Szkolenia online Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

Kategoria: ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 2 dni
Cena: 1090 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Adresaci szkolenia

Osoby negocjujące z partnerami biznesowymi, handlowcy, kierownicy, osoby zarządzające oraz inne negocjujące
z klientem zewnętrznym i wewnętrznym.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznych umiejętności prowadzenia negocjacji, ze szczególnym uwzględnieniem technik budowania kontaktu, przełamywania oporu i wywierania wpływu.

Podczas szkolenia Uczestnik dowie się:
• kiedy stosować typowe negocjacje, a kiedy negocjacje typu win-win?
• jak skutecznie budować długofalowe relacja z klientem/dostawcą?
• czy wartości firmy mają wpływ na współpracę z klientem?
• jak wpływać na równowagę sił, mimo że mamy słabszą pozycję negocjacyjną?
• dlaczego warto prosić o więcej, niż chce się uzyskać?
• w jaki sposób żądać dużo i nie zrazić do siebie drugiej strony?
• co wpływa na dobrą atmosferę w trakcie negacji?
• jak zapewnić satysfakcjonujące rozwiązania dla obydwu stron negocjacji?
• w jaki sposób szybko zredukować stres podczas negocjacji?

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik będzie potrafił:
• przygotować się i prowadzić negocjacje zgodnie z zaplanowanym scenariuszem,
• dokonywać analizy zachowań własnych i klientów,
• wykorzystywać poznane techniki pokonywania oporu w kontakcie z klientem,
• budować długofalowe relacje z partnerami biznesowymi,
• motywować kontrahentów do podejmowania sprzyjających decyzji,
• wykorzystywać swoje mocne strony i formułować przekonywujące argumenty,
• prowadzić negocjacje w sytuacjach konfliktowych i pod presją.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie webinaru. Oparte na praktycznych aspektach. Dyskusja, ćwiczenia, refleksja, analiza studiów przypadku, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, mini wykład, dostęp do narzędzi online. Zajęcia skoncentrowane na aktywnym ćwiczeniu prezentowanych metod, wzbogacone o najlepsze praktyki trenera.

Program szkolenia

1. Przygotowanie mentalne i wewnętrzna motywacja w procesie negocjacji:
• Zmiana własnego nastawienia i motywacji,
• Techniki budowania pewności siebie, określenie mocnych i słabych stron osobowości istotnych w kontakcie z klientem podczas negocjacji.
• Czynniki motywujące mnie do działania czy tylko kasa? Automotywacja.
• Motywowanie do współpracy i większych osiągnięć, wyznaczanie celów i ich realizacja.
• Jak znaleźć i rozwinąć swój największy czynnik motywacyjny przed rozpoczęciem negocjacji?

2. Komunikacja w procesie negocjacji:
• „SPIRALA AKTYWNEGO SŁUCHANIA” – od zorientowania na rozmówcę do intencji rozmówcy – ćwiczenia
w zakresie technik aktywnego słuchania: parafraza, pytania, klaryfikacja, odzwierciedlanie emocji, podsumowywanie, których celem jest nauczenie metod zachęcania do dyskusji i opiniowania negocjowanego kontraktu zamiast oceniania, interpretowania i wydawania poleceń.
• „SZTUKA ZADAWANIA PYTAŃ” – od ogółu do szczegółu. Technika lejka – zadawanie pytań, zmierzających do celu, czyli uzyskania oczekiwanej odpowiedzi. Pytanie otwarte, zamknięte, sugerujące, hipotetyczne. Ustalanie potrzeb klienta.

3. Język ciała i jego wpływ na przebieg negocjacji:
• Siła komunikacji niewerbalnej. Dlaczego zwracamy szczególną uwagę na to jak się zachowujemy oraz jak odbierają nas inni?
• Prezentacja i autoprezentacja podczas negocjacji. Jak stworzyć spójny wizerunek podczas negocjacji by poziom werbalny i niewerbalny był identyczny?
• Techniki budowania wiarygodności przekazu: ton głosu, gesty, słowa.
• Dopasowanie się do rozmówcy, czyli odzwierciedlanie swoim zachowaniem zachowania partnera w rozmowie.

4. Własny styl negocjacyjny oraz rozpoznawanie partnera biznesowego:
• Strategie i taktyki negocjacyjne: negocjacje konfrontacyjne i negocjacje integrujące. Wybór strategii negocjacyjnej.
• Komunikacja bez przemocy Rosenberga
• Planowanie procesu negocjacji nastawionych na długofalową współpracę z partnerem.
• Przygotowanie do negocjacji – schemat postępowania.
• Wyznaczanie celów negocjacji. Rozpoznawanie celów negocjacji drugiej strony.
• Pojęcie BATNA – jakie są najlepsze alternatywy dla negocjowanego porozumienia?
• Rola i znaczenie ustępstw.

5. Elementy procesu negocjacji:
• Momenty trudne w trakcie negocjacji.
• Negocjacje przez telefon.
• Negocjacje ze stałymi klientami – jak wprowadzać zmiany w warunkach współpracy?
• Renegocjacje warunków umowy – impas, agresja partnera, unikanie nacisku.
• Szukanie obszarów wspólnych i możliwości porozumienia.
• Troska o nieformalność kontaktu.

6. Z kim będę negocjował?
• Typy osobowości, jak będę negocjował z poszczególnym typem osoby.
• Tożsamość negocjatora.
• Jak zadawać pytania, jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by partnerzy podjęli decyzje.
• Testy na typ osobowości, oraz obrazowy miniwykład nt. danych typów.

7. Rola psychologii w negocjacjach:
• Techniki perswazji w negocjacjach.
• Obrona przed „agresją” i manipulacją w procesie negocjacji.
• Perswazyjna komunikacja lingwistyczna – słowo w negocjacjach.
• Ważne słowa i zwroty oraz te, których należy nie używać negocjując.
• Programowanie za pomocą pozytywnych słów.
• Forma i struktura języka i jej znaczenie w skutecznym oddziaływaniu na rozmówcę.
• Podstawowe reguły i techniki wywierania wpływu. Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji.
• Rekomendacja za pomocą języka korzyści. Sztuka argumentowania swoich racji.
• Właściwa i przekonywująca prezentacja swoich warunków.

8. Budowanie pozytywnej atmosfery i relacji z klientem po zakończonych negocjacjach:
• Znaczenie podsumowania i zakończenia rozmów negocjacyjnych.
• Rola dobrego zakończenia negocjacji niezależnie od ich wyniku.
• Budowanie trwałych relacji i” mostów w przyszłość”.
• Metody ewaluacji negocjacji i kontrola realizacji założonych wcześniej celów.

9. Ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem konkretnych sytuacji Uczestników z zakresu negocjacji z klientem: renegocjacje, zmiana postaw, negocjacje twarde, negocjacje miękkie, rozmowa telefoniczna, zamykanie negocjacji, praca z oporem w negocjacjach, czynienie ustępstw w negocjacjach.

10. Podsumowanie warsztatów. Deklaracja wdrożeń i zastosowania poznanych technik i zachowań.

Informacje organizacyjne

Cena: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat

Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Harmonogram szkolenia

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

9:30 rozpoczęcie logowania przez Uczestników
10:00 – 15:30 szkolenie
w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Anna Niedziółka
22 208 28 26
anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

27-10-202128-10-2021Online
18-11-202119-11-2021Online
09-12-202110-12-2021Online
20-12-202121-12-2021Online

Zaufali nam: