnić, aby stosować bilansową metodę ustalania różnic kursowych,
f) wycena transakcji według ustawy o podatku od towarów i usług,
g) przeliczanie transakcji wyrażonych w walucie obcej w celu ujęcia ich w ewidencji i deklaracji VAT,
h) VAT na fakturze wystawionej pomiędzy krajowymi kontrahentami rozliczającymi się w walucie obcej.

5. Ustalanie różnic kursowych od transakcji wyrażonych w walutach obcych – wybrane zagadnienia:
a) przeliczanie transakcji i ustalanie różnic kursowych metodą podatkową,
b) rozliczanie różnic kursowych w przypadku wystawienia faktury korygującej sprzedaż,
c) faktura wystawiona w złotych i zapłacona w walucie obcej a ustalanie podatkowej różnicy kursowej,
d) ustalanie różnic kursowych w przypadku otrzymania zaliczki na poczet WDT,
e) rozliczanie różnic kursowych od przychodów niepodatkowych i wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
f) data rozliczenia różnic kursowych dotyczących przychodów lub kosztów z lat poprzednich,
g) rozliczanie różnic kursowych w przypadku przewalutowania kredytu lub pożyczki z waluty obcej na złote (i odwrotnie),
h) rozliczanie różnic kursowych przy zakupie środków trwałych,
i) kompensata należności i zobowiązań a podatkowe różnice kursowe,
j) rozliczanie różnic kursowych związanych z dywidendą wypłacaną w walucie obcej oraz pożyczką w walucie obcej przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
k) rozliczanie różnic kursowych związanych z pożyczką (kredytem) przeznaczoną na wypłatę dywidendy,
l) rozliczanie różnic kursowych od kontraktów typu forward,
m) wycena wpływu i rozchodu środków z rachunku walutowego,
n) środki przekazane z rachunku walutowego do kasy walutowej – czy ustalać różnice kursowe,
o) ustalanie różnic kursowych w związku z zagraniczną podróżą służbową pracownika,
p) przeliczanie transakcji i ustalanie różnic kursowych metodą bilansową,
q) różnice kursowe od wydatków wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów i ich wpływ na przychody i koszty podatkowe,
r) prezentacja różnic kursowych „per saldo” a podatek dochodowy,
s) zasady ustalania i rozliczania różnic kursowych z wyceny bilansowej,
t) rozliczanie różnic kursowych z wyceny bilansowej w następnym roku obrotowym,
u) różnice kursowe uwzględniane dla celów podatkowych w pierwszym roku stosowania metody bilansowej,
v) wycena na dzień bilansowy należności wyrażonych w walucie obcej, objętych odpisem aktualizującym, oraz ustalanie różnic kursowych,
w) korzyści i zagrożenia związane z wyborem metody rozliczania różnic kursowych,
x) różnice kursowe – uregulowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
y) zagraniczne podróże,
z) różnice kursowe – dwie różne waluty.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 640 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. 22 208 28 28/26, fax 22 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

28 05 2021 - Warszawa
25 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję