Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Specjalista ds. kadr i płac (64 h) – praktyczny kurs z modułem komputerowym (PŁATNIK, SYMFONIA)

18 05 2019 - 30 06 2019 - Łódź
18 05 2019 - 30 06 2019 - Olsztyn
18 05 2019 - 30 06 2019 - Wrocław
18 05 2019 - 30 06 2019 - Kraków
18 05 2019 - 30 06 2019 - Katowice
18 05 2019 - 30 06 2019 - Poznań
18 05 2019 - 30 06 2019 - Gdańsk

Kategoria:
Terminy szczegółowe
Łódź, Olsztyn, Wrocław, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk:
Sesja I, 18 – 19 maja 2019 r.
Sesja II, 1 – 2 czerwca 2019 r.
Sesja III, 15 – 16 czerwca 2019 r.
Sesja IV, 29 – 30 czerwca 2019 r.
Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie osób, które planują podjęcie pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz osób, które podjęły już pracę, ale posiadają niewielkie doświadczenie w tym zakresie, do pełnienia funkcji specjalisty ds. kadr i płac. Kurs obejmuje tematykę  związaną z zagadnieniami kadrowymi i ustaleniem wynagrodzenia.

W trakcie szkolenia umówione zostaną:
• rozwiązania prawne związane z zatrudnieniem pracownika
• dokumentacja związana z zatrudnieniem, przebiegiem zatrudnienia i rozwiązaniem stosunku pracy
• zasad rozliczania wynagrodzeń pracowników
szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach
bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków
• zasady udzielania różnych urlopów i ustalenie wynagrodzenia za urlop
• sposób wyliczenia zasiłku chorobowego, macierzyńskiego,
zapoznanie z programami Płatnik, Symfonia Kadry i Płace

Metodyka

Kurs ma charakter praktycznych warsztatów, część zajęć realizowana jest z wykorzystaniem komputerów.

Adresaci szkolenia

Kurs skierowany jest do osób, które planują podjąć pracę w działach kadr i wynagrodzeń oraz do osób, które posiadają niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie i chcą pogłębić lub uaktualnić swoją wiedzę z tego zakresu.

Zobacz opinie o przedsięwzięciach Akademii MDDP >>

Program

Dzień 1

1. Nawiązanie stosunku pracy:
a) istota stosunku pracy,
b) zawarcie umowy o pracę.

2. Obowiązki pracodawcy wobec nowo zatrudnionych:
a) profilaktyczne badania wstępne,
b) zapoznanie z aktami prawa wewnętrznego,
c) prowadzenie akt osobowych,
d) bezpieczeństwo i higiena pracy,
e) ustalenie stażu pracy nowo zatrudnionego pracownika,
f) obowiązki w zakresie ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego oraz podatku dochodowego,
g) obowiązki informacyjne zakładu pracy,
h) sankcje za naruszenie prawa pracy,
i) zatrudnianie młodocianych,
j) praktyka absolwencka.

Dzień 2 i 3

3. Wynagrodzenie ze stosunku pracy:
a) wynagrodzenie za pracę i zasady jego ustalania,
b) istota wynagrodzenia i jego elementy składowe,
c) termin wypłaty wynagrodzenia,
d) ochrona wynagrodzenia za pracę,
e) wynagrodzenie minimalne.

4. Rozliczanie i dokumentowanie wynagrodzeń:
a) procedura naliczania wynagrodzenia,
b) ustalenie przychodu pracownika,
c) składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika,
d) składka na ubezpieczenie zdrowotne,
e) zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych – rozliczenie z urzędem skarbowym,
f) pozostałe potrącenia obowiązkowe z wynagrodzeń,
g) wynagrodzenie w walucie obcej,
h) składki finansowane przez pracodawcę,
i) składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe),
j) składki na fundusze pozaubezpieczeniowe (FP, FGŚP, FEP),
k) dokumentacja związana z wynagrodzeniem pracownika,
l) dokumentacja i opłacanie składek ZUS,
m) dokumentacja wynagrodzeń,
n) przykład miesięcznego rozliczenia wynagrodzeń,
o) wynagrodzenie pracownika delegowanego za granicę,
p) zasady delegowania pracowników za granicę,
q) zasady opodatkowania wynagrodzenia za pracę w przypadku oddelegowania za granicę,
r)zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym od przychodów z pracy uzyskanych za granicą.

Dzień 4

5. Czas pracy i jego ewidencja:
a) normy i wymiar czasu pracy,
b) systemy czasu pracy,
c) ewidencja czasu pracy,
d) praca w dni świąteczne i w porze nocnej,
e) czas pracy kadry kierowniczej,
f) odpoczynek i przerwy w pracy,
g) praca w godzinach nadliczbowych,
h) istota pracy w godzinach nadliczbowych,
i) ustalenie przekroczenia norm czasu pracy,
j) rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych.

6. Wynagrodzenie za czas nie wykonywania pracy:
a) urlop wypoczynkowy,
b) nabycie prawa, wymiar i zasady udzielania urlopu,
c) wynagrodzenie za czas urlopu,
d) ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
e) urlopy okolicznościowe,
f) urlop bezpłatny,
g) urlop wychowawczy.

Dzień 5

7. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy:
a) ustalanie prawa do wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego,
b) zasady obliczania wynagrodzenia (i zasiłku) za czas niezdolności do pracy,
c) zasady obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,
d) ujęcie składkowe i podatkowe świadczeń za czas choroby,
e) przykłady obliczania wynagrodzenia za czas nie wykonywania pracy.

8. Świadczenia społeczne i socjalne przysługujące pracownikom:
a) świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
b) świadczenia związane z chorobą ubezpieczonego,
c) świadczenia społeczne związane z opieką nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny,
d) przykłady obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
e) świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Dzień 6

9. Roczne rozliczenie z urzędem skarbowym w zakresie podatku dochodowego.

10. Ochrona stosunku pracy. Rozwiązanie i wygaśnięcie umowy o pracę:
a) ustanie stosunku pracy,
b) ochrona stosunku pracy przed zwolnieniem,
c) wypowiedzenie stosunku pracy,
d) wygaśnięcie umowy o pracę,
e) obowiązki pracodawcy związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
f) obowiązki wynikające z przepisów prawa pracy,
g) obowiązki związane z rozliczeniami publicznoprawnymi,
h) pomoc pracodawcy w sprawach emerytalno-rentowych,
i) upadłość lub likwidacja zakładu pracy.

11. Podróże służbowe pracowników:
a) krajowe podróże służbowe,
b) zagraniczne podróże służbowe,
c) ryczałty i ekwiwalenty za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych,
d) ujęcie składkowe i podatkowe podróży służbowych, ryczałtów i ekwiwalentów samochodowych.

Dzień 7

12. Rozliczenie i dokumentacja wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych:
a) charakterystyka umów cywilnoprawnych,
b) zasady podlegania umów cywilnoprawnych ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu,
c) umowa zlecenie,
d) umowa o dzieło,
e) rozliczenia z urzędem skarbowym i ZUS z tytułu umów cywilnoprawnych,
f) przykłady rozliczania i dokumentowania wynagrodzeń osób zatrudnionych na podstawie umowy-zlecenia i umowy o dzieło.

13. Program Płatnik.

Dzień 8

14. Program kadrowo-płacowy Symfonia:
a) podstawy pracy z programem,
b) zakładanie nowej firmy,
c) tworzenie kopii bezpieczeństwa,
d) ustawienia programu,
e) elementy kadrowo-płacowe w programie,
f) wprowadzanie danych osobowych pracowników,
g) tworzenie systemów wynagrodzeń dla istniejących pracowników,
h) przyjmowanie nowych pracowników,
i) realizacje czynności związanych z zatrudnieniem,
j) dokumentacja pracownicza,
k) konstruowanie systemów wynagrodzeń pracowniczych,
l) generowanie zdarzeń mających wpływ na wynagrodzenia,
m) zasady tworzenia dokumentacji pracowniczej,
n) naliczanie wynagrodzeń,
o) okresy płacowe,
p) konstrukcje list płac,
q) naliczanie list płac,
r) sporządzanie raportów i zestawień w programie i w arkuszach kalkulacyjnych.


Opinie Klientów wcześniejszych edycji kursu

„Kurs prowadzony w oparciu o praktyczne zadania m.in. z wyliczania płac, duża ilość ćwiczeń, przykładowe testy.”

„Dobry wykładowca. Wszystko jasno i dokładnie wytłumaczone.”

„Bardzo dobry kurs. Dużym plusem była możliwość omówienia sytuacji z jakimi spotykamy się w pracy. Wyczerpujące odpowiedzi na zadawane pytania.”

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:
– 1990 zł

PROMOCJA!
• Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie specjalisty ds. kadr (242307) i pracownika obsługi płacowej (431301) w cenie kursu

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w kursie:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki,  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasz kurs za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy i wróć do nas, pomożemy Ci wypełnić wniosek.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w godzinach 9.00 – 16.00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Kurs organizowany przez MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 26
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

18 05 2019 - 30 06 2019 - Łódź
18 05 2019 - 30 06 2019 - Olsztyn
18 05 2019 - 30 06 2019 - Wrocław
18 05 2019 - 30 06 2019 - Kraków
18 05 2019 - 30 06 2019 - Katowice
18 05 2019 - 30 06 2019 - Poznań
18 05 2019 - 30 06 2019 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję