Sprawozdawczość wg Solvency II

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Sprawozdawczość wg Solvency II

21 05 2019 - 06 06 2019 - Warszawa

Kategoria: , ,

Terminy szczegółowe

SESJA I: 21 – 23 maja 2019 r.
SESJA II: 4 – 6 czerwca 2019 r.

Cel szkolenia

Szkolenie składa się z dwóch części. Część pierwsza omawia zagadnienia dotyczące stosowanych zasad rachunkowości dla celów wypłacalności, przedstawienia szczegółowych zasad wyceny aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności (w odniesieniu do rezerw techniczno – ubezpieczeniowych brutto i na udziale reasekuratora, ogólnego omówienia zasad wyceny oraz szczegółowo w odniesieniu do niezbędnych korekt innych pozycji bilansu), omówienia sprawozdawczości wg zasad Wypłacalności II na potrzeby organu nadzoru (bilans, arkusze dot. aktywów, przychodów ze składek, odszkodowań i kosztów, przychodów i kosztów działalności lokacyjnej) oraz omówienia sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej sporządzanego za 2016 rok. Część druga jest poświęcona kalkulacji wypłacalności i wycenie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych obejmująca odrębne moduły: moduł kalkulacji środków własnych oraz moduł aktuarialny obejmujący wycenę rezerw techniczno – ubezpieczeniowych dla celów wypłacalności oraz kalkulację kapitałowego wymogu wypłacalności. W trakcie części aktuarialnej omówione zostaną również zagadnienia związane z jakością danych i segmentacją zobowiązań ubezpieczeniowych, obliczaniem minimalnego wymogu kapitałowego .

Szkolenie zostało oparte na regulacjach określonych w dyrektywie Wypłacalność I, w akcie delegowanym Komisji Europejskiej z 10 października 2014 roku, aktach wykonawczych Komisji Europejskiej nr 2450 i 2452 z 2015 roku oraz wytycznych EIOPA.

Warsztaty przeznaczone są dla działów finansowo księgowych zakładów ubezpieczeń, działów aktuarialnych, działów zarządzania ryzykiem, pracowników działów controllingu, których praca wiąże się z pracą służb finansowo księgowych i ma wpływ na ostateczny kształt sprawozdania finansowego wg Solvency II oraz dla działów audytu wewnętrznego. Podczas zajęć będą mieli Państwo możliwość poznania, usystematyzowania i pogłębienia wiedzy z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości ubezpieczeniowej oraz z zakresu wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i obliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności. Zajęcia będą miały charakter praktycznych wykładów, połączonych z ćwiczeniami.

Szkolenie zostało zorganizowane w formie warsztatów obejmujących:
1. Część teoretyczną (wykłady).
2. Część praktyczną w postaci licznych zadań rozwiązywanych wspólnie na zajęciach.

Program

SESJA I

Zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II (3 dni)

1. Ogólne zasady rachunkowości i sprawozdawczości w systemie Wypłacalność II:
a) źródła przepisów prawa stosowane w rachunkowości i sprawozdawczości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji w systemie Wypłacalność II,
b) wpływ przepisów dyrektywy Rady UE z 19 grudnia 1991 roku w sprawie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,
c) zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń stosowane w systemie Wypłacalność II,
d) nadrzędne zasady wyceny aktywów i zobowiązań w systemie Wypłacalność II,
e) zasady wyceny aktywów i zobowiązań – porównanie do zasad wyceny wg Polskich Standardów rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
f) wartość godziwa w zakładach ubezpieczeń w świetle systemu Wypłacalność II.

2. Szczegółowe zasady wyceny poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w systemie Wypłacalność II:
a) wycena poszczególnych kategorii lokat,
b) wycena należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji czynnej,
c) wycena należności z reasekuracji biernej i retrocesji,
d) wycena pozostałych należności i zobowiązań,
e) wycena rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych,
f) wycena rozliczeń międzyokresowych.

3. Zasady ustalania aktywów i rezerwy z tytułu podatku odroczonego w systemie Wypłacalność II.

4. Główne różnice w wycenie aktywów i pasywów innych niż rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe pomiędzy PSR, MSSF a Wypłacalność II.

5. Sprawozdawczość jednostkowa na potrzeby organu nadzoru w systemie Wypłacalność II:
a) ogólne zasady sprawozdawczości, zakres, terminy sporządzania, waluta,
b) szczegółowe omówienie formularzy przesyłanych do Organu Nadzoru:
• bilans dla celów wypłacalności – analiza poszczególnych pozycji aktywów i zobowiązań,
• informacje w zakresie aktywów – charakterystyka formularzy w zakresie aktywów,
• informacje w zakresie pozycji składek, kosztów, odszkodowań – charakterystyka formularzy w zakresie pozycji wynikowych dotyczących prowadzonej działalności,
• informacje w zakresie przychodów i kosztów działalności lokacyjnej – charakterystyka formularzy w zakresie przychodów i kosztów działalności lokacyjnej.

6. Sprawozdanie dot. wypłacalności i kondycji finansowej SII – zakres, wymogi, charakterystyka formularzy oraz części opisowej.

7. Warsztaty praktyczne – liczne zadania.

SESJA II

Środki własne w systemie Wypłacalność II (1 dzień) oraz rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe / kapitałowy wymóg wypłacalności (2 dni)

CZĘŚĆ I – „ŚRODKI WŁASNE I KALKULACJA WYPŁACALNOŚCI W SYSTEMIE WYPŁACALNOŚĆ II”

1. Źródła przepisów prawa w zakresie ustalania środków własnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

2. Definicja środków własnych w systemie Wypłacalność II.

3. Zasady ustalania środków własnych:
a) zasady ustalania podstawowych środków własnych:
• zasady ustalania nadwyżki aktywów nad zobowiązaniami,
• traktowanie udziałów kapitałowych posiadanych w instytucjach kredytowych oraz w instytucjach finansowych,
• zasady ustalania rezerwy uzgodnieniowej,
• zasady ustalania podstawowych środków własnych.
b) zasady ustalania uzupełniających środków własnych:
• pozycje uwzględniane w uzupełniających środkach własnych,
• traktowanie przyszłych należności Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych jakie mogą uzyskać od swoich członów w formie dodatkowego wkładu w ciągu kolejnych 12 miesięcy.

4. Kryteria klasyfikacji środków własnych – omówienie szczegółowych kryteriów do:
a) klasyfikacji poszczególnych pozycji środków własnych do kategorii 1,
b) klasyfikacji poszczególnych pozycji środków własnych do kategorii 2,
c) klasyfikacji poszczególnych pozycji środków własnych do kategorii 3.

5. Zatwierdzenie przez organy nadzoru oceny i klasyfikacji pozycji środków własnych.

6. Zasady ustalania dopuszczalności środków własnych, szczegółowe omówienie limitów dopuszczalności dla poszczególnych kategorii:
a) szczegółowe omówienie limitów dopuszczalności środków własnych na pokrycie Kapitałowego Wymogu Wypłacalności,
b) szczegółowe omówienie limitów dopuszczalności środków własnych na pokrycie Minimalnego Wymogu Kapitałowego,
c) zasady ustalania dopuszczalności środków własnych na pokrycie Kapitałowego Wymogu Wypłacalności oraz Minimalnego Wymogu Kapitałowego z uwzględnieniem poszczególnych limitów.

7. Sprawozdawczość w zakresie środków własnych – omówienie wzorów formularzy, zasad ich wypełniania – przykłady, zadania.

8. Wyznaczanie środków własnych w systemie Wypłacalność II – case studies.

CZĘŚĆ II – „REZERWY TECHNICZNO – UBEZPIECZENIOWE / KAPITAŁOWY WYMÓG WYPŁACALNOŚCI”
Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe dla celów rachunkowości

1. Granica umowy ubezpieczenia (ujmowanie i wyłączanie zobowiązań ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych).

2. Jakość danych.

3. Prognoza przepływów pieniężnych:
a) wpływy i wypływy z tytułu umów ubezpieczenia w tym przyszłe premie uznaniowe oraz uwzględnianie inflacji,
b) ujmowanie przyszłych działań Zarządu,
c) uwzględnianie prawdopodobieństwa przyszłych przepływów,
d) dyskontowanie stopą wolna od ryzyka,
e) segmentacja w tym podział na jednorodne grupy ryzyka,
f) metody obliczeń dla rezerw na życie i majątkowych,
g) świadczenia uznaniowe.

4. Margines ryzyka.

5. Kwoty należne z tytułu reasekuracji.

6. Zapewnienie organu nadzoru o właściwej wysokości rezerw techniczno-ubezpieczeniowe.

7. Dokumentacja tworzenia rezerw.

8. Walidacja rezerw m.in.:
a) porównanie z danymi wynikającymi ze zgromadzonych doświadczeń,
b) ocena wpływu przyszłych działań zarządu,
c) obowiązki funkcji aktuarialnej dotyczące rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w tym zakres rocznego raportu.

10. Oceny eksperckie.

Kapitałowy wymóg wypłacalności

1. Wymóg kapitałowy – dlaczego obliczamy.

2. Kapitałowy wymóg wypłacalności wg formuły standardowej – wprowadzenie.

3. Zasady kalkulacji wymogu kapitałowego wg SII.

4. Zasada proporcjonalności i uproszczenia.

5. Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach innych niż ubezpieczenia na życie, moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach na życie.

6. Moduł ryzyka aktuarialnego w ubezpieczeniach zdrowotnych.

7. Moduł ryzyka rynkowego.

8. Moduł ryzyka niewykonania zobowiązania przez kontrahenta.

9. Moduł ryzyka wartości niematerialnych i prawnych.

10. Moduł ryzyka operacyjnego.

11. Korekta z tytułu zdolności rezerw RTU i odroczonych podatków do pokrywania strat.

12. Możliwości stosowania uproszczonych obliczeń w podmodułach lub modułach ryzyka przy wyliczaniu wymogu wypłacalności wg formuły standardowej (zasady stosowania, przykłady).

13. Techniki ograniczania ryzyka.

14. Minimalny wymóg kapitałowy.

15. Nieprzekraczalny dolny próg minimalnego wymogu kapitałowego.

16. Ustanawianie narzutów kapitałowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa w 6-dniowych warsztatach jednej osoby: 3150 zł + 23% VAT

Koszt uczestnictwa w wybranej sesji (3 dni) jednej osoby:  1650 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat

Godziny zajęć: 9:30 – 16.30

Miejsce zajęć: centrum Warszawy

Informacje:
Joanna Domaszewska
tel. (22) 208 28 28/48, fax (22) 211 20 90
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Terminy

21 05 2019 - 06 06 2019 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję