Szkolenia online Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Szkolenia , kursy, księgowość, rachunkowość, podatki

Szkolenia online Nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

26 08 2020 - Online
28 09 2020 - Online
16 10 2020 - Online

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Pracownicy komórek wierzycielskich, pracownicy komórek egzekucji administracyjnej, sekretarze, skarbnicy, radcowie prawni organów dochodzących należności w ramach egzekucji administracyjnej.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szczegółowe wyjaśnienie zmian jakie wejdą w życie kolejno 1.03.2020 r., 30.072020r., 30.10.2020r., 20.02.2021r., 30.04.2021r., 30.10.2021r. i 1.01.2022r. w egzekucji administracyjnej. Zmiany te związane są z koniecznością wprowadzenia w życie postanowień Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) dotyczącego kosztów egzekucyjnych. Z uwagi na doniosłość zmian, ich bardzo szeroki zakres, jak tez konieczność ich wdrożenia w praktyce organów wierzycielskich i egzekucyjnych, już teraz konieczne staje się nabycie i pogłębienie wiedzy z tego zakresu. Niewątpliwą korzyścią z udziału w szkoleniu będzie umiejętność prawidłowego ustalania, określania i egzekwowania kosztów postępowania egzekucyjnego, wypełniania dokumentacji, wydawania stosownych do okoliczności orzeczeń.

Prowadzący szkolenie

Specjalista z dziedzin: postępowanie egzekucyjne w administracji i sądowe, prawo administracyjne materialne, postępowanie administracyjne, samorząd terytorialny, finanse publiczne, prawo cywilne materialne i procedura cywilna.

Program szkolenia

1. Nowa regulacja prawna – Wyrok z dnia 28 czerwca 2016 r. sygn. akt SK 31/14 (Dz. U. poz. 1244) Trybunału Konstytucyjnego jako podstawa wielkiej nowelizacji postępowania egzekucyjnego w administracji.

2. Zmiana definicji organu rekwizycyjnego jako ułatwienie procedury dla samorządowych organów egzekucji administracyjnej (20.02.2021).

3. Rozszerzenie katalogu obowiązków dochodzonych w drodze egzekucji administracyjnej (zmiana porządkowa – dot. kosztów upomnienia i egzekucji administracyjnej).

4. Zmiana o istotnym znaczeniu dla wierzycieli – odstępstwo od zasady art. 6 § 1 upea – czynnego udziału wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym, nakładającej na wierzyciela obowiązek podjęcia czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w sytuacji uchylania się zobowiązanego od wykonania obowiązku tzw. czasowe odstąpienie od czynności (20.02.2021).

5. Nowe wymagania dotyczące oświadczenia o posiadanym majątku i źródłach dochodu zobowiązanego (30.07.2020).

6. Art. 7 a – nowe zasady współpracy w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym pomiędzy wierzycielem, organem egzekucyjnym i dłużnikiem zajętej wierzytelności (20.02.2021).

7. Zmiany w upomnieniach – art.. 15 – dookreślono dane, które winno zawierać upomnienie będące wezwaniem do wykonania obowiązku przez zobowiązanego poprzedzającym wszczęcie egzekucji administracyjnej, przedawnienie kosztów upomnienia (30.07.2020 i 20.02.2021).

8. Wprowadzenie dla organów egzekucyjnych wskazanych w art. 19 § 2,4.7 i 8 upea uprawnienia do stosowania sposobów zabezpieczenia w zakresie określonym w art. 32a § 3 i art. 35 § 2 (30.07.2020).

9. Wprowadzenie nowego rodzaju postanowienia dla organów egzekucji administracyjnej (30.07.2020).

10. Wprowadzenie możliwości doręczania odpisów tytułów wykonawczych i pozostałej korespondencji zobowiązanemu przez pracowników organu egzekucji.

11. Wprowadzenie definicji postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej i ich wpływ na ustalenie momentu powstania obowiązku uiszczenia opłaty manipulacyjnej, określenie momentu wszczęcia postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej sensu stricto – art. 26 (30.07.2020 i 20.02.2021).

12. Zmiany w zakresie ustalania właściwości miejscowej organów uprawnionych do stosowania środków egzekucji administracyjnej (30.07.2020).

13. Tytuły wykonawcze, dalsze tytuły wykonawcze, tytuły jednolite, kolejne tytuły wykonawcze, zmienione tytuły wykonawcze, wnioski egzekucyjne – wprowadzenie nowych elementów do treści tytułów, obowiązki wierzycieli w zakresie przekazywania informacji dotyczących majątku i innych danych zobowiązanego do organu egzekucji (30.07.2020, 20.02.2021 i 30.04.2021).

14. Nowe zasady egzekucji z majątku zobowiązanego i majątku jego małżonka – uchylenie art.27c upea – wprowadzenie w to miejsce nowej regulacji art. 27e upea, sprzeciw małżonka zobowiązanego, prawa małżonka zobowiązanego (30.07.2020).

15. Dochodzenie należności z przedmiotu hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego, sprzeciw przysługujący właścicielowi rzeczy lub posiadaczowi prawa majątkowego (30.07.2020).

16. System teleinformatyczny wykorzystywany do przekazywania naczelnikowi urzędu skarbowego wniosków egzekucyjnych, tytułów egzekucyjnych i informacji (30.07.2020).

17. Rezygnacja z zaokrąglania należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia tej należności w terminie i kosztów egzekucyjnych (20.02.2021).

18. Zmiany w przesłankach nieprzystąpienia do egzekucji i doprecyzowanie definicji organu mogącego skorzystać z tej procedury (20.02.2021).

19. Obowiązki informacyjne wierzycieli – art. 32aa upea (30.07.2020).

20. Zmiany w procedurze w sprawach z zarzutów (zarzuty rozpatruje wierzyciel, żądanie umorzenia egzekucji, skutki wniesienia zarzutów, wyłączenie możliwości umorzenia postępowania egzekucyjnego pomimo wygaśnięcia obowiązku w całości albo w części) – art. 34 i nast. upea (30.07.2020 i 20.02.2021).

21. Fundamentalne zmiany w zakresie skarg na czynności organu egzekucji administracyjnej – art. 54; art. 54a i art. 54b upea (30.07.2020).

22. Zmiany w procedurze dotyczącej zawieszenia postępowania egzekucyjnego (30.07.2020 i 20.02.2021).

23. Zmiany w art. 59 upea – zmiany w katalogu przesłanek do umorzenia postępowania egzekucyjnego, możliwość umorzenia postępowania egzekucyjnego przed wszczęciem egzekucji przez wierzyciela dokumentowanie nie postanowieniem lecz adnotacją służbową (30.07.2020 i 20.02.2021).

24. Zmiany w art. 61 upea – nowe zasady ponownego wszczynania postępowania egzekucyjnego w administracji (20.02.2021).

25. Zmiany w procedurze zbiegu egzekucji – art. 62 i nast. Upea ( 30.07.2020).

26. Rewolucyjne zmiany w zakresie naliczania kosztów postępowania egzekucyjnego art.64 i nast. Upea (20.02.2021):
a) wprowadzenie zasady dochodzenia kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji po wygaśnięciu obowiązku dochodzonego w postępowaniu,
b) wprowadzenie możliwości spłaty zaległości przez inne niezobowiązane osoby (męża, żonę itd.),
c) opłata manipulacyjna – wyłącznie stawki kwotowe, przesłanki niepobrania opłaty,
d) opłata egzekucyjna – pobranie w wysokości proporcjonalnej do wyegzekwowanych środków pieniężnych, wdrożenie zasady obowiązku uiszczenia opłaty egzekucyjnej w zależności od efektów czynności egzekucyjnych, wprowadzenie górnej granicy naliczanej opłaty za czynności podjęte w postępowaniu egzekucyjnym 10% wyegzekwowanych należności pieniężnych, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie naliczonych na dzień wystawienia tytułu wykonawczego i kosztów upomnienia, nie więcej jednak niż 40 000 zł,
e) rezygnacja z opłat za niektóre czynności egzekucyjne – asysta Policji – zmiana charakteru opłaty na wydatki,
f) opłaty za czynności egzekucyjne w egzekucji obowiązków niepieniężnych,
g) zmiana katalogu wydatków egzekucyjnych,
h) fundamentalna zmiana – przedawnienie kosztów postępowania egzekucyjnego,
i) fundamentalna zmiana – nieobciążanie wierzycieli działających w ramach państwowej jednostki budżetowej lub są państwową jednostką budżetową kosztami egzekucji,
j) uregulowanie podziału kosztów egzekucyjnych – czyli któremu organowi egzekucyjnemu i w jakich przypadkach koszty egzekucyjne przypadają,
k) określono organ na rzecz którego przypadać będą wyegzekwowane koszty egzekucyjne w egzekucji należności z tytułu „opłaty śmieciowej”,
l) procedura zwrotu zobowiązanemu lub wierzycielowi kosztów egzekucyjnych wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli po pobraniu tych kosztów okaże się, że wszczęcie lub prowadzenie egzekucji administracyjnej było niezgodne z prawem, w szczególności jeżeli w chwili wyegzekwowania lub uzyskania kosztów egzekucyjnych postępowanie egzekucyjne podlegało umorzeniu,
m) zmiana w art. 64 e upea – zmiana przesłanek umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego,
n) zmiany w art. 64f upea – doprecyzowano zasady udzielenia ulg w postępowaniu w sprawie o koszty postępowania egzekucyjnego,
o) zmiany w art. 115 upea – zmiany w zakresie zasad podziału wyegzekwowanych kwot w ramach egzekucji administracyjnej,
p) zmiany w kosztach postępowania zabezpieczającego,
q) zniesienie opłaty komorniczej, zmiany w wydatkach i opłatach związanych z przekazaniem wierzycielowi należności lub przedmiotu.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 350 zł/ osoba

PROMOCJA WAKACYJNA!

Koszt uczestnictwa w terminie sierpniowym: 312 zł/ osoba

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach: 10:00 – 15:00

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy

Szkolenie realizowane również w formie stacjonarnej w Warszawie »

Informacje:
Anna Pyrzanowska,
tel. (22) 208 28 38, fax. (22) 211 20 90
anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy

26 08 2020 - Online
28 09 2020 - Online
16 10 2020 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję