Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Specjalista ds. cen transferowych (28 h) – praktyczne warsztaty w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych z uwzględnieniem ostatnich zmian w prawie kurs weekendowy

16 03 2019 - 24 03 2019 - Warszawa

Kategoria: , , ,

Cel kursu

Celem kursu jest przedstawienie aktualnych informacji z zakresu cen transferowych i podatkowych przepisów dotyczących podmiotów powiązanych oraz metod szacowania cen transferowych, procedur sporządzania podatkowej dokumentacji cen transferowych, metodologii sporządzania analizy porównawczej. Kurs krok po kroku uczy tworzyć dokumentację dla różnego rodzaju transakcji.

Adresaci kursu

Kurs skierowany jest do osób zajmujących się rozliczanie transakcji dokonywanych przez podmioty powiązane w grupach kapitałowych, do księgowych, kontrolerów finansowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych.

Program

DZIEŃ I

I. Regulacje prawne w zakresie cen transferowych:
1. Przepisy CIT oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.
2. Regulacje OECD oraz regulacje prawa unijnego.
3. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.
4. Pismo Ministerstwa Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. – priorytety MF na 2016 r.

II. Zmiany w cenach transferowych na 2016 r. i 2017 r.
1. Skutki praktyczne wejścia w życie nowych przepisów.
2. Zakres zmian od 2016 r. i 2017 r.:
a) zwiększenie progu procentowego dla ustalania powiązań kapitałowych (do 25 %).
b) zwiększenie limitów obrotów (przychodów lub kosztów) dla obowiązku sporządzenia dokumentacji (minimalny próg na poziomie 2 mln EUR).
c) obowiązek sporządzenia dokumentacji za następny rok podatkowy po przekroczeniu progu.
d) nowe obowiązki dokumentacyjne – wprowadzenie różnych rodzajów dokumentacji:
– po przekroczeniu progu 2 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File”,
– po przekroczeniu progu 10 mln EUR – Dokumentacja krajowa / podstawowa – „Local File” rozbudowana o tzw. analizę porównawczą,
– po przekroczeniu progu 20 mln EUR – Dokumentacja na poziomie grupy  – „Master File”,
– dla jednostek dominujących po przekroczeniu progu 750 mln EUR – Raportowanie według krajów – „Country – By – Country Reporting” (sprawozdanie CIT-CBC) – zmiana obowiązuje już od 2016 r.,
e) polityka cen transferowych w ramach dokumentacji „Master File”,
f) obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych dla spółek osobowych,
g) rozszerzenie treści (elementów) dokumentacji m.in. o załączniki do dokumentacji,
h) możliwość żądania przez organ sporządzenia dokumentacji dla transakcji nieprzekraczającej limitów,
i) obowiązek okresowego przeglądu dokumentacji,
j) obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego,
k) obowiązek sporządzania tzw. informacji o grupie (dla podmiotów sporządzających Master File),
l) Obowiązek składania sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (po przekroczeniu progu 10 mln EUR) – sprawozdanie CIT – TP będzie składane jako załącznik do zeznania podatkowego.

III. Szczegółowy zakres dokumentacji podatkowej w znowelizowanych przepisach:
1. Zakres dokumentacji „local file” – elementy konieczne, w tym dane finansowe oraz analiza porównywalności.
2. Zakres dokumentacji „master file” – elementy konieczne, w tym informacje o grupie oraz  polityka cen tran sferowych.
3. Zakres sprawozdania CIT-CBC.

DZIEŃ II

I. Identyfikacja podmiotów powiązanych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r.:
1. Rozszerzenie definicji podmiotów powiązanych o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (spółki osobowe).
2. Powiązania kapitałowe
3. Personalne i rodzinne.
4. Powiązania pionowe i poziome
5. Powiązania bezpośrednie i pośrednie.
6. Powiązania z podmiotami z tzw. rajów podatkowych.
7. Powiązania poprzez zakład – obowiązek sporządzenia dokumentacji dla transakcji pomiędzy polskim podatnikiem a jego zagranicznym zakładem.

II. Dokumentacja cen transferowych z uwzględnieniem zmian od 1 stycznia 2015 r.:
1. Zakres transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym (wyjaśnienie pojęcia „transakcji” w rozumieniu przepisów CIT, problem refakturowania).  
2. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym umów spółek osobowych.
3. Objęcie obowiązkiem dokumentacyjnym tzw. umów wspólnego przedsięwzięcia oraz umów o podobnym charakterze.
4. Obowiązujące progi kwotowe w zakresie obowiązku sporządzenia dokumentacji.
5. Zakres i treść dokumentacji.
6. Analiza funkcjonalna.
7. Strategia gospodarcza.
8. Sposoby i metody ustalania cen transakcyjnych:
a) metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej w aspekcie zewnętrznym i wewnętrznym,
b) metoda ceny odprzedaży,
c) metoda rozsądnej marży koszt plus,
d) metody zysku transakcyjnego,
e) inne metody.
9. Sankcje związane z brakiem dokumentacji (stawka 50 %).
10. Zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności związanej z naruszeniem regulacji w zakresie cen transferowych oraz brakiem dokumentacji (w szczególności KKS).

DZIEŃ III

III. Case study

IV. Kontrole z zakresu cen transferowych
1. Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej a kontrole cen transferowych.
2. Statystki oraz wyniki ostatnio przeprowadzonych kontroli.
3. Główne obszary ryzyka.
4. Jak przygotować się do kontroli z zakresu cen transferowych – wskazówki praktyczne (zasad i tryb prowadzenia kontroli, zakres wymaganych dokumentów, postępowanie podatnika podczas kontroli).   
5. Ograniczenie odpowiedzialności zarządu i służb finansowo – księgowych w zakresie cen transferowych:
a) sporządzenie procedur z zakresie transakcji z podmiotami powiązanymi (polityka cen transferowych),
b) wprowadzenie zasad obiegu i gromadzenia dokumentów w zakresie cen transferowych,
c) możliwość uzyskania interpretacji indywidualnych prawa podatkowego,
d) przygotowywanie dokumentacji przez podmioty zewnętrzne a odpowiedzialność zarządu i służb finansowo – księgowych.

V. Szczególne zasady w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji cen transferowych wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r.
1. Szacowanie dochodu.
2. Korekty dochodowości.
3. Transakcje zagregowane.
4. Szczególne warunki ustalania wartości rynkowej dóbr niematerialnych i usług.
5. Restrukturyzacja działalności.
6. Katalog usług o niskiej wartości dodanej.
7. Katalog wydatków udziałowca (akcjonariusza).
8. Zakład i oddział w rozumieniu cen transferowych.
9. Eliminowanie podwójnego opodatkowania.
10. Porozumienia w sprawie cen transferowych.

VI. Analiza porównawcza
1. Pojęcie analizy porównawczej – informacje podstawowe
2. Elementy analizy porównawczej
3. Etapy oraz metody przeprowadzania analizy porównawczej
4. Czynniki porównywalności
5. Wskaźniki stosowane w analizie danych porównawczych.
6. Źródła danych
7. Problemy praktyczne związane z kontrolą i sporządzeniem analiz porównawczej.

DZIEŃ IV

I. Sporządzanie dokumentacji cen transferowych – warsztaty praktyczne:
1. Metodologia prac nad sporządzeniem dokumentacji cen transferowych.
2. Sporządzenie przykładowych dokumentacji:
a) umowy sprzedaży / nabycia towarów,
b) umowy sprzedaży / nabycia usług,
c) transakcje dotyczące usług niematerialnych,
d) transakcje dotyczące wartości niematerialnych i prawnych,
e) umowy o współponoszeniu kosztów (CCA),
f) transakcje dotyczące udostępniania składników majątku (np. najem / dzierżawa),
g) usługi finansowe – pożyczki / poręczenia / gwarancje,
h) alokacja przychodów i kosztów pomiędzy centralą a oddziałem,
i) analizy benchmarkingowe

II. Podsumowanie – omówienie wybranych zagadnień i dyskusja.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 2490 zł (VAT zw.)

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 10.00 – 16.00

Miejsce zajęć: budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
Sesja I, 16 – 17 marca 2019 r.
Sesja II, 23 – 24 marca 2019 r.

Terminy

16 03 2019 - 24 03 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję