Szkolenia online Gospodarka magazynowa w przedsiębiorstwie

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 590 zł + 23%VAT
Szczegółowy plan
Prowadzący

Gabriela Suski-Borek – absolwentka wydziału rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne.

Cel szkolenia

W trakcie szkolenia umówione zostaną główne zasady organizacji gospodarki magazynowej, zadania pracowników magazynu, dokumentacja magazynowa, inwentaryzacja magazynów. Znajomość procedur, zasad związanych z organizacją magazynu pozwoli na ich racjonalne funkcjonowanie

Program

1.Funkcjonowanie magazynu:
a) struktura organizacyjna magazynu,
b) organizacja pracy magazynu.
c) Nowoczesne rozwiązania przepływu informacji wspomagające procesy magazynowe:
d) podstawy formalnoprawne organizacji gospodarki magazynowej,
e) zakres tematyczny instrukcji magazynowej,
f) zakres tematyczny Regulaminu Pracy Magazynu,
g) wymagania norm ISO w zakresie organizacji gospodarki magazynowej.

2. Struktury organizacji gospodarki magazynowej.

3. Wyposażenie magazynowe:
a) klasyfikacja wyposażenia,
b) urządzenia do składowania,
c) środki transportu magazynowego,
d) pomocnicze urządzenia magazynowe,
e) technologia i organizacja prac magazynowych,
f) technologia magazynowania.

4. Metody magazynowania.

5. Zasady odbioru, przyjęcia oraz wydania wyrobów i materiałów:
a) odbiór wyrobów i materiałów,
b) odbiór przesyłek kolejowych,
c) odbiór przesyłek samochodowych,
d) odbiór przesyłek pocztowych,
e) inne formy odbioru,
f) odbiór jakościowy,
g) postępowanie reklamacyjne,
h) zasady wystawiania upoważnień do odbioru wyrobów z magazynu,
i) przyjęcie wyrobów i materiałów,
j) wydanie wyrobów i materiałów,
k) przechowalnictwo towarów.

6. Podstawowe czynniki wpływające na zmianę jakości towarów w czasie przechowywania:
a) urządzenia do pomiaru, kontroli i regulacji warunków klimatycznych w magazynach,
b) wybrane problemy składowania towarów sypkich, kawałkowych i bryłowych.

7. Wydajność i koszty magazynowania.

8. Dokumentacja obrotu magazynowego i ewidencja zapasów:
a) zasady opracowywania dokumentacji i ewidencji zapasów,
b) dokumentowanie przyjęcia i wydania oraz obieg dowodów,
c) dokumentowanie przyjęcia wyrobów i materiałów oraz depozytów do magazynu,
d) dokumentowanie wydania wyrobów i materiałów z magazynu,
e) organizacja gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w magazynach.

9. Personel magazynowy – prawa, obowiązki i zakresy czynności:
a) podstawowe stanowiska – zakresy czynności,
b) kierownik zespołu magazynów,
c) rola i zadania kierownika magazynu,
d) magazynier,
e) pozostali pracownicy,
f) wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników magazynowych,
g) uprawnienia pracowników magazynowych,
h) obowiązki pracodawcy w stosunku do magazyniera,

10. Odpowiedzialność materialna pracowników magazynowych:
a) ogólne zasady odpowiedzialności materialnej pracowników,
b) odpowiedzialność indywidualna.

11. Inwentaryzacja w magazynach – zasady i wskazówki praktyczne:
a) istota, cel i podstawa inwentaryzacji,
b) terminy i częstotliwość inwentaryzacji,
c) metody i zakres inwentaryzacji,
d) rodzaje i formy inwentaryzacji,
e) organizacja prac inwentaryzacyjnych i etapy inwentaryzacji,
f) zakres zadań osób i komórek organizacyjnych w zakresie inwentaryzacji,
g) etapy inwentaryzacji,
h) rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz przyczyny ich powstania,
i) typowe nieprawidłowości występujące w trakcie prac inwentaryzacyjnych,
j) weryfikacja różnic inwentaryzacyjnych,
k) zasady przeprowadzania inwentaryzacji ciągłej.

12. Koszty magazynowania.

13. Metody i mierniki oceny gospodarki magazynowej:
a) istota i cel oceny gospodarki magazynowej,
b) metody oceny gospodarki magazynowej,
c) mierniki syntetyczne oceny gospodarki magazynowej,
d) mierniki analityczne oceny gospodarki magazynowej.

Informacje organizacyjne

Cena: 590 zł + 23%VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Miejsce i godziny zajęć

Godziny zajęć: 10:00-15:30

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej

Dzień przed szkoleniem Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
09:30 – rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – wykład cz. I
11:30 – przerwa 15-minutowa
11:45 – wykład cz. II
13:15 – przerwa 30-minutowa
13:45 – wykład cz. III
15:30 – zakończenie szkolenia, odpowiedzi na pytania Uczestników czat/audio

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

17-12-2021Online

Zaufali nam: