Specjalne Strefy Ekonomiczne/Polska Strefa Inwestycji (SSE/PSI) – koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie, ustalanie dochodu zwolnionego, rozliczanie pomocy publicznej oraz zmiany wprowadzone przez tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0 (COVID-19)

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Specjalne Strefy Ekonomiczne/Polska Strefa Inwestycji (SSE/PSI) – koszty kwalifikowane i ich dyskontowanie, ustalanie dochodu zwolnionego, rozliczanie pomocy publicznej oraz zmiany wprowadzone przez tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0 (COVID-19)

26 04 2021 - Warszawa
26 05 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

Kategoria: ,
Prowadzący

Maciej Taul – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zawodowo od 2004 r. zajmujący się doradztwem podatkowym, w szczególności na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność na terenach SSE oraz prowadzeniem szkoleń otwartych i zamkniętych z tematyki prawa podatkowego oraz pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

Cel szkolenia

W związku ze spadkiem atrakcyjności inwestycyjnej SSE (z uwagi na zbliżający się w koniec tego programu pomocowego, co nastąpi w 2026 r.) uchwalona została (w 2018 r.) ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji (tzw. Polska Strefa Inwestycji – PSI), która zastąpiła dotychczasowe regulacje strefowe. Nowy instrument udzielania pomocy regionalnej dla inwestycji (Decyzja o wsparciu) funkcjonuje na analogicznych do regulacji SSE zasadach (Zezwolenie), dlatego możliwa jest łączna prezentacja obu programów w trakcie tego samego szkolenia, ze wskazaniem na istniejące pomiędzy nimi różnice.

Podczas szkolenia omawiane będą aktualnie obowiązujące regulacje prawne dotyczące SSE / PSI w świetle ich praktycznego zastosowania (interpretacje podatkowe, orzeczenia WSA / NSA, doświadczenie zawodowe trenera) z uwzględnieniem najnowszej nowelizacji wprowadzonej w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0 (obowiązują od dnia 24 czerwca 2020 r.).

Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z ustalaniem wysokości kosztów kwalifikowanych do objęcia pomocą publiczną, zasad ich dyskontowania oraz ustalania (w oparciu o przysługująca danemu inwestorowi tzw. maksymalną intensywność pomocy publicznej) limitu pomocy publicznej, możliwej do otrzymania w formie zwolnień z podatku dochodowego. Podczas szkolenia przedstawione zostaną również zasady ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania oraz rozliczania otrzymanej pomocy publicznej (w ramach wcześniej ustalonego limitu).

Program

1. Omówienie zasad udzielania wsparcia w ramach PSI ze wskazaniem na różnice w stosunku do dotychczasowych regulacjami SSE:
a) „Decyzja o wsparciu” jako nowa podstawa korzystania ze zwolnień w podatkach dochodowych PIT / CIT – zastąpiła dotychczasowe „Zezwolenie” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE,
b) Nowe kryteria ilościowe i jakościowe, jakie musi spełniać inwestycja, aby otrzymać „Decyzję o wsparciu” (uzależnione od przeciętnej stopy bezrobocia w danym powiecie),
c) Nowe zasady ustalania maksymalnej intensywności pomocy publicznej dla inwestycji objętych wsparciem, uzależnionej m.in. od przeciętnej stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja objęta wsparciem,
d) Okres ważności „decyzji o wsparciu” uzależniony od wielkości maksymalnej intensywności pomocy publicznej określonej dla danego regionu w tzw. mapie pomocy regionalnej na lata 2014-2010,
e) Wprowadzenie obowiązku rozdzielenia dochodów uzyskanych z działalności objętej dwoma lub więcej „decyzjami o wsparciu” jako warunku korzystania ze zwolnień podatkowych,
f) Wprowadzenie zasady rozdziału otrzymanej pomocy publicznej na poszczególne „decyzje o wsparciu” proporcjonalnie do udziału dochodu z danej „decyzji” do całości dochodu zwolnionego,
g) Kontrola realizacji warunków „decyzji o wsparciu” oraz skutki uchylenia oraz stwierdzenia wygaśnięcia „decyzji o wsparciu”,
h) Ustawy o PIT / CIT – zasady podziału „kosztów wspólnych” dla podatników posiadających dwie lub więcej „decyzji o wsparciu” lub też dwa lub więcej „zezwoleń” na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE.

2. Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną i ich dyskontowanie (SSE / PSI):
a) Kwalifikacja wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kosztów kwalifikowanych inwestycji,
b) Moment poniesienia kosztu inwestycyjnego według zasady kasowej lub memoriałowej – odmienne stanowiska judykatury oraz Ministerstwa Finansów,
c) Koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną ze względu na utworzenie nowych miejsc pracy,
d) Dyskontowanie wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych na dzień uzyskania Zezwolenia / Decyzji o wsparciu – prezentacja metodologii wyliczeń na rzeczywistych stanach faktycznych,
e) Maksymalna wielkość pomocy publicznej przysługująca inwestorom w zależności od miejsca lokalizacji inwestycji (regionu) oraz wielkości przedsiębiorstwa,
f) Ustalanie wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej,
g) Łączenie pomocy publicznej na tę samą inwestycję oraz jej rozliczanie do wysokości maksymalnego pułapu pomocy przysługującego przedsiębiorcy.

3. Ustalanie dochodu bądź straty z działalności zwolnionej:
a) Kwalifikacji przychodów ze sprzedaży wyrobów lub usług wytworzonych na terenie SSE / na terenie określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – przedmiot działalności określony w treści zezwolenia wg PKWiU oraz aspekt terytorialny „wytworzenia”,
b) Kwalifikacja przychodów uzyskiwanych z tytułu usług świadczonych częściowo poza terenem SSE / poza terenem określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – usługi kompleksowe, takie jak np. usługi transportowe, montażowe i instalacyjne, wdrożeniowe, serwisowe itp.,
c) Produkcja wyrobów lub świadczenie usług przy współudziale stałego zakładu położonego poza terenem SSE / poza terenem określonym w decyzji o wsparciu (PSI) – problematyka stosowania przepisów o cenach transferowych w SSE / PSI dla celów ustalenia wielkości dochodu zwolnionego,
d) Kwalifikacji przychodów uzyskiwanych z tytułu sprzedaży m.in. odpadów, toolingu, refakturowania usług obcych, sprzedaży „zestawów” zawierających zarówno wyrób strefowy / decyzyjny jak i towar handlowy itp.,
e) Kwalifikacja przychodów finansowych i operacyjnych m.in. odsetek (z lokat, cash-poolingu, pożyczek, rachunku podstawowego itp.), różnic kursowych (w zależności od metody rachunkowej lub podatkowej), premii pieniężnych i bonusów, sprzedaży środków trwałych, odszkodowań i kar umownych itp.,
f) Zasady kwalifikacji kosztów bezpośrednich danego źródła przychodów (np. techniczny koszt wytworzenia wyrobu, cena nabycia towaru handlowego; koszt nabycia refakturowanych usług, nieumorzona wartość początkowa likwidowanego środka trwałego, wyszacowany koszty wytworzenia odpadów itp.),
g) Przyporządkowanie kosztów pośrednich (np. sprzedaży, w tym transportu) w sposób bezpośredni do danego rodzaju działalności;
h) Dopuszczalność stosowania tzw. kluczy bezpośredniego podziału kosztów (klucze alokacji) opartych na rzeczywistym zużyciu, rozdysponowaniu danego kosztu pomiędzy rodzaje prowadzonej działalności,
i) Podział kosztów pośrednich wspólnych dla obu zakresów działalności proporcją przychodową określoną w art. 15 ust. 2 i 2a uPDOP.

4. Ustalanie dochodu bądź straty w rozliczeniu rocznym:
a) Konieczność rachunkowego wyodrębnienia przychodów i kosztów związanych z działalnością zwolnioną i opodatkowaną w celu ustalenia dochodu (bądź straty) zwolnionego oraz opodatkowanego (art. 7 ust. 3 i 4 uPDOP),
b) Zakaz rozliczania straty/dochodu uzyskanego na działalności zwolnionej ze stratą / dochodem uzyskanym na działalności opodatkowanej; Brak możliwości odliczenia straty na działalności zwolnionej w kolejnych latach,
c) Prawidłowe wykazanie dochodu lub straty z działalności zwolnionej w deklaracji podatkowej CIT-8/8O oraz CIT-S (na przykładach),
d) Definicja pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego (obniżenia podstawy opodatkowania),
e) Problem rozliczania pomocy publicznej w przypadku posiadania dwóch lub więcej zezwoleń / decyzji na prowadzenie działalności na terenie SSE / na terenie określonym w decyzji o wsparciu (PSI).

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Szkolenie realizowane również w formie online* »

* w Warszawie szkolenie realizowane równocześnie w formie online i stacjonarnej

Informacje:
Norbert Saks, Joanna Domaszewska
tel. (022) 208 28 28, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl, joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Terminy

26 04 2021 - Warszawa
26 05 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję