Podatek od nieruchomości 2021 w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej

Kategoria: , ,

Dostępne terminy
Czas trwania: 1 dzień
Cena: 640 zł + 23% VAT
Szczegółowy plan
Cel szkolenia

Podatek od nieruchomości pozostaje od kilku lat jednym z budzących największe spory z fiskusem należności podatkowych. W ostatnich latach doszło do niezwykle istotnych zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz w ustawie Prawo budowlane. Oprócz zaprezentowania w praktyczny sposób zmian dotyczących rozliczenia podatku od nieruchomości celem szkolenia jest również omówienie najczęstszych problemów z rozliczeniem podatku od nieruchomości w branży wod-kan i energetycznej. Trzeba bowiem pamiętać, że w dalszym ciągu istnieją znaczące wątpliwości dotyczące m. in. opodatkowania urządzeń technicznych, zbiorników, czy też sieci. Praktyczne zaprezentowanie tematyki podatku od nieruchomości, w oparciu o orzecznictwo organów podatkowych oraz sądów administracyjnych umożliwi uczestnikom uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego rozliczania tego podatku. Szkolenie będzie miało charakter branżowy, dzięki czemu uczestnicy skorzystają z wiedzy doświadczonego prelegenta oraz spotkają przedstawicieli innych firm z branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do dyrektorów finansowych, głównych księgowych, kierowników i pracowników działów księgowych i podatkowych, jak również do służb technicznych odpowiedzialnych za rozliczanie podatku od nieruchomości w firmach z branży wod-kan i energetycznej.

Program

1. Zmiany w regulacjach podatku od nieruchomości:
a) nowe zasady dotyczące gruntów, budynków i budowli, które nie mogą być wykorzystywane do działalności „ze względów technicznych”,
b) zmiana definicji „obiektu budowlanego” – praktyczne konsekwencje,
c) wyłączenia z zakresu opodatkowania,
d) skutki nowego zakresu solidarnej odpowiedzialności podatników w przypadku współwłasności,
e) kolejne zasady deklarowania i zapłaty podatku,
f) Kodeks urbanistyczno-budowlany – wpływ planowanych zmian na branże wod-kan.

2. Najważniejsze dla podatku od nieruchomości regulacje prawne:
a) ustawa o podatkach i opłatach lokalnych jako podstawowe źródło podatku od nieruchomości,
b) istotne przepisy Kodeksu cywilnego, w tym dotyczące własności sieci, służebności przesyłu, jak również posiadania samoistnego,
c) stosowanie ustawy – Prawo budowlane,
d) przepisy wykonawcze do ustawy – Prawo budowlane a możliwość ich wykorzystania w sporze z organami podatkowymi,
e) regulacje Ordynacji podatkowej istotne z punktu widzenia podatku od nieruchomości,
f) inne akty prawne niezbędne do prawidłowego opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

3. Opłata reklamowa – nowa danina wśród podatków i opłat lokalnych – wątpliwości w branży wod-kan i energetycznej:
a) opłata reklamowa od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych – istota,
b) płatnicy opłaty reklamowej – co w przypadku współwłasności?
c) zwolnienia z opłaty reklamowej:
− kiedy reklama nie jest widoczna z przestrzeni dostępnych publicznie?
− szyld – kiedy tablica reklamowa kiedy urządzenie reklamowe – problemy praktyczne,
− wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów prawa,
d) podatek od nieruchomości a opłata reklamowa – co z kwotą zapłaconego podatku?
e) stawka części stałej i części zmiennej opłaty reklamowej.

4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości w branży wod-kan i energetycznej:
a) budynki, w tym również budynki czasowo niewykorzystywane w działalności gospodarczej,
b) tymczasowe obiekty budowlane m. in. sezonowe namioty, kontenery, baraki, przenośne transformatory itp.,
c) pojęcie budowli i urządzenia budowlanego,
d) transformatory jako obiekty budowlane opodatkowane podatkiem od nieruchomości,
e) urządzenia i maszyny posadowione na fundamentach,
f) fundamenty, place, place pod śmietnik,
g) oczyszczalnie ścieków a podatek od nieruchomości,
h) budowle hydro-techniczne,
i) stacje uzdatnia wody,
j) sieci energetyczne /sieci technologiczne,
k) przyłącza,
l) drogi wewnętrzne i drogi leśne,
m) uzbrojenie terenu,
n) zbiorniki,
o) wolnostojące instalacje.
p) biogazownie,
q) parkingi podziemne,
r) obiekty sportowe,
s) silosy,
t) grunty przeznaczone pod działalność eksploatacyjną,
u) grunty rekultywowane.

5. Podstawowe pojęcia wyznaczające zakres i wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości w branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej:
a) wpływ ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości,
b) księgi wieczyste a podatek od nieruchomości,
c) możliwość kwestionowania zapisów w ewidencjach w trakcie sporów z organami podatkowymi,
d) Klasyfikacja Środków Trwałych a podatek od nieruchomości,
e) organy podatkowe właściwe dla podatku od nieruchomości,
f) zasady prowadzenia sporów z organami podatkowymi,
g) prawa i obowiązki podatnika podczas postępowania oraz kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości,
h) przedawnienie podatku od nieruchomości.

6. Prawidłowe określenie podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości z uwzględnieniem specyfiki branży wodociągowo-kanalizacyjnej i energetycznej:
a) zasady określania powierzchni gruntów,
b) powierzchnia użytkowa budynku,
c) powierzchnia kondygnacji, klatek schodowych,
d) ustalenie podstawy opodatkowania przy budowlach,
e) budowle zamortyzowane a podatek od nieruchomości,
f) modernizacja budowli a obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania.

7. Podatnik podatku od nieruchomości:
a) właściciel jako podatnik podatku od nieruchomości,
b) posiadacz samoistny podatnikiem podatku od nieruchomości,
c) użytkownik wieczysty podatnikiem,
d) posiadacz zależny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

8. Stawki podatku od nieruchomości:
a) zmiana stawek podatku od nieruchomości,
b) zasady ustalania stawki podatku od nieruchomości przez radę gminy,
c) możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości poprzez uchwałę rady gminy,
d) stawki podatku od nieruchomości w przypadku gruntów,
e) stawki podatku od nieruchomości w przypadku budynków,
f) stawka podatku od nieruchomości dotycząca budowli.

9. Rozliczenie podatku od nieruchomości przy najmie i dzierżawie oraz służebności przesyłu:
a) podmiot zobligowany do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości podatkowe,
c) najem, dzierżawa nieruchomości gminnych oraz Skarbu Państwa,
d) bezumowne korzystanie z nieruchomości.

10. Rozliczenia podatku przez współwłaścicieli:
a) podmioty zobowiązane do zapłaty podatku,
b) odpowiedzialność za zaległości,
c) rozliczenia między współwłaścicielami.

11. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości:
a) ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego,
b) wybudowanie nieruchomości a podatek,
c) nabycie nieruchomości a obowiązek podatkowy,
d) sprzedaż nieruchomości,
e) likwidacja obiektu budowlanego a moment wygaśnięcia obowiązku podatkowego,
f) deklaracje w podatku od nieruchomości,
g) terminy zapłaty podatku.

12. Zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe:
a) zwolnienia o charakterze podmiotowym,
b) zwolnienia przedmiotowe,
c) sposoby legalnej optymalizacji podatkowej.

13. Ujęcie podatku od nieruchomości w rozliczeniu podatku dochodowego:
a) podatek od nieruchomości jako koszt,
b) rozliczenie podatku od nieruchomości w czasie,
c) zaległość w podatku od nieruchomości a koszty uzyskania przychodów.

14. Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne oraz interpretacje organów podatkowych dotyczące podatku od nieruchomości.

15. Pytania i odpowiedzi – dyskusja.

Informacje organizacyjne

Cena: 640 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:

• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Powyższy temat możemy zrealizować dla Państwa także w formie szkolenia zamkniętego.
Szczegóły znajdą Państwo tutaj >>
Zapraszamy serdecznie!

Miejsce i godziny zajęć

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30

Szkolenie również w formie online

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.

Krzysztof Kadlec
22 208 28 48
krzysztof.kadlec@akademiamddp.pl

Joanna Domaszewska
22 208 28 28
joanna.domaszewska@akademiamddp.pl

Dostępne terminy

30-11-2021Warszawa

Zaufali nam: